Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání
interdisciplinární a transdiagnostický pohled
Hana Papežová et al.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
předmluva....................................................16
František Faltus - nestor výzkumu a terapie poruch příjmu potravy u nás.................................................19
1	Historie poruch pří j mu potravy.........................21
2	Epidemiologie poruch příjmu potravy......................28
2.1	Typy epidemiologických studií, j ej ich přednosti
a limity...........................................28
2.2	Vývoj epidemiologie poruch pří j mu potravy, poruchy
příjmu potravy v západních zemích a USA............28
2.3	Epidemiologie poruch pří j mu potravy v ostatních
zemích.............................................33
2.4	Epidemiologické změny v demografických parametrech
onemocnení.........................................35
2.5	Epidemiologické změny, diagnostické systémy
a nástroje ........................................35
3	Modely poruch příjmu potravy.............................41
3.1	Nehomeostatické jídelní chování....................42
3.2	Aktuálni, vývojový a chronický stres...............43
3.3	Neurovývojový model................................44
3.4	Animální modely....................................45
3.5	Vývoj potravinových preferencí.....................51
3.6	Neurotransmitery a regulační mechanismy poruch
příjmu potravy.....................................52
4	Neurofyziologie stresu a bolesti u pacientek s poruchami
příjmu potravy...........................................58
4.1	Stres u poruch příjmu potravy......................58
4.2	Serotonin u poruch příjmu potravy..................59
4.3	Souvislost mezi bolestí a chutí ? jídlu............63
4.4	Fyziologické aspekty bolesti u poruch příjmu potravy... 64
4.5	Psychologické aspekty bolesti......................68
5	Kognitivní funkce u poruch příjmu potravy................75
5.1	Vývoj neuropsychologie u poruch příjmu potravy.....75
5.2	Kognitivní model bulimia nervosa...................79
5.3	Testy a dotazníky zaměřené na symptomy poruch
příjmu potravy.....................................80
5.4	Rehabilitace a psychoterapie zaměřené na kognitivní
deficit............................................87
5.5	Průběh onemocnění a kognitivní deficit.............90
6	Nutriční deprivace v raných etapách ontogeneze, vliv
na maturaci CNS..........................................96
6.1	Historie výzkumu vlivu hladovění na vývoj a činnost
mozku..............................................96
6.2	Hladovění u novorozenců a v raném dětství a maturace
CNS................................................96
6.3	Epigenetické vlivy malnutrice......................97
6.4	Vývojová fyziologie................................98
6.5	Bioelektrické aktivity...........................101
6.6	Nutriční deprivace a vývoj chování...............103
6.7	Vulnerabilita diferenciace buněčných elementů
a membrán........................................104
6.8	Nedostatečná nutrice prenatálně i postnatálně....106
7	Úloha střevní mikrobioty a účast imunitních
mechanismů při poruchách příjmu potravy................110
7.1	Metody analýzy střevní mikrobioty/mikrobiomu.....111
7.2	Dysbióza jako příčina chorob?....................113
7.3	Osa mikrobiom-střevo-mozek, neuroregulační
mechanismy.......................................115
7.4	Imunitní mechanismy v regulaci metabolismu
a příjmu potravy.................................117
8	Diagnostika poruch příjmu potravy a komorbidních
onemocnění.............................................122
8.1	Mentální anorexie................................122
8.2	Mentální bulimie.................................123
8.3	Psychogenní přejídání.......................... 124
8.4	Syndrom nočního přejídání........................126
8.5	Adonisův komplex.................................127
8.6	Transdiagnostický model spektra poruch příjmu
potravy..........................................130
8.7	Další diagnózy s narušeným jídelním chováním.....130
8.8	Vybíravé j ídělní chování........................131
8.9	Chronický průběh anorexia nervosa (severe and
enduring anorexia)...............................131
8.10	Psychiatrické komorbidní diagnózy................132
9	Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících...........135
9.1	Diagnostika poruch příjmu potravy u dětí v MKN-10 . . 136
9.2	Diagnostika poruch příjmu potravy v DSM-5........137
9.3	Důsledky poruch příjmu potravy...................140
9.4	Léčba poruch příj mu potravy u dětí..............141
9.5	Prevence poruch příjmu potravy...................143
10	Poruchy příjmu potravy a ADHD...........................147
11	Psychologické koreláty jídelního chování a obezity......153
11.1	Spojení mezi obezitou a specifickými oblastmi
distresu.........................................153
11.2	Psychiatrické poruchy............................154
11.3	Jídělní chování..................................155
11.4	Změny klinického obrazu následkem váhového
úbytku v dlouhodobém časovém horizontu...........155
11.5	Kdo si udrží redukovanou váhu?...................155
11.6	Role stupně obezity..............................156
11.7	Psychologické faktory v kontextu komplexního
pohledu na pacienta..............................156
12	Nutriční poradenství....................................160
12.1	Malnutrice.......................................160
12.2	Sledování pacientů s poruchou příjmu potravy
v nutriční ambulanci............................169
13
14
15
16
17
Léčba malnutrice u anorexia nervosa na jednotce
intenzivní péče...........................................173
13.1	Substráty používané v parenterální výživě...........174
13.2	Monitorace pacienta při nutriční podpoře............176
13.3	Enterální výživa....................................178
13.4	Porovnání enterální a parenterální výživy...........179
Kardiovaskulární komplikace...............................181
14.1	Bradykardie.........................................182
14.2	EKG změny...........................................183
14.3	Kdy je nutné podrobnější zhodnocení?................184
14.4	Zátěžové vyšetření..................................184
14.5	Posturální hypotenze................................185
14.6	Aterosklerotické změny..............................186
14.7	Echokardiografické změny............................187
14.8	Variabilita tepové frekvence........................188
14.9	EKG mapování........................................190
Neuroendokrinologie poruch příjmu potravy a obezity .. . 195
15.1	Historie výzkumu regulace příjmu potravy............196
15.2	Anatomická lokalizace centra příj mu potravy :
význam jednotlivých hypotalamických jader..........197
15.3	Současný koncept regulace příj mu potravy
a energetické homeostázy...........................201
15.4	Orexigenní a anorexigenní působky ovlivňuj ící
příjem potravy.....................................203
15.5	Neuroendokrinní změny u poruch příj mu potravy
a obezity..........................................216
15.6	Změny působků ovlivňuj ících příj em potravy
u pacientů s obezitou..............................217
15.7	Změny působků ovlivňuj ících příj em potravy
u pacientek s mentální anorexií a bulimií..........222
Poruchy příjmu potravy a ženský reprodukční systém. . . . 230
16.1	Porucha menstruačního cyklu a porucha sexuality . . .231
16.2	Fertilita a průběh těhotenství......................235
16.3	Asistovaná reprodukce...............................242
16.4	Anorexia nervosa a těhotenství......................245
16.5	Bulimia nervosa a těhotenství.......................246
16.6	Binge eating disorder a těhotenství.................248
Neurologické aspekty poruch příjmu potravy...............254
17.1	Bolest u poruch příjmu potravy......................254
17.2	Bolesti hlavy.......................................255
17.3	Vertebrogenní syndromy..............................258
17.4	Bolesti trupu.......................................258
17.5	Další bolestivé syndromy............................259
17.6	Poruchy vědomí......................................260
17.7	Epileptické záchvaty................................262
17.8	Poruchy polykání....................................263
18
19
20
21
22
23
24
17.9 Neurologické symptomy a syndromy způsobené
poruchami metabolismu a výživy.....................263
Castrointestinální komplikace při poruchách příjmu potravy..................................................270
18.1	Horní část gastrointestinálního traktu - jícen,
žaludek, duodenum..................................270
18.2	Dolní část gastrointestinálního traktu - tenké a tlusté
střevo.............................................271
18.3	Laxativa a poruchy příj mu potravy.................272
18.4	Játra a pankreatobiliární oblast...................274
18.5	Celiakie a poruchy příj mu potravy.................274
18.6	Potravinová hypersenzitivita, intolerance, alergie
a poruchy příjmu potravy...........................275
18.7	Poruchy příjmu potravy a střevní mikrobiom.........276
Mentální anorexie a kostní metabolismus..................279
19.1	Modelace a remodelace kosti........................279
19.2	Neuroendokrinní adaptace u mentální anorexie.......283
19.3	Diagnostika úbytku množství a kvality kostní hmoty . 287
19.4	Možnosti léčby kostní ztráty u mentální anorexie .... 289
Mentální anorexie a respirační systém.................298
20.1	Mentální anorexie	a porucha plieni funkce........298
20.2	Mentální anorexie	a plieni emfyzém...............299
20.3	Mentální anorexie	a plieni infekce...............301
Kožní projevy poruch příjmu potravy......................304
21.1	Změny kůže.........................................305
21.2	Změny ochlupení....................................308
21.3	Změny nehtů........................................309
21.4	Změnyústní ........................................309
21.5	Psychiatrické komorbidity..........................309
Spojené poruchy spánku a jedení.........................311
22.1	Spánek a regulace chuti k j ídlu...................311
22.2	Syndrom nočního přejídání .........................312
22.3	Porucha příjmu potravy vázaná na spánek............313
22.4	Kleineův-Levinův syndrom...........................316
22.5	Narkolepsie 1. typu (narkolepsie s kataplexií).....317
22.6	Obštrukční spánková apnoe .........................317
22.7	Syndrom obezita-hypoventilace......................318
Poruchy příjmu potravy a orální zdraví...............321
23.1 Příznaky poruch příj mu potravy.................321
23.2 Stomatolog a dentálni hygienistky v prevenci či
v průběhu léčby pacientů s poruchou příjmu potravy . . 323
Diabetes a poruchy příjmu potravy........................326
24.1 Diabetologický úvod.................................326
24.2 Psychické problémy pacientů s diabetem..............328
24.3	Poruchy příjmu potravy u diabetiků.................329
25
26
27
28
24.4	Poruchy příj mu potravy u diabetiků	1.	typu........331
24.5	Poruchy příjmu potravy u diabetiků	2.	typu........341
24.6	Klinické projevy poruch příjmu aneb kdy na poruchu
příjmu potravy u diabetiků myslet?.................342
Renální komplikace při poruchách příjmu potravy.........348
25.1	Metabolické odchylky...............................348
25.2	Hodnocení funkce ledvin............................351
25.3	Postižení ledvin...................................352
25.4	Chronické onemocnění ledvin........................353
25.5	Další laboratorní nálezy...........................354
Prevence poruch příjmu potravy...........................357
Základní poradenství a komunikace v obtížných
situacích na Lince bezpečí...............................373
27.1	Linky důvěry.......................................373
27.2	Vzdělávání a systém péče o pracovníky..............375
27.3	Supervizní systém..................................376
27.4	(Telefonická) krizová intervence u poruch příj mu
potravy............................................378
27.5	Konkrétní postupy při krizové intervenci u osob
s poruchou příjmu potravy..........................381
Motivační rozhovory v léčbě poruch příjmu potravy.....383
28.1	Poznatky o procesu změny.........................384
28.2	Podstata účinnosti motivačních rozhovorů -
vztahová a technická složka .....................387
28.3	Základní techniky vedení rozhovoru...............390
28.4	Průběh rozhovoru.................................392
28.5	Využití motivačních rozhovorů a integrace s dalšími
přístupy.........................................397
28.6	Specifika motivačních rozhovorů při práci
s pacientkami s mentální anorexií................398
29 Kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy . 402
29.1	Teoretická východiska..............................402
29.2	Specifika poruch příjmu potravy
v kognitivně-behaviorální terapii..................403
29.3	Kognitivně-behaviorální přístup v léčbě poruch
příjmu potravy.....................................405
30	Rodinná a vícerodinná terapie a poradenství.............414
30.1	Vícerodinná terapie mentální anorexie..............416
30.2	Principy vícerodinné terapie.......................417
30.3	Fáze terapeutického programu.......................418
30.4	Harmonogram cyklu vícerodinné terapie
a organizační zázemí...............................420
30.5	Indikace a kontraindikace vícerodinné terapie......421
30.6	Vícerodinná terapie v Čechách......................422
31	Psychoanalytický pohled na poruchy příjmu potravy .... 427
31.1	Teorie.............................................427
31.2	Terapie............................................429
32	Poradenské a léčebné programy pro poruchy příjmu potravy
Remise, invalidizace, chronický průběh a nedobrovolná léčba...............................................432
32.1	Poradenství a komunikace v obtížných situacích
poruch příjmu potravy..............................433
32.2	Léčebné programy a klinická doporučení.............442
32.3	Koordinace léčby...................................443
32.4	Organizace léčebných programů a zařízení...........459
32.5	Terapeutické intervence podle diagnóz..............467
32.6	Nedobrovolná hospitalizace a schopnost posoudit
vlastní zdravotní stav.............................475
32.7	Posouzení kvality léčby poruch příj mu potravy.....478
33	Další psychoterapeutické přístupy........................485
34	Porucha vnímání vlastního těla a hyperaktivita u poruch
příjmu potravy...........................................489
34.1	Porucha vnímání vlastního těla.....................489
34.2	Hyperaktivita u poruch příjmu potravy..............490
34.3	Terapie zaměřená na tělo ..........................492
35	Farmakoterapie poruch příjmu potravy.....................509
35.1	Anorexia nervosa...................................509
35.2	Bulimia nervosa....................................514
35.3	Psychogenní přej ídání.............................518
35.4	Noční přejídání....................................521
36	Zobrazovací a stimulační metody..........................528
36.1	Strukturální vyšetření a atrofie mozku.............528
36.2	Reverzibilní a ireverzibilní změny.................529
36.3	Funkční zobrazovací metody SPÉCT, PET..............529
36.4	Funkční magnetická rezonance.......................530
36.5	Kvantitativní EEC metody...........................532
36.6	Klinický význam funkčních zobrazovacích metod .... 532
36.7	Stimulační metody u poruch příj mu potravy.........533
37	Poruchy příjmu potravy a mortalita.......................544
Přílohy......................................................553
Poruchy příjmu potravy: Klinická vodítka pro lékařskou péči . .554
Kritické body ? časnému rozpoznání a zvládání zdravotních
rizik v péči o jedince s poruchou příjmu potravy.........554
Klíčová doporučení.......................................554
Poruchy příj mu potravy .................................555
Důležitá fakta o poruchách příjmu potravy................556
Prezentace klinických známek a symptomů..................556
Časné rozpoznání.........................................557
Kritéria pro hospitalizaci ? akutní stabilizaci
somatického stavu........................................559
Kritéria pro hospitalizaci ? akutní psychiatrické stabilizaci . . 560
Další posuzované příčiny hospitalizace.................560
Refeeding syndrom .....................................560
Informace pro poskytovatele zdravotní specializace.....563
Vhodné intervence......................................565
Cíle léčby.............................................566
Průběh léčby...........................................566
Appendix 1 ............................................567
Komentář ? algoritmu .......................................572
Doporučený jídelníček.......................................579
Obrazový průvodce......................................579
Souhrn / Summary............................................593
Seznam zkratek..............................................594
Rejstřík....................................................601
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01776345
3 CZ-ZlKKF
5 20190102141630.9
7 ta
8 181012s2018----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003038783
20 ## $a 978-80-204-4904-7 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)1065849316
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 616.89 $x Psychiatrie $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.89-008.441.42 $2 MRF
80 ## $a 616.3-008 $2 MRF
80 ## $a 616.33-008.4 $2 MRF
80 ## $a 616-07 $2 MRF
80 ## $a 615.851 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Papežová, Hana, $d 1953- $7 jn20001005414 $4 aut
245 10 $a Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání : $b interdisciplinární a transdiagnostický pohled / $c Hana Papežová et al.
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2018
300 ## $a 607 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Edice postgraduální medicíny
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a poruchy příjmu potravy $7 ph389987 $2 czenas
650 07 $a anorexie $7 ph191270 $2 czenas
650 07 $a bulimie $7 ph203121 $2 czenas
650 07 $a záchvatovité přejídání $7 ph838047 $2 czenas
650 07 $a diagnostika (lékařství) $7 ph114312 $2 czenas
650 07 $a psychoterapie $7 ph115954 $2 czenas
650 09 $a eating disorders $2 eczenas
650 09 $a anorexia $2 eczenas
650 09 $a bulimia $2 eczenas
650 09 $a binge eating disorder $2 eczenas
650 09 $a medical diagnostics $2 eczenas
650 09 $a psychotherapy $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
830 #0 $a Edice postgraduální medicíny
910 ## $a ZLG001
1052 $a 616.8
1091 $b Výskyt různých forem poruch příjmu potravy narůstá a do určité míry se mění i jejich průběh. V klinické praxi se setkáváme stále častěji s chronickým průběhem a komplikovanou léčbou somatických následků utajovaných symptomů onemocnění u různých lékařů-specialistů.
996 $b 377700611212 $1 616.8 $3 25.10.2018 $4 N $5 790.00 $6 1859004723 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 616.8 $0 931473
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link