Školní didaktika
Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva.................................................................... 15
1 Úvod: Didaktika jako věda a jako nástroj učitele........................... 17
Eva Vyskočilová, Dominik Dvořák
1.1	Je vůbec didaktika к něčemu?........................................ 17
1.2	Dvě pojetí vzdělávání: Komenský a Dewey............................. 19
1.2.1 J. A. Komenský byl první, kdo vytvořil systém didaktiky 19
1.2.2 Americký pedagogický projekt: J. Dewey........................ 21
1.3	Vývoj didaktiky ve 20. století...................................... 23
1.3.1 Behaviorismus a manažerské metody v didaktice ....	23
1.3.2	Kognitivní a sociální obrat ................................ 24
1.3.3	Neobehaviorismus a technologie vyučování.................... 25
1.3.4	Kurikulární hnutí a nástup kognitivismu..................... 26
1.3.5 Humanizace a sociální odpovědnost školy....................... 27
1.3.6 Současná situace.............................................. 29
1.4	Didaktika jako exaktní, anebo humanitní obor?....................... 30
1.4.1 Proč některé národy nemají „didaktiku“?....................... 30
1.4.2 Roztříštěnost didaktických koncepcí........................... 31
1.5	Didaktika preskriptivní, deskriptívni, anebo normativní? ...	34
1.5.1 Empirické a hodnotové výpovědi................................ 35
1.5.2 Deskriptívni a preskriptivní didaktika,
klinický a technologický přístup............................. 36
1.5.3	Jak může metodicky postupovat klinický obor?................ 38
1.5.4 Na důkazech založený přístup ................................. 39
1.6	Klasifikace teorií v didaktice ..................................... 41
1.6.1	Makro-a mikrodidaktické teorie.............................. 41
W< К Ј'
) B S A H
1.7	Teorie učení - východisko didaktických teorií....................... 42
1.7.1 Biologické a evoluční pohledy na učení a vyučování .. .	43
1.7.2 Podněty sociálních a kulturních věd.......................... 45
1.7.3 Podněty z technických oborů: Systémová analýza ....	46
1.8	Konstruktivismus v současné didaktice............................... 49
1.8.1 Některé proudy uvnitř konstruktivismu........................ 51
1.8.2 Žákovo pojetí učiva.......................................... 53
1.8.3 Sociální konstruktivismus.................................... 55
1.8.4 Kritika konstruktivismu...................................... 56
Závěr.................................................................... 57
Případová studie ........................................................ 58
Otázky a úkoly........................................................... 61
Klíčová slova............................................................ 61
ÁST I
initele výuky............................................................... 63
> Žák sekundární školy...................................................... 65
Otto Obst
2.1	Dospívání jako biologická fáze a sociální konstrukt................. 66
2.1.1 Dospívání - období bouří a konfliktů?........................ 67
2.2	Vývoj inteligence v období dospívání................................ 70
2.3	Identita a učení.................................................... 72
2.3.1 Identita a subkultury současné mládeže ...................... 74
2.4	Socioekonomická diferenciace žáků................................... 76
2.5	Nadaný žák ve výuce................................................. 78
2.5.1 Kdo je to nadaný žák......................................... 78
2.5.2 Vnější diferenciace.......................................... 79
2.5.3 Vnitřní diferenciace ........................................ 80
2.6	Handicapovaný žák ve výuce.......................................... 81
2.6.1 Se kterými typy zdravotního postižení
se můžeme ve škole setkat?.................................. 82
2.6.2 Pedagogická integrace postižených žáků ...................... 83
2.6.3 Výhody a nevýhody integrace.................................. 85
2.7	Zák jiného etnika a žák s jiným mateřským jazykem ve výuce .	86
2.7.1 Romové....................................................... 86
2.7.2 Zahraniční zkušenosti........................................ 88
Závěr.................................................................... 89
Případová studie ........................................................ 90
Otázky a úkoly........................................................... 91
Klíčová slova............................................................ 91
OBSAH
3 Učitel ve výuce............................................................ 92
Otto Obst
3.1	Učitel jako expert.................................................. 93
3.2	Kompetence učitele.................................................. 98
3.3	Učitel jako pracovník pomáhajících profesí.......................... 99
3.3.1 Pomáhající profese........................................... 100
3.3.2 Akademická svoboda a právo na vzdělávání..................... 102
3.4	Rozhodování v pedagogické praxi a jeho problémy.................... 103
3.5	Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele 108
3.5.1 Jak provádět sebereflexi..................................... 109
3.5.2 Metody a techniky sebereflexe................................ 109
3.6	Učitelovo pojetí výuky............................................. 110
3.7	Vyhasínání (burnout) a jeho prevence............................... 112
3.8	Standardy výkonu učitelské profese................................. 114
Závěr................................................................... 118
Případová studie ....................................................... 118
Otázky a úkoly.......................................................... 119
Klíčová slova........................................................... 120
4 Učivo .................................................................... 121
Helena Veverková
4.1	Vzdělání........................................................... 121
4.1.1 Cíle školního vzdělávání..................................... 122
4.2	Učivo a jeho struktura............................................. 126
4.2.1 Vědomosti.................................................... 126
4.2.2 Dovednosti................................................... 129
4.2.3 Hodnoty...................................................... 130
4.2.4 Vlastnosti člověka .......................................... 130
4.3	Přístupy к učivu: zprostředkující a vstřícný....................... 130
4.4	Kurikulum.......................................................... 132
4.5	Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech..................... 136
4.5.1 Standardy.................................................... 136
4.5.2 Rámcový vzdělávací program................................... 140
4.5.3 Koncepce školy............................................... 140
4.6	Didaktická analýza učiva........................................... 141
4.7	Učebnice........................................................... 143
Závěr................................................................... 144
Případová studie ....................................................... 145
Případová studie ....................................................... 145
Otázky a úkoly.......................................................... 148
Klíčová slova........................................................... 148
5 Sekundární škola: citlivé místo vzdělávacího systému..................149
Dominik Dvořák
5.1	Škola a společnost ............................................ 149
5.2	Specifika situace sekundární školy............................. 151
5.2.1 Vnitřní problémy sekundární školy .......................... 152
5.2.2 Organizační dilemata	sekundárního školství........... 154
5.2.3 Nedávný vývoj sekundárního školství v České republice 155
5.2.4 Změny vzdělávacího systému po roce 1989 .................... 157
5.3	Svět jednotlivé školy............................................ 159
5.3.1 Které školy jsou dobré? .................................... 162
Závěr................................................................ 163
Otázky a úkoly....................................................... 163
Klíčová slova........................................................ 163
6 Mimoškolní prostředí..................................................164
Otto Obst
6.1	Situované a autentické učení................................... 165
6.1.1 Enkulturační model vyučování.............................. 167
6.1.2 Autentické učení.......................................... 168
6.2	Rodina žáka...................................................... 169
6.3	Region školy..................................................... 172
6.3.1 Učení v obci................................................ 173
6.3.2 Škola a komunitní vzdělávání................................ 174
6.3.3 Škola, komunita a ohrožené dítě............................. 175
6.4	Prostředky masové komunikace .................................. 175
Závěr................................................................ 178
Případová studie .................................................... 178
Otázky a úkoly....................................................... 181
Klíčová slova........................................................ 181
ČÁST II
Teoretické základy vyučování a učení....................................183
7 Pedagogickopsychologická diagnostika a evaluace.......................185
7.1	Diagnostika vnitřních podmínek výuky............................ 186
Miloslava Dvořáková
7.1.1 Přehled metod zjišťujících diagnostické údaje............. 186
7.1.2	Diagnostika sociálních vztahů........................... 190
7.1.3	Diagnostika hodnotové orientace	žáků................... 194
7.1.4	Diagnostika sebepojetí žáků............................. 196
7.1.5	Diagnostika zájmů žáků.................................. 200
7.1.6	Diagnostika perspektivní orientace ..................... 204
7.1.7	Diagnostika žákova pojetí učiva	...................... 205
7.1.8	Diagnostika učebního stylu žáků......................... 209
OBSAH
7.2	Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků.............................. 212
Miroslav Chráska
7.2.1	Jaký je současný stav hodnocení
vzdělávacích výsledků žáků?............................ 213
7.2.2	Co je to didaktický test?.............................. 216
7.2.3	Jaké jsou druhy didaktických testů?.................... 216
7.2.4	Jak vytvořit dobrý didaktický test? ....................... 220
7.2.5	Jak lze ověřit kvalitu vytvořeného didaktického testu?	.	228
7.2.6	Jaké jsou možnosti využívání didaktických testů v praxi?	231
7.3	Evaluace klimatu třídy............................................ 233
Helena Grecmanová
7.4	Evaluace učebnic.................................................. 242
Danuška Tomanová
7.4.1	Kritéria hodnocení..................................... 242
Případová studie ....................................................... 247
Otázky a úkoly.......................................................... 249
Klíčová slova........................................................... 250
8 Pedagogická komunikace a interakce ve výuce...............................251
Ludmila Prokešová
8.1	Verbální komunikace............................................... 255
8.2	Neverbální komunikace............................................. 256
8.3	Komunikace činem.................................................. 263
Ludmila Prokešová, Miroslav Procházka
Případová studie ....................................................... 266
Otázky a úkoly.......................................................... 267
Klíčová slova........................................................... 267
9 Didaktické zásady.........................................................268
Milena Kurelová
9.1	Co jsou didaktické zásady? ....................................... 268
9.2	Přehled didaktických zásad........................................ 269
9.2.1	Zásada komplexního rozvoje osobnosti	žáka................ 269
9.2.2	Zásada vědeckosti ......................................... 270
9.2.3	Zásada individuálního přístupu к žákům..................... 270
9.2.4	Zásada spojení teorie s praxí.............................. 270
9.2.5	Zásada uvědomělosti a aktivity............................. 271
9.2.6	Zásada názornosti.......................................... 271
9.2.7	Zásada soustavnosti a přiměřenosti......................... 271
Otázky a úkoly.......................................................... 272
Klíčová slova........................................................... 272
10 Výukové cíle a jejich taxonomie.........................................273
Zdeněk Kalhous
10.1 Požadavky na výukové cíle ........................................ 276
10.1.1	Komplexnost výukových cílů............................... 276
10.1.2	Konzistentnost (soudržnost) výukových cílů............... 276
10.1.3	Kontrolovatelnost výukových cílů ........................ 277
10.1.4	Přiměřenost výukových cílů............................... 278
10.2 Taxonomie výukových cílů.......................................... 279
10.2.1	Taxonomie kognitivních cílů ............................. 279
10.2.2	Taxonomie afektivních cílů............................... 283
10.2.3	Taxonomie psychomotorických cílů......................... 288
10.3 Vymezování výukových cílů......................................... 289
Závěr.................................................................. 291
Otázky a úkoly......................................................... 292
Klíčová slova.......................................................... 292
11	Organizační formy výuky................................................293
Vladimír Václavík
11.1	Individuální výuka............................................... 294
11.2	Hromadná a frontální výuka....................................... 295
11.3	Individualizovaná výuka.......................................... 298
11.4	Projektová výuka................................................. 299
11.5	Diferencovaná výuka.............................................. 302
11.6	Skupinová a kooperativní výuka................................... 303
11.7	Týmová výuka..................................................... 304
11.8	Otevřené vyučování............................................... 305
11.8.1 Organizační opatření ve vyučování - týdenní plán, volná práce............................................................ 305
11.8.2 Otevírání školy navenek................................... 305
Závěr.................................................................. 306
Otázky a úkoly......................................................... 306
Klíčová slova.......................................................... 306
12	Výukové metody........................................................307
Zdeněk Kalhous
12.1	Klasifikace metod výuky.......................................... 309
12.1.1 Informačně-receptivní metoda.............................. 309
12.1.2 Reproduktivní metoda...................................... 310
12.1.3 Metoda problémového výkladu............................... 310
12.1.4 Heuristická metoda ....................................... 311
12.1.5 Výzkumná metoda........................................... 311
12.2 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky
(Maňák, 1990).................................................... 313
12.3 Klasifikace založená na teoriích učení............................... 314
12.3.1 Behaviorální modely.......................................... 315
12.3.2 Personální (humanistické) modely............................. 316
12.3.3 Sociální modely.............................................. 316
12.3.4 Skupina kognitivních (informačních) modelů................... 316
12.4 Stručná charakteristika některých metod výuky........................ 317
12.4.1 Metody slovní................................................ 317
12.4.2 Metoda práce s učebnicí, s knihou............................ 322
12.4.3 Metody názorně demonstrační.................................. 322
12.4.4 Didaktické hry............................................... 323
12.4.5 Participativní metody........................................ 324
12.4.6 Situační (případové) metody ................................. 325
12.4.7 Inscenační metody (metody hraní rolí)........................ 325
12.4.8 Brainstormingové metody (burza dobrých nápadů) . . . 326
12.4.9 Vrstevnické vyučování - učení vyučováním..................... 326
Otázky a úkoly............................................................ 327
Klíčová slova............................................................. 327
13 Učební úlohy ve výuce......................................................328
Zdeněk Kalhous
13.1 Definice a role učebních úloh ve výuce............................... 329
13.2 Z teorie učebních úloh............................................... 330
13.2.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové (1970) . . 331
13.3 Posuzování a projektování souborů učebních úloh...................... 333
Případová studie ......................................................... 335
Otázky a úkoly............................................................ 336
Klíčová slova............................................................. 336
14 Materiální didaktické prostředky...........................................337
Otto Obst
14.1 Klasifikace materiálních didaktických prostředků..................... 338
14.1.1 Některá doporučení pro práci
s materiálními didaktickými prostředky ...................... 341
14.2 Výpočetní technika ve výuce.......................................... 341
14.2.1 Výukové programy............................................. 342
14.2.2 Počítač jako pracovní nástroj................................ 342
14.2.3 Programy к získávání informací z počítačových sítí . . . 343
14.2.4 Výuka programování........................................... 344
14.2.5 Jak dál ve výuce pomocí informačních technologií .... 344
Otázky a úkoly............................................................ 345
Klíčová slova............................................................. 345
ČÁST 111
Projektování, realizace a evaluace výuky......................................347
15 Význam jednotlivých faktorů ve výuce.......................................349
Dominik Dvořák
15.1 Školou ovlivnitelné faktory výuky................................... 349
15.1.1 Kvalita prezentace učiva.................................... 350
15.1.2 Přiměřenost vyučování....................................... 350
15.1.3 Pobídky .................................................... 350
15.1.4 Čas......................................................... 351
15.2	Vzájemné vztahy mezi faktory výuky............................... 351
15.2.1 Vztah mezi jednotlivými faktory........................... 352
Závěr.................................................................. 353
Klíčová slova............................................................ 353
16 Projektování výuky.........................................................354
Otto Obst
16.1	Proč projektovat (plánovat) výuku?................................. 354
16.2	Kroky při plánování výuky ......................................... 355
16.2.1 Studium kurikulárních dokumentů............................. 355
16.2.2 Zjištění potřeb žáků........................................ 355
16.2.3 Tematický plán učiva........................................ 356
16.3	Příprava na vyučování.............................................. 357
16.3.1 Příklad 1................................................... 359
16.3.2 Příklad 2................................................... 361
Závěr.................................................................... 363
Případová studie ........................................................ 363
Otázky a úkoly........................................................... 365
Klíčová slova............................................................ 365
17 Realizace výuky............................................................366
Otto Obst
17.1	Motivace........................................................... 367
17.1.1 Vnitřní motivace к učení.................................... 368
17.1.2 Prostředky vnější motivace.................................. 370
17.1.3 Jak pomoci nemotivovaným žákům?............................. 371
17.2	Vedení žáků v průběhu výuky........................................ 372
17.3	Komunikace ve výuce, učitelova řeč................................. 380
17.3.1 Otázky ve výuce............................................. 380
17.3.2 Humor ve výuce.............................................. 382
17.3.3 Kritické situace v komunikaci .............................. 383
Závěr.................................................................... 384
Případová studie ........................................................ 384
Klíčová slova............................................................ 385
OBSAH
18 Kázeň ve výuce.............................................................386
Otto Obst
18.1 Příčiny nekázně ve škole............................................ 388
18.1.1 Co může ovlivnit učitel..................................... 389
18.2 Postupy pro budování ukázněného prostředí........................... 391
18.2.1 Kázeňské prostředky......................................... 393
18.3 Šikana.............................................................. 394
18.4 Řešení konfliktů a situační myšlení................................. 396
18.5 Klima třídy ........................................................ 397
18.6 Autorita učitele.................................................... 398
18.6.1 Formální autorita........................................... 398
18.6.2 Neformální autorita......................................... 399
18.6.3 Na čem záleží neformální autorita učitele?.................. 399
Závěr.................................................................... 400
Případová studie ........................................................ 401
Otázky a úkoly........................................................... 402
Klíčová slova............................................................ 402
19 Hodnocení výsledků výuky...................................................403
Otto Obst
19.1 Co rozumíme hodnocením a jaké jsou jeho funkce...................... 404
19.2 Typy hodnocení...................................................... 405
19.2.1 Formativní hodnocení........................................ 407
19.2.2 Domácí úkoly................................................ 408
19.3 Aktuální problémfy školního hodnocení............................... 409
19.3.1 Slovní hodnocení, nebo známka?.............................. 409
19.3.2 Autentické hodnocení........................................ 411
19.3.3 Doporučení pro praxi........................................ 411
Závěr.................................................................... 413
Případová studie ........................................................ 414
Otázky a úkoly........................................................... 414
Klíčová slova............................................................ 414
Závěr.........................................................................415
Co budou potřebovat mladí lidé ve 21. století?........................... 415
Kompetence pro Evropu.................................................... 418
Použitá literatura............................................................421
Rejstřík jmenný...............................................................439
Rejstřík věcný................................................................442
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01281757
3 CZ-ZlKKF
5 20131007082619.1
7 ta
8 021106s2002 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-7178-253-x (váz.)
40 ## $a ZLG001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 371.3(075.8)
100 1# $a Kalhous, Zdeněk, $d 1936- $7 la2002142306 $4 aut
245 10 $a Školní didaktika / $c Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol.
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2002
300 ## $a 447 s.
541 ## $h 497
653 ## $a didaktika
653 ## $a pedagogika
653 ## $a vyučovací metody
653 ## $a učebnice
653 ## $a vysoké školy
700 1# $a Obst, Otto, $d 1937- $7 ola2002142307 $4 aut
910 ## $a ZLG001
1052 $a 371.3
1079 $a 3
1089 $d 0 $z vm
1109 $n Svatava Nováčková, prodejna učebnic
1126 $3 0
1134 $a n
1135 $a U024096
1136 $a N
996 $b 377700286785 $1 371.3 $3 5.9.2002 $4 N $5 497.00 $6 U024096 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 371.3 $0 660676
996 $b 377700286786 $1 371.3 $3 5.9.2002 $4 N $5 497.00 $6 U024096 $7 N $8 A $9 7 $r 472 $s A $a 1 $h 371.3 $0 660677
996 $b 377700286787 $1 371.3 $3 5.9.2002 $4 N $5 497.00 $6 U024096 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 371.3 $0 660678
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link