Norština nejen pro samouky
Lucie Mikolášková, Ivana Švejdová-Pinkasová, Klára Winklerová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
PŘEDMLUVA....................................................... 18
STRUKTURA UČEBNICE ..............................................20
POUŽITÁ LITERATURA.............................................. 23
SEZNAM ZKRATEK ................................................. 24
BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY................................25
ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI ..................................... 28
Norská abeceda ..................................................32
1.	LEKCE
Hvordan har du det? Jak se máš?................................. 33
Dialogy......................................................... 34
Slovíčka .................................................... 35
Odhadněte význam ............................................ 35
Fráze a předložkové vazby.................................... 36
Rozšiřující slovní zásoba:
Rodina .................................................... 36
Povolání................................................... 36
Konverzační téma: Pozdravy, představování
Reálie.......................................................... 37
Mluvnice:
1.	Neurčitý člen............................................. 37
2.	Osobní zájmena............................................ 38
3.	Slovesa VZERE a HA ....................................... 38
4.	Zápor, slovosled, otázka ................................. 39
4.1	Zápor ................................................. 39
4.2	Slovosled.............................................. 40
4.3	Otázka .................................................40
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost jednotlivých
samohlásek a souhlásek .......................................40
Souhrnná cvičení............................................. 43
2.	LEKCE
Har du lyst til a ga pa tur? Máš chuť jít na výlet?............. 46
Dialogy......................................................... 47
5
Slovíčka .......................................................47
Odhadněte význam ............................................... 48
Fráze a předložkové vazby.......................................48
Rozšiřující slovní zásoba:
Dny v týdnu .................................................. 49
Konverzační téma: Seznamování Mluvnice:
1.	Přítomný čas.................................................49
2.	Určitý člen.................................................. 50
3.	Otázka....................................................... 52
3.1	Tázací výrazy ............................................ 52
3.2	Umístění předložky v otázce .............................. 52
4.	Slovosled oznamovací věty ................................... 53
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost P, T, K (s přídechem);
zdvojená souhláska; němé -T na konci slova...................... 54
Souhrnná cvičení................................................ 55
3.	LEKCE
Hjemme hos oss U nás doma.......................................... 60
Slovíčka ....................................................... 62
Odhadněte význam ............................................... 63
Fráze a předložkové vazby....................................... 63
Rozšiřující slovní zásoba:
Jídlo......................................................... 63
Části dne..................................................... 64
Číslovky 0-20 ................................................ 64
Mluvnice:
1.	Krátké odpovědi.............................................. 65
2.	Předmětné tvary osobních zájmen ............................. 66
3.	Zvratná zájmena.............................................. 67
4.	Slovosled v souvětí ......................................... 68
4.1	Souřadná souvětí.......................................... 68
4.2	Podřadná souvětí ......................................... 68
Cvičeni:
Poslechová a výslovnostní cvičení - první a druhá intonace;
výslovnost KJ, KI [9] a SJ, SK, SKJ [š]......................... 70
Souhrnná cvičení................................................ 71
6
4. LEKCE
Unnskyld, kan du hjelpe meg? Promiňte,	můžete mi	pomoci?....... 78
Dialogy............................................................ 80
Slovíčka........................................................ 81
Odhadněte význam ............................................... 82
Fráze a předložkové vazby....................................... 82
Ukazování cesty............................................... 83
Konverzační téma: Dotazy na cestu
Reálie............................................................. 84
Mluvnice:
1.	Způsobová slovesa ........................................... 84
1.1	Přehled tvarů ............................................ 84
1.2	Krátké odpovědi se	způsobovými slovesy ................... 85
2.	S-slovesa I.................................................. 86
3.	Existenční vazba DET	FINNES...................................87
4.	Příslovce místa.............................................. 87
5.	Přivlastňování............................................... 88
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení -	výslovnost 7E	a	[p] ........ 88
Souhrnná cvičení................................................ 91
5.	LEKCE
Gratulerer med dagen! Všechno nejlepší ?	narozeninám!.............. 96
En fest Večírek.................................................... 97
Dialogy............................................................ 99
Slovíčka ...................................................... 100
Odhadněte význam .............................................. 101
Fráze a předložkové vazby...................................... 101
Rozšiřující slovní zásoba:
Měsíce....................................................... 102
Číslovky 30- ................................................ 103
Konverzační téma: Na návštěvě, na večírku
Reálie............................................................ 103
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení -	výslovnost U	a Y .......... 103
Souhrnná cvičení............................................... 105
7
6.	LEKCE
Fiskeboller eller kjottkaker? Rybí knedlíčky nebo masové karbanátky? .... 111
Dialogy........................................................... 113
Slovíčka ...................................................... 113
Odhadněte význam .............................................. 114
Fráze a předložkové vazby...................................... 115
Konverzační téma: Nákup potravin
Reálie............................................................ 115
Mluvnice:
1.	Množné číslo podstatných jmen .............................. 115
2.	Mnoho - málo................................................ 117
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost 0 a RT.......... 119
Souhrnná cvičení............................................... 121
7.	LEKCE
Med tog til fjells Vlakem do hor.................................. 126
Dialogy........................................................... 128
Slovíčka ...................................................... 129
Odhadněte význam .............................................. 130
Fráze a předložkové vazby...................................... 130
Rozšiřující slovní zásoba:
Časové výrazy................................................ 130
Konverzační téma: Na nádraží
Reálie............................................................ 131
Mluvnice:
1.	Minulý čas.................................................. 131
1.1	Minulý čas pravidelných sloves........................... 132
1.2	Minulý čas způsobových sloves............................ 134
1.3	Minulý čas nepravidelných sloves......................... 135
1.4	Krátké odpovědi.......................................... 136
2.	Užití spojek DA a NÁR ...................................... 136
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost A a RD ......... 138
Souhrnná cvičení............................................... 139
8
8. LEKCE
Unnskyld, hva sa du? Promiňte, co jste říkal? ..................... 145
Dialogy............................................................ 147
Slovíčka ....................................................... 147
Odhadněte význam ............................................... 148
Fráze a předložkové vazby....................................... 149
Škola......................................................... 149
Konverzační téma: Výuka v jazykovém kurzu
Reálie............................................................. 150
Mluvnice:
1.	Určování času ............................................... 150
2.	Nepravidelné množné číslo podstatných jmen................... 151
3.	Slovosled - nepřímá otázka................................... 154
4.	Užití spojek HVIS a OM ...................................... 155
5.	Užití členů - dodatky........................................ 156
5.1	Člen neurčitý............................................. 156
5.2	Člen určitý .............................................. 156
5.3	Vynechávání členu......................................... 157
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost AU a RN ......... 158
Souhrnná cvičení................................................ 160
9.	LEKCE
Musa pa soverommet Mys v/???? ................................... 171
TxWeie ? pronájmu ............................................... 172
Dialogy.......................................................... 173
Slovíčka ..................................................... 173
Odhadněte význam ............................................. 174
Fráze a předložkové vazby..................................... 175
Konverzační téma: Popis předmětů, nábytek, byt
Reálie........................................................... 175
Mluvnice:
1.	Předložky místa............................................ 176
2.	Skloňování přídavných jmen................................. 179
2.1	Přídavné jméno v přívlastku............................. 179
2.2	Přídavné jméno ve jmenném přísudku...................... 181
2.3	Zvláštnosti ve tvoření tvarů přídavných jmen ........... 181
2.4	Skloňování přídavného jména LITEN ...................... 183
9
3.	Ukazovací zájmena ........................................ 184
3.1	DENNE, DETTE, DISSE.................................... 184
3.2	DEN, DET, DE........................................... 184
3.3	+ HER/DER.............................................. 185
3.4	Ukazovací zájmena s přídavnými jmény .................. 185
4.	Rozkazovací způsob ve 2. osobě............................ 185
5.	Užití spojek HVIS a NAR................................... 186
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost El ........... 187
Souhrnná cvičení............................................. 188
10.	LEKCE
Oslo Oslo ...................................................... 193
I resepsjonen V recepci......................................... 194
Dialogy......................................................... 195
Slovíčka .................................................... 196
Odhadněte význam ............................................ 197
Fráze a předložkové vazby.................................... 197
Rozšiřující slovní zásoba:
Řadové číslovky............................................ 198
Datum...................................................... 199
Letopočet.................................................. 199
Konverzační téma: Stížnost, rezervace ubytování
Reálie...........................................................200
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost E, první a druhá
intonace, výslovnost E a 7E...................................201
Souhrnná cvičení..............................................202
11.	LEKCE
Ingvild, er det deg? Ingvild, jsi to ty? ........................208
Kontaktannonser Seznamovací inzeráty.............................209
Dialogy..........................................................210
Slovíčka .....................................................210
Odhadněte význam .............................................211
Fráze a předložkové vazby.....................................212
Konverzační téma: Vzhled, oblečení
Reálie...........................................................212
10
Mluvnice:
1.	Přivlastňovací zájmena.........................................213
1.1	Přehled tvarů ............................................. 213
1.2	Postavení přivlastňovacího zájmena .........................213
1.3	Použití přivlastňovacích zájmen ve 3. osobě................215
1.4	Přivlastňovací zájmeno a další přivlastňovací výrazy ve
spojení s přídavným jménem ................................ 215
1.5	Přídavné jméno EGEN (vlastní) ve spojení
s přivlastňovacími výrazy ..................................216
2.	Užití spojek AT a SOM......................................... 217
3.	Užití DET jako formálního podmětu..............................217
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost H.................218
Souhrnná cvičení..................................................219
12.	LEKCE
Vil du bii med pa kino? Půjdeš s námi do kina?...................... 225
Den forste halvdelen av livet til Henrik Ibsen První polovina života
Henrika Ibsena ......................................................226
Slovíčka ........................................................ 227
Odhadněte význam .................................................228
Fráze a předložkové vazby.........................................228
Reálie.............................................................. 228
Mluvnice:
1.	Budoucí čas....................................................229
1.1	Vyjádření budoucnosti pomocí přítomného času................229
1.2	SKAL + infinitiv............................................229
1.3	VIL + infinitiv, KOMME TIL Á + infinitiv ...................230
2.	Předložky s budoucím časem.....................................231
2.1	OM......................................................... 231
2.2	I .........................................................231
3.	Slovesa TRO a SYNES............................................232
3.1	Sloveso TRO ............................................... 232
3.2	Sloveso SYNES .............................................232
3.3	Postavení záporu v souvětích se slovesy TRO a SYNES .......233
4.	Dodatky ke skloňování přídavných jmen a zájmen ............... 233
4.1	ANNEN.......................................................234
4.2	ALL ...................................................... 235
11
4.3	HEL......................................................235
4.4	HVER ....................................................235
4.5	NOEN.................................................... 235
4.6	INGEN ...................................................236
4.7	SLIK, SÁNN...............................................236
4.8	SOM HELST................................................237
4.9	HVILKEN..................................................237
4.10	HVA SLAGS...............................................237
5. Neurčitá zájmena MAN, EN ...................................238
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost L...............238
Souhrnná cvičení.............................................. 240
13.	LEKCE
Har du hört om folkehoyskoler? Slyšel jsi o folkehoyskoler (lidových
vysokých školách)?............................................... 246
Dialogy.......................................................... 248
Slovíčka ......................................................249
Odhadněte význam ..............................................250
Fráze a předložkové vazby......................................250
Rozšiřující slovní zásoba:
Názvy světadílů a států a odvozená přídavná jména........... 251
Konverzační téma: Záliby
Reálie............................................................252
Mluvnice:
1.	Příčestí minulé............................................ 252
1.1	Příčestí minulé pravidelných sloves .....................252
1.2	Příčestí minulé nepravidelných sloves ...................253
2.	Předpřítomný čas............................................253
2.1	Tvoření ................................................ 253
2.2	Otázka, krátká odpověď a zápor ......................... 254
2.3	Použití..................................................254
3.	Časová předložka PA.........................................256
4.	Postavení příslovcí ....................................... 256
Cvičení:
Poslechová a výslovnostní cvičení - výslovnost	LT, LD a LL.....257
Souhrnná cvičení.............................................. 259
12
14. LEKCE
Vikingbrodrene Harald og Oystein Vikinští bratři Harald a Oystein ..267
Slovíčka ........................................................269
Odhadněte význam ............................................... 270
Fráze a předložkové vazby........................................270
Rozšiřující slovní zásoba:
Roční období ..................................................270
Světové strany.................................................271
Reálie..............................................................271
Mluvnice:
1.	Stupňování přídavných jmen....................................271
1.1	Stupňování pomocí koncovek.................................271
1.2	Stupňování opisem ........................................ 273
1.3	Skloňování přídavných jmen při stupňování ................ 273
1.4	Srovnávání ................................................275
2.	Příslovce ....................................................275
2.1	Tvoření příslovcí .........................................275
2.2	Stupňování příslovcí.......................................276
Cvičení:
Souhrnná cvičení.................................................278
15.	LEKCE
Lofoten Lofoty .....................................................284
Dialogy.............................................................286
Slovíčka ........................................................287
Odhadněte význam ................................................288
Fráze a předložkové vazby........................................289
Konverzační téma: Na letišti, v turistických informacích
Reálie..............................................................289
Cvičení:
Poslechová cvičení...............................................290
Souhrnná cvičení.................................................291
16.	LEKCE
Fredag den trettende Pátek třináctého...............................298
Slovíčka ........................................................301
Odhadněte význam ............................................... 302
Fráze a předložkové vazby........................................302
13
Rozšiřující slovní zásoba:
Lidské tělo .................................................303
Konverzační téma: U lékaře
Reálie........................................................... 304
Mluvnice:
1.	Podmiňovací způsob přítomný................................ 304
2.	Vyjádření podmínky......................................... 306
2.1	Podmínková souvětí I.....................................306
2.2	Podmínková souvětí II ...................................306
Cvičení:
Poslechové cvičení ........................................... 307
Souhrnná cvičení...............................................308
17.	LEKCE
De norské mattradisjonene Tradiční norské jídlo...................313
Slovíčka ......................................................316
Odhadněte význam ..............................................317
Fráze a předložkové vazby..................................... 317
Konverzační téma: V restauraci
Reálie............................................................318
Mluvnice:
1.	Trpný rod (pasivum) ........................................318
1.1	Tvoření trpného rodu.....................................318
1.2	Užití trpného rodu...................................... 319
2.	S-slovesa II ...............................................319
2.1	Slovesa s významem recipročním (navzájem, jeden
druhého) ............................................... 320
2.2	Slovesa s významem reflexivním (sám sebe)................320
2.3	Další významy s-sloves...................................320
Cvičení:
Poslechová cvičení.............................................321
Souhrnná cvičení...............................................321
18.	LEKCE
Fra Tines dagbok Z Tinina deníku .................................326
Et brev Dopis.....................................................328
Dialogy...........................................................329
Slovíčka ......................................................330
Odhadněte význam ..............................................331
14
Fráze a předložkové vazby.......................................331
Konverzační téma: Velikonoce, Lillehammer
Reálie............................................................ 332
Mluvnice:
1.	Předminulý čas.............................................. 332
1.1	Tvoření.................................................. 332
1.2	Otázka, krátká odpověď a zápor ...........................333
1.3	Použití...................................................333
2.	Souslednost časů ............................................334
Cvičení:
Poslechové cvičení..............................................337
Souhrnná cvičení................................................337
19.	LEKCE
Innvandrerne blant oss Přistěhovalci mezi námi.....................343
Espen prover ä finne ny jobb Espen zkouší najít novou práci ...... 344
Slovíčka .......................................................347
Odhadněte význam ...............................................348
Fráze a předložkové vazby...................................... 348
Rozšiřující slovní zásoba:
Dotazník..................................................... 349
Konverzační téma: Žádost o práci
Reálie............................................................ 349
Mluvnice:
1.	Vyjádření účelu (FOR Á, FOR AT / SLIK	AT / SÄ) .............349
2.	Vyjádření průvodních okolností (UTEN	A, UTEN AT) ........... 351
3.	Vytýkání ....................................................352
3.1	Vytýkání podmětu .........................................353
3.2	Vytýkání jiných větných členů ............................353
3.3	Vytýkání v otázce.........................................353
4.	Infinitiv po slovesech smyslového vnímání................... 354
Cvičení:
Souhrnná cvičení............................................... 354
Geopolitická mapa Norska...........................................360
15
20. LEKCE
Gratulerer med nasjonaldagen! Vše nejlepší ke státnímu svátku!...361
God jul og godt nytt ár! Veselé Vánoce a štástný nový rok!.........362
Dialogy........................................................... 364
Slovíčka .......................................................364
Odhadněte význam ...............................................365
Fráze a předložkové vazby...................................... 365
Konverzační téma: Předpověď počasí
Reálie.............................................................366
Cvičení:
Souhrnná cvičení................................................367
21.	LEKCE
Det er vár, det er loppemarked! Je tu jaroyje tu bleší trh!....... 373
Dialogy............................................................375
Slovíčka .......................................................376
Odhadněte význam .............................................. 377
Fráze a předložkové vazby.......................................378
Konverzační téma: Nákup oblečení
Reálie.............................................................378
Mluvnice:
1.	Příčestí přítomné........................................... 378
1.1	Tvoření ................................................. 378
1.2	Význam a použití	.....................................379
2.	Příčestí minulé..............................................380
2.1	Tvoření ..................................................380
2.2	Význam a použití	.................................... 380
3.	Použití slovesa FA ..........................................382
3.1	FA jako významové sloveso ................................382
3.2	FA jako pomocné	sloveso .................................383
3.2.1	FÁ + infinitiv .................................... 383
3.2.2	FÁ + příčestí minulé............................... 383
Cvičení:
Souhrnná cvičení............................................... 384
22.	LEKCE
Velkommen til Praha! Vítej v Praze!............................... 389
Praha-borgen og andre severdigheter Pražský hrad a jiné památky.. 390
16
Slovíčka ....................................................391
Odhadněte význam ........................................... 392
Fráze a předložkové vazby....................................392
Rozšiřující slovní zásoba:
Praha......................................................393
Mluvnice:
1.	Minulý infinitiv ........................................ 393
1.1	Minulý infinitiv po předložkách a některých vazbách....393
1.2	Způsobová slovesa s minulým infinitivem .............. 394
2.	Podmiňovací způsob minulý.................................395
3.	Podmínková souvětí III....................................395
4.	Přací věty............................................... 396
Cvičení:
Souhrnná cvičení............................................ 397
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA............................................402
NÁZVY SVĚTADÍLŮ, ZEMÍ, STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A ODVOZENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA..................................................405
SEZNAM NAHRÁVEK ................................................407
ODDÍL 1 .....................................................407
ODDÍL 2 .....................................................408
17
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01777063
3 CZ-ZlKKF
5 20190121135318.6
7 ta
8 181002s2018----xr ab||g|p||||000|0|cze|d
15 ## $a cnb003049086
20 ## $a 978-80-7335-551-7 $q (brožováno)
40 ## $a OSA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $a nor
44 ## $a xr
72 #7 $a 811.113 $x Severogermánské jazyky $2 Konspekt $9 11
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 811.113.5 $2 MRF
80 ## $a (075) $2 MRF
80 ## $a (07.062)81 $2 MRF
80 ## $a (07.063)81 $2 MRF
100 1# $a Mikolášková, Lucie $7 ola2003182208 $4 aut
245 10 $a Norština nejen pro samouky / $c Lucie Mikolášková, Ivana Švejdová-Pinkasová, Klára Winklerová
246 30 $a Norština pro samouky
250 ## $a Druhé, upravené vydání
264 #1 $a Voznice : $b Leda, $c 2018
300 ## $a 408 stran : $b ilustrace, mapy ; $c 21 cm + $e klíč, slovník (134 stran) + 1 CD (MP3)
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a mluvené slovo $b spw $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
337 ## $a audio $b s $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
338 ## $a audiodisk $b sd $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 07 $a norština $7 ph123330 $2 czenas
650 09 $a Norwegian language $2 eczenas
655 #7 $a učebnice $7 fd133770 $2 czenas
655 #7 $a jazykové učebnice, texty, příručky (A) $7 fd600889 $2 czenas
655 #7 $a jazykové učebnice, texty, příručky (B) $7 fd600891 $2 czenas
655 #9 $a textbooks $2 eczenas
655 #9 $a language textbooks, texts, handbooks (A) $2 eczenas
655 #9 $a language textbooks, texts, handbooks (B) $2 eczenas
700 1# $a Švejdová-Pinkasová, Ivana $7 kv2007386778 $4 aut
700 1# $a Dvořáková Winklerová, Klára $7 kv2007386779 $4 aut
901 $b 9788073355517 $f 2., upravené vydání $o 20181127
910 ## $a ZLG001
1052 $a 802/809
1091 $b Zcela nová učebnice norštiny přináší základní slovní zásobu, veškerou základní mluvnici jazyka a informace o Norsku a životě jeho obyvatel.. Základní učebnice norštiny určená všem, kteří se chtějí naučit norsky (bokm?l) především samostudiem, ale může sloužit i pro jazykové kursy. V jednotlivých lekcích učebnice je zařazen úvodní článek, slovíčka, oddíl frází a předložkových vazeb, reálie, oddíl mluvnice, cvičení na výslovnost, poslechová cvičení a velké množství cvičení na mluvnické jevy a slovní zásobu. Některé lekce uzavírají dodatkové texty, při jejichž četbě si uživatel může ověřit získané znalosti. Úvodní články jednotlivých lekcí obsahují jak užitečné fráze nutné pro dorozumění se v běžných situacích, tak zajímavé reálie týkající se Norska a života lidí v této zemi. Součástí učebnice je klíč ke cvičením, norsko-český slovníček v samostatné brožuře a dvě CD.
996 $b 377700612144 $1 802/809 $3 14.11.2018 $4 N $5 699.00 $6 1859005142 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 802/809 $0 932405
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link