Z pamětí a života Fr. Bartoše
Napsal Josef Bartocha

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  ?
? S A H :
Předmluva	....................................... .	I—H
I.	Za starých dob:.......................... .	.	.	.	1—3
1. Z doby svobody str. 1. - 2. Po Bílé hoře str. 2.
II.	Z doby pronásledování:...............................................3—35
3. Kacíři na vinicích a v Praze 1GG7 a 1G68 str. 3. - 4. Na vinicích v Podolí a východně od Prahy 1762 str. 4. - 5. Na Příbramsku a Berounsku 1G74-75 str. 5. - G. Cizinci v Praze 1G79 str. 6. - 7. Kacíři na vinicích a v Praze 1685—89 str. G. - 8. Východně v okolí Prahy a na Bechyňsku 1697 str. 7. -9. V Hodkovičkách a‘ na vinicích 1700 str. 8. - 10. Mat. Procházka 1703 str. 9. - 11. V Praze a okolí 1704—1722 str. 10. - 12. Kacíři v Praze 1711—1729 str. 11. - 13. Seznamy kacířů z Prahy a okolí 1729 str. 13. - 14. Kacíři v Praze a okolí 1728—1729 str. 15. - 15. V okolí Uhříněvsi, v Podolí a Strašnicích 1733—1745 str.	16. - 16. Misie	na Berounsku	1736—1738	str.	17.	-
17. Studenti v Praze 1739	str. 18. - 18. Ve Velvarech a	okolí 1741	str.	18.	-
19. Ape lační soud v Praze 1740—48 str. 19. - 20. V okolí Uhříněvsi 1733—44 sir. 20. - 21. V okolí Hloubčtína 1748 str. 20. - 22. Kol Tachlovic a Ořechu 1749 str. 21. - 23. Na Berounsku a Rakovnicku 1752—3 str. 22. - 24. Misie v okolí Prahy na yýchod 1753 str. 23. - 25. Kacíři v Praze 1752—1753 str. 32. -26. V Ruzíni kol 1753 str. 33. - 27. Východní okolí Prahy 1754—1762 str. 33. - 28. Relace o kacířích z 1762 a 1765 str. 34.
III.	Před tolerancí:	 35—42
29. Uvolnění i>o 1770 str. 35. - 30. V Praze 1771 str. 35. - 31. Na Příbramsku 1771 str. 35. - 32. V okolí Prahy na Rakovnicku 1775 str. 37. - 33. V ? uhlově a okolí 1772 str. 37l - 34.	Stíhání kacířů	a kac. knih v	Praze 1781 str,, 39.	-
35.	Jiní tajní evanjelici v	Praze a okolí	1781 str. 40.
IV.	Tolerance:	 42—60
36.	Předběžná nařízení str. 42. - 37. Toleranční patent str. 43. - 38. Další
toleranční nařízení str. 44. - 39. Bázeň v Praze a povzbuzení ze Slovenska 1782 str. 44. - 40. Nejednomyslnost v Praze str. 46. - 41. Další nařízení toleranční 1782 str. 46. - 42. Institorisův první list str. 47. - 43. Šaško a Institoris Volfovi a odpověď z Prahy sir. 48. - 44. Vojenská ev. církev v Praze str. 49. - 45. První seznam evanjelíků v Praze a okolí 1782 str. 50. -46. Kami. Ribay a rada Institorisova str. 50. - 47. Šaško povzbuzuje str. 52. -48. Seznam členů 1782 str. 52. - 49. Vyznání a národnost v pražském sboru str. 55. - '50. Starší sboru sir. 55. - 51. Finance a modlitebna sir. 55. - 52. Institoris duch. správcem v Praze? str. 56. - 53. Žádost o povolení ? zřízení sboru str. 57. - 54. Po volací listina pro Marko vice str. 58. -55. Markovic v Praze str. 58. - 56. Bouřlivý pohřeb Morávkové 1782 str. 58.	- 57. Počátky sborů ref. v okolí a	Jessenius	str. 59. -	58. Kon-
fesijní styky a spisy str. 60.
V.	Za Matěje Markovice (1782—1793)......................... 61—147
a)	Rez modlitebny 1782—3	..............................5	61—80
59. M. Markovic str. 61. - 60. Počátek práce sir. 61. - 61. Pohřeb v Ruzíni str. 62- - 62. Přestupy stn 63. - 63. Děti a diaspora str. 64. - 64. Starší a	cirk.	jmění sir. 64. - 65. Pomoc z ciziny	str.	65.	-	66. Tíseň	pastorova
a	jeho	přání str. 66. - 67. Reformovaní str. 68.	-	68.	Intervence Instito-
risova str. 691 - 69. Urovnání v Praze str. 70. - 70. Liter, práce Markovi-cova str. 71. - 71. Katol. odezva str. 74. - 72. Markovic zbaven úřadu str. 74. - 73. Znovu dosazen str. 75. - 74. Za Berounem str. 76. - 75.Fi-
469
nauční pomery ve sboru sir. 77. - 7(3. Vzrůst sboru str. 78. - 77. Evanjelici h. v. str. 79.
b)	Ve vlastní modlitebně 1784—5..............................SO—97
78. Vlastní modlitebna sir. 80. - 79. Stěhování sir. 81. - 80. Svěcení modlitebny str. 81. - 81. Bohoslužební řád str. 88. - 82. Pohostinství voj. církvi a něm. evanjelíkum	str. 81.	- 83. České	a něm. bohoslužby	str.	84. -
81. Finanční potíže sboru str. 86. - 85. Ohrožená činnost Markovicova sir. 87. - 86. Vzrůst	sboru i	liliálek	1784	sir. 88. - 87. Evanjelici	h. v.
1784	str. 88. - 88. Hospodářské poměry ve sboru str. 89. - 89. Superintendenti a senioři str. 9f). - 90. Vládní nařízení 1784 str. 91. - 91. Vzděláni dítek. Katechismus 1785 str. 91. - 92. Markovic a reformovaní 1785 str. 92.93. Betlémská kaple str. 95. - 94. Nesnáze v Rublově str. 95. - 95. Vzrůst
1785	str. 96. - 96. Finanční poměry 1785 str. 96.
c)	ftpšení otázky národnostní a konfesijní 1786—179«.	.	.	97—135
97. Němečtí evanjelici v českém sboru str. 97. - 98. Uprázdněný úřad superintendenta a seniora str. 99. - 99. Finanční poměry pastora i sboru str. 101. - 100. Úsilí	o koupi	kostela	sir.	101. - 101. Literární	polemiky
a censura str. 102. -	Nařízení	vládní	str.	103. - Smrt a pohřeb	J.	Volfa
sir. 104. - 104. Představený Zycha a rodina Volfova str. 105. - 105. První kostelníci str. 106. - 106. Vzrůst sboru v Praze i filiálkách 1786 sir. 107. - 107. Otázka obřadu a konfese 1787—8 sir. 107. - 1C8. Evanjelici h. v. ve sboru 1787—8.	str. 110. -	109.	Přestupky a	počet duší 1787—8.	str.	111.	-	110.
Filiálka orlicko-chlumecká str. 112. - 113. Hřbitovy str. 114. - 114. Provolání T. Zychy 1788 str. 114. - 115. Evanjelici h/v. ve sboru 1789 nsl. str. 116. - 116. Smlouva o sloučení českých a něm. evanjelíků 1787—8 str. 119. - 117.	Vojenská	církev a	český sbor	1788 str. 121. -	118. Nesvornost
českých a německých evanjelíků 1788 str. 122. - 119. Markovicova stížnost guberniu stran služného 1788—9 str. 125. - 120. Markovic kazatelem i něm. evanjelíků i pro vojsko str. 127. - 121. Neshody mezi něm* evanjelíky a Mar-kovicem 1789 str. 130. - 122. Něm. evanjelici volají něm. kazatele a tvoří sbor str.	131.	- 123.	Pastor	Götschel v	Praze v české	modlitebně str.
133. - 124. Něm. sbor získává kostel v Jirchářích 1790 str. 134. - 125. Český sbor v 10. roce po toleranci str. 135.
d)	Dovršení díla 1791—1793........................ 135—147
126. Finanční poměry sboru 1791 sir. 135. - 127. Sbírka v dědič, zemích a jmění	sboru str.	Í36.	-	127.	Statist,	přehled sboru	1791	str.	138.	-	129.
Péče o výchovu str. 141. - 130. Poslední spisy Maľkovicovy str. 111. - 131. Právní poměry cirk. a memorandum 1791 str. 142. - 132. Úspěchy a poměry Markovicovy str. 143. - 133. Pastor Ribay str. 144. - 134. Smrt Markovicova sir. 144. - 135. Administrace sboru str. 145.
VI.	Štěpán Leška 1794—179S.................................147—164
136. Lesková dřívější činnost str. 147. - 137. Ev. církev aug. a helv. sir. 150. -	138.	Úkol	starších	str. 151. - 139. Rozptýlenost	sboru str. 152. -
141. Filiálky a	přestupy sir.	153. - 142.	Nový zpěvník a	řád str. 154. -
143. Bohoslužební	způsob	str.	155. -	144. Rozšíření	zpěvníku	str.	155. -
145. Jiné spisy Leskový str. 156. - 140. Péče o superintendenci str. 157 -147. Účty církevní str. 158. - 148. Leška chystá se ? návratu na Slovensko str.	158.	-	149.	Zúčtování a finanční poměry str. 160.	- 150. Evanjelici h. v.
sir.	161.	-	151.	Leška odchází sir. 161. - 152. Jednání	o nástupce sir. 161
VIL Daniel Korbely 1798—1808	...................... 165—190
153. Nastoupení Korbelyho str. 163. - 154. Nový superintendent i senioři str. 165. - 155. Těžké poměry válečné a hospodářské str. 166, - 156. Kazatelo-vdovský	ústav sir.	167.	-	157.	Tíživá	vládní nařízení	str.	168.	- 158.	Fi-
liálky a hřbitovy str. 168. - 159. Chudobné poměry pastorovy str. 169. -160. Účty církevní a nepokoje pro ně str. 169. - 161. Prodej stříbra a aksamitu str. 172. - 162. Evanjelici h. v. vzrůstají počtem str. 173. - 163. Evanjelici h. v. žádají o vlastní sbor a předkládají konsignaci str. 175. -164. Nopokoje v církevním domě str. 179. - 165. Pochybení Korbelyho str.	180.	-	166.	Původci nesnází Korbelyho str. 181. -	167. Potřeba zvýšení
salám str.	182.	- 168. Konsistoř rozhoduje o odchodu	Korbelyho str. 182. -
470
v mm ^ * m m m	?» ??» ? ¦ ¦ 1 Y	^	^	^
75. Príchod Plcškányho str. 199. - 17G. Pleskány zahajuje práci str. 192.-77. Změna v staršovstvu str. 192. - 178. Instalace str. 193. - 179. Úspešná
169. Provolání o zvýšení salám a evanjelici h. v. str. 183. - 170. Korbely a Čížek zatím zůstávají str. 185. - 171. Poměry sboru ? evanjelíkum h. v. str. 185. - 172. Korbely hledá místo str. 187. -173. Nové pohoršení v cirk, domě str. 187. - 174. Čížek zůstává. Korbely odchází str. 188.	'
Vlil. Jan Pleškánv 1808-1813	......	190-204
17
177. Změna v staršovstvu str. 192. - 178. Instalace str. 193. - 179. Úspěšná práce sir. 193. - 180. Služné superintendentovo a audience sir. 191. -181. Úsilí o kostel str. 195. - 182. Úsilí o ev. školu sir. 195. - 183. Úmrtí Pr. Svobody str. 196. - 184. Válečná doba a pokles peněz str. 196. -185. Provolání ? obětavosti sir. 198. - 186. Účty příznivé str. 198. - 187. Sbor koná přípravy pro školu str. 199. - 188. Gymnasium v Těšíně sir. 199. -189. Péče o církevní spisy str. 199. - 190. Kazatel Jeník z Berlína str. 200. -191. Pleškány v přátelském poměru ? evanjelíkům h. v. str. 294. - 192. Filiálky str. 292. - 193. Zdravé poměry v církvi i rodině str. 203. - 194. Finanční poměry str. 204. - 195. Pleškány umírá tyfem str. 204.
IX.	Josef Krejčí 1814—18?	.	.	.	.	.	.	.	205-238
196. Nový pastor a staršovstvo str. 205. - 197. Zřízení školy a učitel Lojka str. 207. - 198. Úsilí o kostel str. 208. - 199. Spojení evanjelíkuv a. a h. v. v jeden sbor str. 209. - 200. Seznamy členu církve str. 211. - 201. Poměr evanjelíků a. v. a h. v. str. 213. - 202. Hospodářské poměry sboru str. 214.-203. Památky reformační sir. 215. - 204. Literární činnost Krejčího sir. 216. -205. Zdravý rozvoj sboru sir. 218. - 206. Osobní změny. Nový kostelník Beránek str. 220. - 207. Práce ve filiálkách str. 221. - 208. Hřbitovy sir. 221. - 209. Palacký. Kollár sir. 222. - 210. Představený sboru Sluníčko od 1827 str. 221. - 211. Krejčí superintendentem 1829 str. 224. - 212. Oprava cirk. domu 1830 str. 225. - 213. Cirk. hospodářství 1831—36 str. 225. -214. Pražští studující bohosloví str. 226. - 215. Kandidát Josef Růžička sir. 226. - 216. Učitel Jan Sluníčko str. 227. - 217. Šafařík a Tomášik, Hruban	a	Palacký str.	227. -	218.	Cirk. majetek, inventář	str.	228.	-
219. Rozšíření hřbitova v Karlině str. 229. - 220. Cirk. hospodářství 1837—43 str. 229. - 221. Soupis sboru a repartice. Evanjelici h. v. sir. 230.-222. Zřízení modlitebny v Rybníkách str. 231. - 223. Péče o superintendenci str. 232.	-	224. Nemoc	a smrt	sup.	Krejčího. Vikář Molnár	str.	234.	-
225. Pohřeb sup. Krejčího str.	236.	- 226. Odkazy Krejčího	str.	237.	-
227.	Poměry ve sboru: Salár. Evanjelici h. v. sir. 237.
X.	V době uprázdnění sboru 184 í—1847 ................... 238—200
228.	Trojina str. 238. - 229. Rozklad evanjelíků h. v. str. 239. - 230. Strany
volební str. 239. - 231. Volba úředně odložena str. 240. - 232. Konsistoř žádá novou trojími str.	241.	- 233. Spor o účetvedoucího	sir.	241.	-
234. Večeře Páně s katol. kalichem str. 242. - 235. Stížnost představenstva ? císaři str. 242. - 236. Magistrát neuznává představenstvo církevní str. 243. -237.	Nový superintendent sir. 243.	- 238.	Evanjelici h. v.	pomýšlejí na
vlastní sbor str. 244. -	239.	Krucemburští volají Molnára	str.	216.	-
240. Molnárův seznam str. 216. - 241. Vyjádření evanj. h. v. proti novému sboru str. 248. - 242. Úřední šetření str. 247. - 243. Vlastní seznamy evanjelíků h. v. a žádost o sbor str. 218. - 244. Zjištěný seznam evanjelíků h. v. str. 249.	-	245. Molnár	jedná s	Krucemburskými. Gubernium	proti Mol-
nárovi str. 251. - 246. Volba nového staršovstva a nová žádost ? císaři str. 253. - 247. Stavba modlitebny v Rybníkách a žádost o pastorát str.	254. - 248. Molnár odchází z	Prahy	str. 255. - 249.	Administrátor
V. Beneš a nový ev. sbor h. v. str. 256. - 250. Poměry ve sboru a. v. Volba Jak. Beneše str. 258.	•
XI.	Jakub Beneš 1847—1873	.......................... 260-325
a) Období revoluční 1847—1851 ............................ 260—200
251. Nový pastor a poměry ve sboru a. v. str. 260. - 252. Poměr sborů a. v. a h. v. sir. 261. - 253. Živý ruch a úsilí o svobodu str. 263. -
254.	Předběžné návrhy J: Růžičky ?	?. V. Košuta z 18. dub.	1848 str. 261. -
255.	Konstituce a svoboda z 23. dub. 1818	str. 265. - 256. Obmýšlené spo-
jení čcs. evanjelíků. Provolání a sjezd v červenci 1848 str. 265. - 257. Ví-
471
(loňská porada v srpnu 1818 str. 267. - 258. Jednání o spojení praž. ev. sborů v září 1848 str. 267. - 259. Pamětní spis z listopadu 1848 str. 268. -260. Společná schůze ve Kšelích v listopadu 1848. Společný časopis. Brat. konfese str. 268. - 261. Řevnivost v jednání o kostel str. 269. - 262. Pro vis. nařízení z 30. led. 1849 a oktnojírka z 4. břez. 1849 str. 270. - 263. Audience str. 271. - 264. Úsilí o spojení čes. evanjelíků 1849 str. 271. - 265. Úsilí o organisaci čes.	evanjelíků v červnu	1849 str. 273. - 266. Konsistoř zve
do Vídně,	Košut	do Kšel sir. 274. -	267. Porada ve Kšelích	v červenci
1849	str. 275. - 268. Porady ve Vídni od 28. července 1849 a Košutfův postup sir. 275. - 269. Reakce str. 276. - 270. úsilí Košutovo o kostel 1849. Sbírka pro praž. sbor h. v. str. 277. - 271. Košutovy úspěchy i neshody koncem 1849 str. 277. - 272. Úsilí o spojení čes. církve a. a h. v.
1850	str. 278. - 273. ftevnivé závodění Benešovo s Košutem o kostel 1850
str. 279. - 274. Společná ev. literární práce 1850. Cirk. Věstník str. 281. -275. Sbor	ev. h.	v. roste. Sbírky na	kostel 1850 str. 282. -	276. Beneš
v rozporu se staršími. Stížnost magistrátu 1850 str. 282. - 277. Beneš pomýšlí na kostel sv. Michala. Jeho Promemoria str. 283. - 278. Košut získává kostel u Klimenta str. 285. - 279. Sbor a. v. koná sbírky na kostel str. 285.-280. Otevření kostela u Klimenta str. 286.	281. Martius doporoučí Beneše str.	286. -	282. Cirk. Věstník	zaniká v březnu 1851	str. 287. -
283. Vnitřní a hospodářský život ve sboru str. 287. - 284. Filiálka v Rybníkách světí modlitebnu sir. 288. - 285. Fil. Svatá přeložena do Trubína sir. 289.
304—325
1) Doba reakce 1851—1801	...........................290—304
286. Nové představenstvo 1851 sir. 290. - 287. Sbírky na kostel a. v. i h. v. str. 291. - 288. Reakce. Úmrtí Kollárovo. Zatčení\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01174329
3 CZ-ZlKKF
5 20200118052221.8
7 ta
8 000619s1907----xr |||||||||||||||||cze||
15 ## $a cnb000588623
20 ## $a (váz.)
35 ## $a (OCoLC)42728837
40 ## $a ABA001 $b cze $c BOA001 $d ABA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
45 ## $a x-x-
72 #7 $a 929 $x Biografie $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 92 Bartoš, F. $2 undef
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (092) $2 MRF
100 1# $a Bartocha, Josef, $d 1859-1927 $7 jk01010854 $4 aut
245 10 $a Z pamětí a života Fr. Bartoše / $c Napsal Josef Bartocha
260 ## $a Telč : $b Šolc, $c 1907
300 ## $a 278, 6 s. ; $b portrét na frontispisu $c 18 cm
520 2# $a Biografie Františka Bartoše (16. března 1837, Zlín-Mladcová – 11. června 1906, Zlín-Mladcová), který byl pedagog, jazykovědec, etnograf, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, organizátor vědeckého a národního života na Moravě.
600 17 $a Bartoš, František, $d 1837-1906 $7 jk01010897 $2 czenas
648 #7 $a 19. století $7 ch460557 $2 czenas
650 07 $a etnografové $7 ph120018 $2 czenas
650 07 $a pedagogové $7 ph137912 $2 czenas
650 07 $a spisovatelé $7 ph125911 $2 czenas
651 #7 $a Zlín (Česko) $7 ge128609 $2 czenas
651 #7 $a Zlín (Česko : oblast) $7 ge131454 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
653 ## $a zlínské osobnosti
653 0# $a osobnosti regionu Zlínský kraj
653 ## $a čeští pedagogové
653 ## $a čeští spisovatelé
653 ## $a čeští etnografové
655 #7 $a biografie $7 fd131909 $2 czenas
655 #7 $a vzpomínky $7 fd133830 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:8b2bfe96-c3fc-4bf8-87b2-93fa3e591517
1052 $a 92
1089 $d 0 $z ao
1198 $c rv
1198 $c rv
1500 $2 0000619000000.0
996 $0 52203 $1 92 $5 50.00 $3 6.10.2000 $8 P $9 7 $7 N $r 491 $h 92 $b 377700248541 $s available
996 $0 830671 $1 92 $4 N $5 170.00 $3 14.2.2011 $8 P $9 7 $6 9021101 $7 N $r 553 $h 92 $b 377700510459 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link