Učebnice obecné psychologie
Alena Plháková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Předmluva ...............................................................................11
Poděkování ..............................................................................13
1	PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR ...........................................................15
1.1	Cíle psychologie.................................................................16
1.2	Předmět studia psychologie z hlediska jejích hlavních směrů ....................18
1.2.1	Biologický přístup .........................................................19
1.2.2	Behavioristický přístup ....................................................20
1.2.3	Psychodynamický přístup.....................................................21
1.2.4	Fenomenologický přístup.....................................................22
1.2.5	Gestalt (tvarová) psychologie ..............................................23
1.2.6	Kognitivní přístup .........................................................24
1.2.7	Kulturní přístup ...........................................................25
1.2.8	Závěr.......................................................................26
1.3	Dělení psychologických oborů.....................................................26
1.3.1	Teoretické obory............................................................27
1.3.2	Praktické obory ............................................................29
1.4	Etické problémy soudobé psychologie .............................................33
1.4.1	Etika psychologických výzkumů s lidskými účastníky ........................37
1.4.2	Etika psychologických výzkumů se zvířaty ...................................40
2	ZÁKLADNÍ POJMY OBECNÉ PSYCHOLOGIE......................................................42
2.1	Popis základních psychických jevů ...............................................43
2.1.1	Základní psychologické kategorie............................................43
2.1.2	Základní psychické fenomény.................................................44
2.2	Konstrukty a mentální reprezentace ..............................................47
2.3	Modely lidské psychiky ..........................................................49
2.3.1	Psychodynamické modely .....................................................49
2.3.2	Modely zahrnující spirituální dimenzi ......................................51
2.3.3	Kognitivní modely ......................................................... 52
2.3.4	Jiné současné modely........................................................53
3	VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ .....................................................................55
3.1	Vědomí..................•.......................................................55
3.1.1	Obtížnost dané problematiky ................................................55
6
Obsah
3.1.2	Filosofické vymezení problematiky vědomí .......................................57
3.1.3	Vývoj psychologického zkoumání vědomí...........................................60
3.1.4	Definice základních pojmů ......................................................61
3.1.5	Funkce vědomí ..................................................................62
3.1.6	Změněné stavy vědomí ...........................................................64
3.1.7	Neurologické výzkumy a teorie vědomí............................................65
3.1.8	Kognitivní teorie vědomí........................................................70
3.2	Nevědomí ............................................................................71
3.2.1	Freudovo pojetí vědomých a nevědomých procesů...................................72
3.2.2	Různá pojetí nevědomí ..........................................................73
3.2.3	Podvědomí, předvědomí, nevědomí ................................................74
3.3	Svobodná vůle .......................................................................75
3.4	Pozornost ...........................................................................77
3.4.1	Typy pozornosti.................................................................78
3.4.2	Vlastnosti pozornosti ..........................................................81
3.4.3	Selektivní pozornost ...........................................................82
3.4.4	Řízené a automatické zpracování informací ......................................85
3.4.5	Poruchy pozornosti..............................................................86
3.5	Spánek a snění ......................................................................87
3.5.1	Cyklus bdění a spánku...........................................................88
3.5.2	Průběh spánku ..................................................................89
3.5.3	Snění...........................................................................94
3.5.4	Poruchy spánku .................................................................98
4	SENZORICKÉ PROCESY........................................................................100
4.1	Obecná charakteristika smyslových orgánů............................................101
4.1.1	Rozdílový práh.................................................................102
4.1.2	Teorie nestability podnětových prahů...........................................105
4.1.3	Transdukce ....................................................................106
4.2	Smyslové orgány ....................................................................107
4.2.1	Zrak (vizuální smysl)..........................................................108
4.2.2	Sluch (auditívni smysl)........................................................115
4.2.3	Čich (olfakce) ................................................................118
4.2.4	Chuť (gustace) ................................................................121
4.2.5	Kožní smysly ..................................................................122
4.2.6	Proprioreceptory ..............................................................126
5	VNÍMANÍ ..................................................................................129
5.1	Teorie percepce.....................................................................129
5.1.1	Konstruktivní percepce ........................................................129
5.1.2	Přímé vnímání .................................................................130
5.1.3	Empirické ověřování teorií vnímání.............................................130
5.2	Organizace percepčního pole.........................................................132
5.2.1	Zákony organizace percepčního pole ............................................133
5.2.2	Detektory rysů v mozkové kůře .................................................136
5.3	Rozpoznávání .......................................................................137
5.3.1	Transpozice ...................................................................137
5.3.2	Analýza rysů...................................................................138
5.3.3	Analyticko-syntetické teorie ..................................................138
5.3.4	Procesy postupující shora-dolů ................................................139
Obsah
7
5.4	Prostorové vidění ....................................................................142
5.4.1	Monokulárni vodítka.............................................................142
5.4.2	Binokulární vodítka ............................................................143
5.5	Vnímání pohybu .......................................................................144
5.5.1	Vnímání skutečného pohybu ......................................................144
5.5.2	Vnímání zdánlivého pohybu ......................................................145
5.6	Stálost (konstantnost) vnímání ......................................................146
5.6.1	Stálost tvaru...................................................................147
5.6.2	Stálost barvy...................................................................147
5.6.3	Stálost jasu ...................................................................147
5.6.4	Stálost velikosti...............................................................148
5.7	Percepční iluze.......................................................................149
5.8	Individuální rozdíly ve vnímání ......................................................152
5.8.1	Percepční očekávání ............................................................152
5.8.2	Kognitivní styl ................................................................153
5.8.3	Motivace .......................................................................154
5.8.4	Osobnost jako celek ............................................................155
5.8.5	Percepční obrana ...............................................................156
5.9	Vliv předběžných podnětů na vnímání („priming“) ......................................157
5.9.1	Nevědomý sémantický „priming“ ..................................................157
5.9.2	Nevědomé afektivní preference ..................................................158
6	UČENÍ.....................................................................................159
6.1	Geneticky naprogramované typy učení ..................................................160
6.1.1	Habituace (přivykání) ..........................................................161
6.1.2	Senzibilizace (zcitlivění) .....................................................161
6.1.3	Imprintace (vtiskování).........................................................162
6.1.4	Explorační chování .............................................................164
6.2	Klasické podmiňování .................................................................165
6.2.1	Načasování podmiňování .........................................................166
6.2.2	Procesy provázející klasické podmiňování .......................................167
6.2.3	Klasické podmiňování u lidí ....................................................169
6.2.4	Klasické podmiňování z evolučního hlediska .....................................170
6.2.5	Klasické podmiňování z kognitivního hlediska....................................172
6.2.6	Možnosti a meze klasického podmiňování .........................................174
6.3	Operantní (instrumentální) podmiňování................................................174
6.3.1	Thomdikeův zákon efektu.........................................................175
6.3.2	Skinnerovy výzkumy operantního podmiňování .....................................176
6.3.3	Procesy provázející operantní podmiňování.......................................177
6.3.4	Pozitivní posílení (zpevnění)...................................................178
6.3.5	Negativní posílení (zpevnění)...................................................181
6.3.6	Trest...........................................................................183
6.3.7	Rozdíly mezi klasickým a operantním podmiňováním ...............................185
6.3.8	Operantní podmiňování z evolučního hlediska.....................................185
6.3.9	Operantní podmiňování z kognitivního hlediska ..................................186
6.4	Učení vhledem.........................................................................188
6.5	Teorie sociálního učení ..............................................................189
6.6	Intemalizační procesy ................................................................190
8
Obsah
7	PAMĚŤ ....................................................................................193
7.1	Modely paměti.......................................................................196
7.1.1	Senzorická neboli ultrakrátká paměť ...........................................196
7.1.2	Krátkodobá paměť...............................................................198
7.1.3	Pracovní paměť.................................................................202
7.1.4	Úrovně zpracování informací....................................................202
7.2	Dlouhodobá paměť ...................................................................203
7.2.1	Organizace údajů v dlouhodobé paměti ..........................................205
7.2.1.1	Explicitní paměť .........................................................205
7.2.1.2	Implicitní paměť .........................................................211
7.2.2	Dětská amnézie.................................................................215
7.2.3	Zkreslování vzpomínek..........................................................217
7.3	Zapomínání a jeho příčiny...........................................................223
7.3.1	Teorie rozpadu pamětních stop .................................................224
7.3.2	Účelné zapomínání .............................................................225
7.3.3	Teorie interference............................................................225
7.3.4	Represe .......................................................................227
7.3.5	Teorie ztráty vodítek..........................................................229
8	IMAGINACE ................................................................................230
8.1	Historický úvod.....................................................................230
8.2	Definice základních pojmů...........................................................232
8.3	Kognitivní přístup ? imaginaci .....................................................234
8.3.1	Představivost a paměť .........................................................234
8.3.2	Paiviova teorie dvojího kódování...............................................237
8.3.3	Analogová škola ...............................................................239
8.3.4	Eidetické představy ...........................................................245
8.3.5	Imaginace ve vztahu ? jazyku...................................................246
8.3.6	Imaginace jako kognitivní proces ..............................................248
8.4	Psychodynamické teorie imaginace....................................................249
8.4.1	Psychoanalytické pojetí imaginace..............................................249
8.4.2	Ontogenetické kořeny lidské tvořivosti ........................................251
8.4.3	Fantazie z hlediska Jungovy analytické psychologie.............................252
8.4.4	Denní snění ...................................................................253
8.4.5	Některé produkty lidské fantazie...............................................256
8.4.6	Možnosti psychoterapeutického využití lidské imaginace.........................259
9	MYSLENÍ ..................................................................................262
9.1	Aristotelovy formy myšlení .........................................................264
9.2	Pojmy...............................................................................265
9.2.1	Druhy pojmů z hlediska různých teorií .........................................265
9.2.2	Neurčité pojmy v psychologii...................................................268
9.3	Myšlenkové operace..................................................................268
9.3.1	Heuristické operace ...........................................................270
9.4	Usuzování...........................................................................273
9.4.1	Induktivní usuzování...........................................................273
9.4.2	Deduktivní usuzování ..........................................................276
9.4.3	Úsudek na základě analogie ....................................................279
9.5	Rozhodování.........................................................................280
9.5.1	Heuristika reprezentativnosti..................................................281
Obsah
9
9.5.2	Heuristika založená na dostupných informacích ...................................283
9.5.3	Heuristika „ukotvení“ a přizpůsobení.............................................283
9.5.4	Efekt kognitivního rámce ........................................................284
9.6	Faktory ovlivňující řešení problémů ..................................................285
9.6.1	Porozumění problému .............................................................286
9.6.2	Dřívější učení ..................................................................287
9.6.3	Odbornost........................................................................290
9.6.4	Tvořivost........................................................................294
9.7	Konekcionismus .......................................................................300
9.8	Magické myšlení ......................................................................302
9.8.1	Smysluplné koincidence...........................................................303
10	JAZYK A MYSLENÍ ...........................................................................305
10.1	Jazyk.................................................................................305
10.1.1	Sdílené vlastnosti přirozených jazyků ..........................................306
10.1.2	Základní lingvistické pojmy.....................................................307
10.1.3	Znaky a symboly.................................................................311
10.2	Myšlení a řeč ........................................................................312
10.2.1	Teorie Jeana Piageta............................................................313
10.2.2	Teorie Lva Vygotského...........................................................314
10.2.3	Teorie Jeroma Brunera...........................................................315
10.2.4	Hypotéza jazykové relativity....................................................316
11	MOTIVACE ..................................................................................319
11.1	Sebezáchovné motivy ..................................................................320
11.1.1	Motivy zajišťující přežití jednotlivce..........................................321
11.1.1.1	Hlad ......................................................................322
11.1.1.2	Žízeň......................................................................327
11.1.2	Teorie drivů a homeostatické regulace ..........................................329
11.1.3	Motivy zajišťující přežití druhu................................................331
11.1.3.1	Sexuální motivy ...........................................................331
11.1.3.2	Poskytování a přijímání rodičovské péče ...................................343
11.1.4	Teorie motivů zajišťujících přežití druhu ......................................348
11.1.4.1	Teorie instinktů ..........................................................348
11.1.4.2	Motivace z hlediska sociobiologie..........................................351
11.1.4.3	Motivace z hlediska evoluční psychologie...................................354
11.2	Stimulační motivy ....................................................................357
11.2.1	Teorie optimální úrovně aktivace ...............................................357
11.2.2	Potřeba proměnlivých senzorických podnětů.......................................358
11.2.3	Teorie protikladných procesů ...................................................360
11.3	Komplexní teorie motivace ............................................................361
11.3.1	Teorie pudů.....................................................................361
11.3.2	Murrayho teorie potřeb..........................................................365
11.3.3	Maslowova hierarchie potřeb ....................................................368
11.4	Sociální motivy ......................................................................371
11.4.1	Výkonová motivace...............................................................372
11.4.2	Potřeba afiliace - sdružování ..................................................376
11.4.3	Potřeba moci ...................................................................380
11.5	Některé individuální psychické motivy.................................................382
11.5.1	Potřeba sebeurčení .............................................................382
10
Obsah
11.5.2	Svobodná vůle a vzdor.........................................................385
12	EMOCE....................................................................................386
12.1	Tělesná složka emocí ..............................................................387
12.1.1	Fyziologický doprovod citových prožitků ......................................387
12.1.2	Mozkové koreláty lidských citů................................................390
12.2	Výrazová složka emocí..............................................................395
12.2.1	Výzkumy primárních emocí......................................................396
12.2.2	Sociální modifikace expresívni složky emocí...................................397
12.3	Cítění.............................................................................399
12.3.1	Obecné dimenze citového prožívání ............................................400
12.3.2	Obecné charakteristiky citových projevů ......................................401
12.3.3	Fenomenologický popis lidských citů ..........................................405
12.3.4	Citové vztahy.................................................................412
12.4	Teorie emocí ......................................................................417
12.4.1	Fyziologické teorie emocí.....................................................417
12.4.2	Kognitivní teorie emocí ......................................................425
12.4.3	Evoluční teorie emocí.........................................................429
12.4.4	Jiné současné teorie emocí ...................................................431
12.5	Funkce emocí v psychickém dění.....................................................431
12.6	Úvod do psychoanalytických teorií afektu...........................................433
12.6.1	Pojetí afektů a citových vztahů v díle	Sigmunda Freuda........................434
12.6.2	Afekty a obranné mechanismy...................................................437
Literatura..................................................................................443
Jmenný rejstřík.............................................................................459
Věcný rejstřík
463
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01500593
3 CZ-ZlKKF
5 20130422103119.0
7 ta
8 051107s2005 xr a|||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb001630212
20 ## $a 80-200-1387-3 (brož.) : $c Kč 220,00
20 ## $a 978-80-200-1499-3 (dotisk : brož.)
35 ## $a (OCoLC)56864738
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 159.9 $x Psychologie $2 Konspekt $9 17
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a (075) $2 MRF
100 1# $a Plháková, Alena, $d 1954- $7 jn20010602665 $4 aut
245 10 $a Učebnice obecné psychologie / $c Alena Plháková
250 ## $a Vyd. 1. [brož.]
260 ## $a Praha : $b Academia, $c 2005
300 ## $a 472 s. : $b il. ; $c 24 cm
500 ## $a Jde o 1. brož. vyd., v tiráži chybně uvedeno: Vyd. 1., 2004, dotisk 2005
500 ## $a 1. dotisk r. 2007, r. 2008
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
562 ## $a Př.č. 862002 - dotisk 2013
650 07 $a obecná psychologie $7 ph123571 $2 czenas
650 09 $a general psychology
655 #7 $a učebnice $7 fd133770 $2 czenas
655 #9 $a textbooks
901 $b 9788020013873 $f 1. vyd. - [4 ] dotisk $o 20110117
910 ## $a ZLG001
1052 $a 159.9
1091 $b Česká učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují. Autorka dokázala, že obecná psychologie, považovaná většinou studentů za nezáživný předmět, je ve skutečnosti obor nesmírně zajímavý.
1500 $2 0110117152652.0
996 $b 377700431905 $1 159.9 $3 20.1.2006 $4 N $5 220.00 $6 17/2006 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 159.9 $0 752487
996 $b 377700431906 $1 159.9 $3 20.1.2006 $4 N $5 220.00 $6 17/2006 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 159.9 $0 752488
996 $b 377700431907 $1 159.9 $3 20.1.2006 $4 N $5 220.00 $6 17/2006 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 159.9 $0 752489
996 $b 377700541617 $1 159.9 $3 11.3.2013 $4 N $5 240.00 $6 131106065 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 159.9 $0 862002
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link