Pedagogická psychologie pro učitele
psychologie ve výchově a vzdělávání
Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva......................................................................11
1.	Pojetí pedagogické psychologie a vývoj oboru (Richard Jedlička).............15
1.1	Vymezení předmětu pedagogické psychologie a proměny obsahu ................ 16
2.	Pedagogická psychologie v mezioborových vztazích (Richard Jedlička) ... 41
2.1	Vztah ? psychologii, pedagogice a dalším vědám..............................42
3.	Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru (Jaroslav
Kota)......................................................................55
3.1	Sociálněpsychologický náhled na vzdělávání a školský provoz ................56
Škola jako specifická sociální instituce.................................. 58
3.2	Socializace a její různá pojetí.............................................65
Činitele socializace...............................................*...... 72
Psychodynamická teorie socializace........................................ 73
Socializace v konceptu interakcionistické psychologie..................... 77
Sociologizující a kritické pedagogické teorie socializace ................ 83
Od pedagogiky osvobození ? antipedagogickému hnutí........................ 87
3.3	Sociální a interpersonální percepce.........................................93
Utváření dojmů o druhých lidech........................................... 96
Potřeba předvídat a pochopit druhé........................................ 97
Konstrukce představ o druhém ? George Kellyho............................. 99
Teorie vývoje konceptuálního systému O. /. Harveyho ..................... 101
Obecné principy interpersonální percepce................................. 102
Kauzální atribuce........................................................ 104
Zkreslující mechanismy ve vnímání druhých osob........................... 106
Stereotypy............................................................... 107
3.4	Postoje, jejich utváření a funkce......................................... 108
Definice postojů ........................................................ 109
Postoj a jeho odlišnost od příbuzných termínů............................ 110
Analýza postojů ......................................................... 110
Funkce postojů .......................................................... 111
Utváření postojů ........................................................ 113
Změny postojů............................................................. 113
Praktický příklad změn postojů............................................ 116
Osobnost a měnitelnost postojů............................................ 117
Změny postojů v závislosti na členství ve skupině......................... 118
Teorie kognitivní disonance a změny postojů .............................. 119
Změny postojů pod vlivem nových informací a přesvědčování................. 121
3.5	Komunikace v pedagogickém procesu ........................................ 123
Komunikace a problém porozumění........................................... 124
Symetrie, asymetrie a metakomplementarita v mezilidské komunikaci......... 125
Neverbální komunikace .................................................... 126
Nepřiměřené formy mezilidské komunikace................................... 131
Komunikace školy s veřejností............................................. 133
3.6	Konfliktní situace a možná řešení ........................................ 134
Typologie konfliktů.....................................................  135
Reakce na konfliktní situace ............................................. 137
Důsledky odkládání, váhavého a špatného řešení konfliktů.................. 140
Než se pustíte do řešení konfliktních situací............................. 141
Co pomáhá, aby konflikty byly smysluplně zvládnuty........................ 141
3.7	Agrese, agresivita a hostilita............................................ 142
Problémy s teoriemi agrese................................................ 148
Agresivita ve školním prostředí........................................... 152
3.8	Prosociální chování a nezištná pomoc ..................................... 155
3.9	Svět lidského společenství a spiritualita................................. 160
4.	Psychologické otázky učení (Richard Jedlička) .............................167
4.1	Vymezení procesu učení.................................................... 167
4.2	Přehled učebních procesů ................................................. 170
Imprinting - učení se na základě vtiskování............................... 171
Habituace - učení přivykáním ............................................. 174
Asociační učení - klasické podmiňování a operantní podmiňování............ 175
Imitace - nápodoba, observační učení...................................... 180
Heuristické učení - učení se řešením problémů, vhledem.................... 182
Řízené učení............................................................  184
5.	Psychologické otázky školního vyučování (Richard Jedlička,
Jan Slavík)................................................................187
5.1	Vymezení pojmu „vyučování“ a jeho cílů (Richard Jedlička)................. 188
5.2	Komponenty vyučovacího procesu (?/c/zard/edůč/ca) ........................ 194
5.3	Obsah vzdělávání, výběr a uspořádání učiva {Jan Slavík)....................... 195
Obsah ve světě a znalost obsahu v lidské mysli: od neznalosti ? porozumění
a dorozumění............................................................. 196
Hodnota vzdělávacího obsahu aneb „Co stojí za učení“.......................... 197
Obsah jako „totéž v jiném“ a obsah z perspektivy první osoby.................. 199
Zvládání obsahu jakožto úloha, její vztah ? cíli učení a učení ? porozumění... 201
Intencionalita a podmínky satisfakce: obecné předpoklady pro zvládání obsahu . 203
Od podnětu ? výrazu a zase zpátky: sdílení obsahu a kultura s jejími obory
jako jeho podmínka....................................................... 205
Obor a vzdělávací obor - specializovaná součást kultury a kontext pro hluboké
porozumění obsahu........................................................ 206
Operační izomorfismus - jednota v rozmanitosti aneb Tentýž obsah na tři
různé způsoby.............................................................210
Operační izomorfismus v akci: konceptová integrace ......................... 213
Úloha představ při konceptové integraci .................................... 215
Konceptová integrace v učebních úlohách..................................... 217
Mentalizace - dispoziční podmínka pro porozumění obsahu a dorozumění se
o něm.................................................................... 218
Mentální prostor - instrumentální podmínka pro porozumění obsahu
a dorozumění se o něm ....................................................220
Společenství myslí - intersubjektivnípodmínka i výsledek učebních úloh........ 221
Mentální schéma - subjektivní podmínka i výsledek učebních úloh .............. 224
Sdílení mentálních schémat: pohyb mezi prekoncepty a konceptem................226
Od schopnosti porozumět obsahu přes strukturaci obsahu v učebních úlohách
ke kurikulu a kurikulárním dokumentům.................................... 228
Instrumentální izomorfismus: podmínka pro tvorbu učebních úloh jako
základních jednotek kurikula............................................. 229
„Vzdělávací most“ - poznávací pohyb na spojnici mezi instrumentální
a žákovskou zkušeností................................................... 233
Na spojnici mezi praxí a znalostí obsahu: vztahy mezi extenzemi a intenzemi
a jejich funkce v učebních úlohách....................................... 235
Realizace kurikula prostřednictvím učebního prostředí a tři základní okruhy
pro hodnocení kvality výuky.............................................. 239
O hodnocení didaktické kvality učebního prostředí aneb Učitel jako tvůrce
či spolutvůrce výuky a jako její výzkumník ...............................241
Model hloubkové struktury výuky a jeho využití při didaktické analýze kvality
učebního prostředí....................................................... 245
5.4	Psychosociální klima ve vyučování {Richard Jedlička) .........................252
5.5	Hodnocení a klasifikace ve vyučování (Jan Slavík).................................260
Hodnocení žáků.......................................................... 260
Hodnocení jako informace a jako podmínka kvality výuky............................ 261
Hodnocení žáků ovlivňuje kvalitu výuky ..................................262
Odcizené hodnocení...................................................... 263
Autonomní hodnocení - žákovo vlastní hodnocení jako vzdělávací cíl ............... 264
Heteronomní hodnocení na pomoc žákovské autonomii: formativní hodnocení........... 269
Pravidlo SIR a obecné cíle hodnocení žáků......................................... 270
Generální nároky na hodnocení žáků...................................... 272
Sumativní hodnocení - problémy i výhody kvantifikace při hodnocení žáků........... 273
Formativní hodnocení jako cesta ? žákovské hodnotící autonomii ................... 276
Formativní hodnocení jako průvodce žákova řešení učebních úloh ................... 278
Hodnotící kritérium jako opěrný prvek formativního hodnocení...................... 281
Kritérium vymezuje podproblémy ......................................... 281
Kvalita činnosti a užívání kritérií hodnocení - vstřícné a zprostředkující pojetí. 283
Obecná a konkrétnější kritéria.......................................... 288
Od kritérií nazpět ? formativnímu hodnocení............................. 289
5.6	Předpoklady žákova učení a školní úspěšnosti (Richard Jedlička) .........290
5.7	Osobnost učitele a význam autority (Richard Jedlička) ...................297
5.8	Plánování a vyhodnocování vlastní pedagogické činnosti (Richard
Jedlička)................................................................301
6.	Psychologické otázky výchovného působení (Richard Jedlička)..............307
6.1	Vymezení pojmu výchova ..................................................308
6.2	Rodina, její vliv na sebepojetí a socializaci ...........................311
Rodina jako základní vztahový systém.................................... 311
Vztahy s mateřskou osobou a časná péče o dítě..................................... 315
Počátky separace od mateřské osoby a emancipace................................... 319
Pozice dítěte v rodině a osvojovaný životní styl ................................. 323
6.3	Pedagogicko-psychologické aspekty výchovného stylu.......................327
Výchova ochranitelská a rozmazlující.................................... 328
Výchova autoritářská, direktivní........................................ 333
Výchova libertinská, extrémně volná..................................... 338
Výchova demokratická, směřující ? sebevýchově........................... 341
6.4	Vadné socializační působení a vznik syndromu CAN ........................344
7.	Pedagogicko-psychologická diagnostika (Richard Jedlička) ................349
7.1	Diagnostické disciplíny, jejich obsahy a cíle ...........................350
7.2	Evaluace a její typy ....................................................351
Význam evaluace ve školství............................................. 352
7.3	Vymezení pedagogicko-psychologické diagnostiky ..........................353
7.4	Diagnostika orientovaná na dítě či dospívajícího ........................354
7.5	Diagnostika orientovaná na pedagogického pracovníka	.............356
7.6	Diagnostika orientovaná na podmínky výchovně-vzdělávací činnosti.......356
8.	Výchovné poradenství a jeho organizace (Richard Jedlička) ...............359
8.1	Vývoj výchovného poradenství a organizace poradenských služeb ...........360
8.2	Školská poradenská a preventivně výchovná zařízení.......................363
Pedagogicko-psychologické poradny .......................................363
Speciálně pedagogická centra ........................................... 365
Střediska výchovné péče................................................. 366
8.3	Poradenské služby ve školách ............................................369
9.	Výzkumné metody a diagnostické postupy (Richard Jedlička)................373
9.1	Pedagogicko-psychologický výzkum a diagnostika, jejich formy,
metody a cíle ...................................................;.....374
Výzkum.................................................................. 375
9.2	Metody a postupy užívané v pedagogické psychologii i v	pedagogice......378
Pozorování.............................................................. 378
Posuzovací stupnice..................................................... 382
Rozhovor................................................................ 384
Žákovská anamnéza....................................................... 387
Dotazník................................................................ 390
Ověřování výsledků učení ústním zkoušením............................... 392
Didaktické testy........................................................ 394
Rozbor žákovské písemné práce .......................................... 396
Analýza produktů žákovské činnosti ..................................... 397
Analýza pedagogické dokumentace ........................................ 399
Orientační sociometrická šetření.........................................401
Pedagogický experiment...................................................403
Pedagogický akční výzkum ................................................405
9.3	Specializované metody a postupy užívané v pedagogické	psychologii .......406
Diagnostické interview...................................................406
Psychologické testy......................................................409
Projektivní psychologické techniky...................................... 410
Analýza herní činnosti ..................................................410
Projektivní techniky založené na principu hry............................... 415
Výtvarné diagnostické techniky...............................................418
Rozbor produktů arteterapie, ergoterapie, biblioterapie......................421
Rozbor psychodramatu, loutkodramatu......................................... 422
Analýza průbéhu psychoterapeutické skupiny a balintovské skupiny.............424
Laboratorní pedagogicko-psychologický experiment............................ 427
Terénní pedagogicko-psychologický experiment ................................429
Případové studie ........................................................... 431
Longitudinální studie........................................................433
Bibliografické poznámky ..........................................................437
Summary...........................................................................481
O autorech .......................................................................483
Seznam pramenů a literatury.......................................................487
Jmenný rejstřík...................................................................515
Věcný rejstřík....................................................................519
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01778025
3 CZ-ZlKKF
5 20190109095921.7
7 ta
8 180829s2018----xr ac||f|p||||001 0#cze||
15 ## $a cnb003022841
20 ## $a 978-80-271-0586-1 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1066029328
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 37 $x Výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 37.015.3 $2 MRF
80 ## $a 001.2 $2 MRF
80 ## $a 37.0 $2 MRF
80 ## $a 159.953.5 $2 MRF
80 ## $a 37.013.77 $2 MRF
80 ## $a 37.048.3 $2 MRF
80 ## $a 159.9.072.5 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Jedlička, Richard $7 jn20011018123 $4 aut
245 10 $a Pedagogická psychologie pro učitele : $b psychologie ve výchově a vzdělávání / $c Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2018
300 ## $a 528 stran : $b ilustrace, portréty ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Psyché
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a pedagogická psychologie $7 ph124012 $2 czenas
650 07 $a mezioborový kontext $7 ph136927 $2 czenas
650 07 $a výchova a vzdělávání $7 ph127419 $2 czenas
650 07 $a učení $7 ph126979 $2 czenas
650 07 $a pedagogická diagnostika $7 ph115700 $2 czenas
650 07 $a výchovné poradenství $7 ph127430 $2 czenas
650 07 $a psychodiagnostika $7 ph115947 $2 czenas
650 09 $a educational psychology $2 eczenas
650 09 $a education $2 eczenas
650 09 $a learning $2 eczenas
650 09 $a educational diagnostics $2 eczenas
650 09 $a educational counseling $2 eczenas
650 09 $a psychodiagnostics $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
655 #9 $a textbooks (higher) $2 eczenas
700 1# $a Koťa, Jaroslav, $d 1948- $7 jn20000401461 $4 aut
700 1# $a Slavík, Jan, $d 1953- $7 jn20000710539 $4 aut
830 #0 $a Psyché (Grada)
901 $b 9788027105861 $f 1. vydání $o 20181024
910 ## $a ZLG001
1052 $a 37
1091 $b Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích.
996 $b 377700611536 $1 37 $3 2.11.2018 $4 N $5 549.00 $6 FO:1833284 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 37 $0 931797
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link