Kytice
František Bartoš ; Upravila, vysvětl. opatřila a ediční pozn. naps. Františka Havlová ; [Barev.] il. Adolf Kašpar

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  ?
? S A H :
Předmluva	....................................... .	I—H
I.	Za starých dob:.......................... .	.	.	.	1—3
1. Z doby svobody str. 1. - 2. Po Bílé hoře str. 2.
II.	Z doby pronásledování:...............................................3—35
3. Kacíři na vinicích a v Praze 1GG7 a 1G68 str. 3. - 4. Na vinicích v Podolí a východně od Prahy 1762 str. 4. - 5. Na Příbramsku a Berounsku 1G74-75 str. 5. - G. Cizinci v Praze 1G79 str. 6. - 7. Kacíři na vinicích a v Praze 1685—89 str. G. - 8. Východně v okolí Prahy a na Bechyňsku 1697 str. 7. -9. V Hodkovičkách a‘ na vinicích 1700 str. 8. - 10. Mat. Procházka 1703 str. 9. - 11. V Praze a okolí 1704—1722 str. 10. - 12. Kacíři v Praze 1711—1729 str. 11. - 13. Seznamy kacířů z Prahy a okolí 1729 str. 13. - 14. Kacíři v Praze a okolí 1728—1729 str. 15. - 15. V okolí Uhříněvsi, v Podolí a Strašnicích 1733—1745 str.	16. - 16. Misie	na Berounsku	1736—1738	str.	17.	-
17. Studenti v Praze 1739	str. 18. - 18. Ve Velvarech a	okolí 1741	str.	18.	-
19. Ape lační soud v Praze 1740—48 str. 19. - 20. V okolí Uhříněvsi 1733—44 sir. 20. - 21. V okolí Hloubčtína 1748 str. 20. - 22. Kol Tachlovic a Ořechu 1749 str. 21. - 23. Na Berounsku a Rakovnicku 1752—3 str. 22. - 24. Misie v okolí Prahy na yýchod 1753 str. 23. - 25. Kacíři v Praze 1752—1753 str. 32. -26. V Ruzíni kol 1753 str. 33. - 27. Východní okolí Prahy 1754—1762 str. 33. - 28. Relace o kacířích z 1762 a 1765 str. 34.
III.	Před tolerancí:	 35—42
29. Uvolnění i>o 1770 str. 35. - 30. V Praze 1771 str. 35. - 31. Na Příbramsku 1771 str. 35. - 32. V okolí Prahy na Rakovnicku 1775 str. 37. - 33. V ? uhlově a okolí 1772 str. 37l - 34.	Stíhání kacířů	a kac. knih v	Praze 1781 str,, 39.	-
35.	Jiní tajní evanjelici v	Praze a okolí	1781 str. 40.
IV.	Tolerance:	 42—60
36.	Předběžná nařízení str. 42. - 37. Toleranční patent str. 43. - 38. Další
toleranční nařízení str. 44. - 39. Bázeň v Praze a povzbuzení ze Slovenska 1782 str. 44. - 40. Nejednomyslnost v Praze str. 46. - 41. Další nařízení toleranční 1782 str. 46. - 42. Institorisův první list str. 47. - 43. Šaško a Institoris Volfovi a odpověď z Prahy sir. 48. - 44. Vojenská ev. církev v Praze str. 49. - 45. První seznam evanjelíků v Praze a okolí 1782 str. 50. -46. Kami. Ribay a rada Institorisova str. 50. - 47. Šaško povzbuzuje str. 52. -48. Seznam členů 1782 str. 52. - 49. Vyznání a národnost v pražském sboru str. 55. - '50. Starší sboru sir. 55. - 51. Finance a modlitebna sir. 55. - 52. Institoris duch. správcem v Praze? str. 56. - 53. Žádost o povolení ? zřízení sboru str. 57. - 54. Po volací listina pro Marko vice str. 58. -55. Markovic v Praze str. 58. - 56. Bouřlivý pohřeb Morávkové 1782 str. 58.	- 57. Počátky sborů ref. v okolí a	Jessenius	str. 59. -	58. Kon-
fesijní styky a spisy str. 60.
V.	Za Matěje Markovice (1782—1793)......................... 61—147
a)	Rez modlitebny 1782—3	..............................5	61—80
59. M. Markovic str. 61. - 60. Počátek práce sir. 61. - 61. Pohřeb v Ruzíni str. 62- - 62. Přestupy stn 63. - 63. Děti a diaspora str. 64. - 64. Starší a	cirk.	jmění sir. 64. - 65. Pomoc z ciziny	str.	65.	-	66. Tíseň	pastorova
a	jeho	přání str. 66. - 67. Reformovaní str. 68.	-	68.	Intervence Instito-
risova str. 691 - 69. Urovnání v Praze str. 70. - 70. Liter, práce Markovi-cova str. 71. - 71. Katol. odezva str. 74. - 72. Markovic zbaven úřadu str. 74. - 73. Znovu dosazen str. 75. - 74. Za Berounem str. 76. - 75.Fi-
469
nauční pomery ve sboru sir. 77. - 7(3. Vzrůst sboru str. 78. - 77. Evanjelici h. v. str. 79.
b)	Ve vlastní modlitebně 1784—5..............................SO—97
78. Vlastní modlitebna sir. 80. - 79. Stěhování sir. 81. - 80. Svěcení modlitebny str. 81. - 81. Bohoslužební řád str. 88. - 82. Pohostinství voj. církvi a něm. evanjelíkum	str. 81.	- 83. České	a něm. bohoslužby	str.	84. -
81. Finanční potíže sboru str. 86. - 85. Ohrožená činnost Markovicova sir. 87. - 86. Vzrůst	sboru i	liliálek	1784	sir. 88. - 87. Evanjelici	h. v.
1784	str. 88. - 88. Hospodářské poměry ve sboru str. 89. - 89. Superintendenti a senioři str. 9f). - 90. Vládní nařízení 1784 str. 91. - 91. Vzděláni dítek. Katechismus 1785 str. 91. - 92. Markovic a reformovaní 1785 str. 92.93. Betlémská kaple str. 95. - 94. Nesnáze v Rublově str. 95. - 95. Vzrůst
1785	str. 96. - 96. Finanční poměry 1785 str. 96.
c)	ftpšení otázky národnostní a konfesijní 1786—179«.	.	.	97—135
97. Němečtí evanjelici v českém sboru str. 97. - 98. Uprázdněný úřad superintendenta a seniora str. 99. - 99. Finanční poměry pastora i sboru str. 101. - 100. Úsilí	o koupi	kostela	sir.	101. - 101. Literární	polemiky
a censura str. 102. -	Nařízení	vládní	str.	103. - Smrt a pohřeb	J.	Volfa
sir. 104. - 104. Představený Zycha a rodina Volfova str. 105. - 105. První kostelníci str. 106. - 106. Vzrůst sboru v Praze i filiálkách 1786 sir. 107. - 107. Otázka obřadu a konfese 1787—8 sir. 107. - 1C8. Evanjelici h. v. ve sboru 1787—8.	str. 110. -	109.	Přestupky a	počet duší 1787—8.	str.	111.	-	110.
Filiálka orlicko-chlumecká str. 112. - 113. Hřbitovy str. 114. - 114. Provolání T. Zychy 1788 str. 114. - 115. Evanjelici h/v. ve sboru 1789 nsl. str. 116. - 116. Smlouva o sloučení českých a něm. evanjelíků 1787—8 str. 119. - 117.	Vojenská	církev a	český sbor	1788 str. 121. -	118. Nesvornost
českých a německých evanjelíků 1788 str. 122. - 119. Markovicova stížnost guberniu stran služného 1788—9 str. 125. - 120. Markovic kazatelem i něm. evanjelíků i pro vojsko str. 127. - 121. Neshody mezi něm* evanjelíky a Mar-kovicem 1789 str. 130. - 122. Něm. evanjelici volají něm. kazatele a tvoří sbor str.	131.	- 123.	Pastor	Götschel v	Praze v české	modlitebně str.
133. - 124. Něm. sbor získává kostel v Jirchářích 1790 str. 134. - 125. Český sbor v 10. roce po toleranci str. 135.
d)	Dovršení díla 1791—1793........................ 135—147
126. Finanční poměry sboru 1791 sir. 135. - 127. Sbírka v dědič, zemích a jmění	sboru str.	Í36.	-	127.	Statist,	přehled sboru	1791	str.	138.	-	129.
Péče o výchovu str. 141. - 130. Poslední spisy Maľkovicovy str. 111. - 131. Právní poměry cirk. a memorandum 1791 str. 142. - 132. Úspěchy a poměry Markovicovy str. 143. - 133. Pastor Ribay str. 144. - 134. Smrt Markovicova sir. 144. - 135. Administrace sboru str. 145.
VI.	Štěpán Leška 1794—179S.................................147—164
136. Lesková dřívější činnost str. 147. - 137. Ev. církev aug. a helv. sir. 150. -	138.	Úkol	starších	str. 151. - 139. Rozptýlenost	sboru str. 152. -
141. Filiálky a	přestupy sir.	153. - 142.	Nový zpěvník a	řád str. 154. -
143. Bohoslužební	způsob	str.	155. -	144. Rozšíření	zpěvníku	str.	155. -
145. Jiné spisy Leskový str. 156. - 140. Péče o superintendenci str. 157 -147. Účty církevní str. 158. - 148. Leška chystá se ? návratu na Slovensko str.	158.	-	149.	Zúčtování a finanční poměry str. 160.	- 150. Evanjelici h. v.
sir.	161.	-	151.	Leška odchází sir. 161. - 152. Jednání	o nástupce sir. 161
VIL Daniel Korbely 1798—1808	...................... 165—190
153. Nastoupení Korbelyho str. 163. - 154. Nový superintendent i senioři str. 165. - 155. Těžké poměry válečné a hospodářské str. 166, - 156. Kazatelo-vdovský	ústav sir.	167.	-	157.	Tíživá	vládní nařízení	str.	168.	- 158.	Fi-
liálky a hřbitovy str. 168. - 159. Chudobné poměry pastorovy str. 169. -160. Účty církevní a nepokoje pro ně str. 169. - 161. Prodej stříbra a aksamitu str. 172. - 162. Evanjelici h. v. vzrůstají počtem str. 173. - 163. Evanjelici h. v. žádají o vlastní sbor a předkládají konsignaci str. 175. -164. Nopokoje v církevním domě str. 179. - 165. Pochybení Korbelyho str.	180.	-	166.	Původci nesnází Korbelyho str. 181. -	167. Potřeba zvýšení
salám str.	182.	- 168. Konsistoř rozhoduje o odchodu	Korbelyho str. 182. -
470
v mm ^ * m m m	?» ??» ? ¦ ¦ 1 Y	^	^	^
75. Príchod Plcškányho str. 199. - 17G. Pleskány zahajuje práci str. 192.-77. Změna v staršovstvu str. 192. - 178. Instalace str. 193. - 179. Úspešná
169. Provolání o zvýšení salám a evanjelici h. v. str. 183. - 170. Korbely a Čížek zatím zůstávají str. 185. - 171. Poměry sboru ? evanjelíkum h. v. str. 185. - 172. Korbely hledá místo str. 187. -173. Nové pohoršení v cirk, domě str. 187. - 174. Čížek zůstává. Korbely odchází str. 188.	'
Vlil. Jan Pleškánv 1808-1813	......	190-204
17
177. Změna v staršovstvu str. 192. - 178. Instalace str. 193. - 179. Úspěšná práce sir. 193. - 180. Služné superintendentovo a audience sir. 191. -181. Úsilí o kostel str. 195. - 182. Úsilí o ev. školu sir. 195. - 183. Úmrtí Pr. Svobody str. 196. - 184. Válečná doba a pokles peněz str. 196. -185. Provolání ? obětavosti sir. 198. - 186. Účty příznivé str. 198. - 187. Sbor koná přípravy pro školu str. 199. - 188. Gymnasium v Těšíně sir. 199. -189. Péče o církevní spisy str. 199. - 190. Kazatel Jeník z Berlína str. 200. -191. Pleškány v přátelském poměru ? evanjelíkům h. v. str. 294. - 192. Filiálky str. 292. - 193. Zdravé poměry v církvi i rodině str. 203. - 194. Finanční poměry str. 204. - 195. Pleškány umírá tyfem str. 204.
IX.	Josef Krejčí 1814—18?	.	.	.	.	.	.	.	205-238
196. Nový pastor a staršovstvo str. 205. - 197. Zřízení školy a učitel Lojka str. 207. - 198. Úsilí o kostel str. 208. - 199. Spojení evanjelíkuv a. a h. v. v jeden sbor str. 209. - 200. Seznamy členu církve str. 211. - 201. Poměr evanjelíků a. v. a h. v. str. 213. - 202. Hospodářské poměry sboru str. 214.-203. Památky reformační sir. 215. - 204. Literární činnost Krejčího sir. 216. -205. Zdravý rozvoj sboru sir. 218. - 206. Osobní změny. Nový kostelník Beránek str. 220. - 207. Práce ve filiálkách str. 221. - 208. Hřbitovy sir. 221. - 209. Palacký. Kollár sir. 222. - 210. Představený sboru Sluníčko od 1827 str. 221. - 211. Krejčí superintendentem 1829 str. 224. - 212. Oprava cirk. domu 1830 str. 225. - 213. Cirk. hospodářství 1831—36 str. 225. -214. Pražští studující bohosloví str. 226. - 215. Kandidát Josef Růžička sir. 226. - 216. Učitel Jan Sluníčko str. 227. - 217. Šafařík a Tomášik, Hruban	a	Palacký str.	227. -	218.	Cirk. majetek, inventář	str.	228.	-
219. Rozšíření hřbitova v Karlině str. 229. - 220. Cirk. hospodářství 1837—43 str. 229. - 221. Soupis sboru a repartice. Evanjelici h. v. sir. 230.-222. Zřízení modlitebny v Rybníkách str. 231. - 223. Péče o superintendenci str. 232.	-	224. Nemoc	a smrt	sup.	Krejčího. Vikář Molnár	str.	234.	-
225. Pohřeb sup. Krejčího str.	236.	- 226. Odkazy Krejčího	str.	237.	-
227.	Poměry ve sboru: Salár. Evanjelici h. v. sir. 237.
X.	V době uprázdnění sboru 184 í—1847 ................... 238—200
228.	Trojina str. 238. - 229. Rozklad evanjelíků h. v. str. 239. - 230. Strany
volební str. 239. - 231. Volba úředně odložena str. 240. - 232. Konsistoř žádá novou trojími str.	241.	- 233. Spor o účetvedoucího	sir.	241.	-
234. Večeře Páně s katol. kalichem str. 242. - 235. Stížnost představenstva ? císaři str. 242. - 236. Magistrát neuznává představenstvo církevní str. 243. -237.	Nový superintendent sir. 243.	- 238.	Evanjelici h. v.	pomýšlejí na
vlastní sbor str. 244. -	239.	Krucemburští volají Molnára	str.	216.	-
240. Molnárův seznam str. 216. - 241. Vyjádření evanj. h. v. proti novému sboru str. 248. - 242. Úřední šetření str. 247. - 243. Vlastní seznamy evanjelíků h. v. a žádost o sbor str. 218. - 244. Zjištěný seznam evanjelíků h. v. str. 249.	-	245. Molnár	jedná s	Krucemburskými. Gubernium	proti Mol-
nárovi str. 251. - 246. Volba nového staršovstva a nová žádost ? císaři str. 253. - 247. Stavba modlitebny v Rybníkách a žádost o pastorát str.	254. - 248. Molnár odchází z	Prahy	str. 255. - 249.	Administrátor
V. Beneš a nový ev. sbor h. v. str. 256. - 250. Poměry ve sboru a. v. Volba Jak. Beneše str. 258.	•
XI.	Jakub Beneš 1847—1873	.......................... 260-325
a) Období revoluční 1847—1851 ............................ 260—200
251. Nový pastor a poměry ve sboru a. v. str. 260. - 252. Poměr sborů a. v. a h. v. sir. 261. - 253. Živý ruch a úsilí o svobodu str. 263. -
254.	Předběžné návrhy J: Růžičky ?	?. V. Košuta z 18. dub.	1848 str. 261. -
255.	Konstituce a svoboda z 23. dub. 1818	str. 265. - 256. Obmýšlené spo-
jení čcs. evanjelíků. Provolání a sjezd v červenci 1848 str. 265. - 257. Ví-
471
(loňská porada v srpnu 1818 str. 267. - 258. Jednání o spojení praž. ev. sborů v září 1848 str. 267. - 259. Pamětní spis z listopadu 1848 str. 268. -260. Společná schůze ve Kšelích v listopadu 1848. Společný časopis. Brat. konfese str. 268. - 261. Řevnivost v jednání o kostel str. 269. - 262. Pro vis. nařízení z 30. led. 1849 a oktnojírka z 4. břez. 1849 str. 270. - 263. Audience str. 271. - 264. Úsilí o spojení čes. evanjelíků 1849 str. 271. - 265. Úsilí o organisaci čes.	evanjelíků v červnu	1849 str. 273. - 266. Konsistoř zve
do Vídně,	Košut	do Kšel sir. 274. -	267. Porada ve Kšelích	v červenci
1849	str. 275. - 268. Porady ve Vídni od 28. července 1849 a Košutfův postup sir. 275. - 269. Reakce str. 276. - 270. úsilí Košutovo o kostel 1849. Sbírka pro praž. sbor h. v. str. 277. - 271. Košutovy úspěchy i neshody koncem 1849 str. 277. - 272. Úsilí o spojení čes. církve a. a h. v.
1850	str. 278. - 273. ftevnivé závodění Benešovo s Košutem o kostel 1850
str. 279. - 274. Společná ev. literární práce 1850. Cirk. Věstník str. 281. -275. Sbor	ev. h.	v. roste. Sbírky na	kostel 1850 str. 282. -	276. Beneš
v rozporu se staršími. Stížnost magistrátu 1850 str. 282. - 277. Beneš pomýšlí na kostel sv. Michala. Jeho Promemoria str. 283. - 278. Košut získává kostel u Klimenta str. 285. - 279. Sbor a. v. koná sbírky na kostel str. 285.-280. Otevření kostela u Klimenta str. 286.	281. Martius doporoučí Beneše str.	286. -	282. Cirk. Věstník	zaniká v březnu 1851	str. 287. -
283. Vnitřní a hospodářský život ve sboru str. 287. - 284. Filiálka v Rybníkách světí modlitebnu sir. 288. - 285. Fil. Svatá přeložena do Trubína sir. 289.
304—325
1) Doba reakce 1851—1801	...........................290—304
286. Nové představenstvo 1851 sir. 290. - 287. Sbírky na kostel a. v. i h. v. str. 291. - 288. Reakce. Úmrtí Kollárovo. Zatčení\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0193583
3 CZ-ZlKKF
5 20200118063348.2
7 tu
8 970429s1975----xr a||||||||||0|0|0|cze||
15 ## $a cnb000283364
20 ## $a (váz.)
35 ## $a (OCoLC)42102177
40 ## $a ABA001 $b cze $c LIA001 $d ABA001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 821.162.3 $x Česká literatura $2 Konspekt $9 25
72 #7 $a 821-93 $x Literatura pro děti a mládež (beletrie) $2 Konspekt $9 26
100 1# $a Bartoš, František, $d 1837-1906 $7 jk01010897 $4 aut
245 10 $a Kytice / $c František Bartoš ; Upravila, vysvětl. opatřila a ediční pozn. naps. Františka Havlová ; [Barev.] il. Adolf Kašpar
250 ## $a 4. vyd. v Albatrosu
260 ## $a Praha : $b Albatros, $c 1975 $f (PG)
300 ## $a 137, [5] s. ; $c 4°
490 1# $a Klub mladých čtenářů
500 ## $a 19000 výt.
500 ## $a Barev. il. tit. list
500 ## $a Obálku s použitím barev. kresby ilustrátora navrhl Jiří Blažek
500 ## $a Pro děti od 5 let
520 ## $a Sbírka lidové slovesnosti, představuje jednu z nejkrásnějších příkladů literatury pro děti prezentující nejrůznější žánry dětského folkloru. Kytici sepsal František Bartoš na samém konci své životní dráhy, jehož vydání se již nedožil. Spolu s Bartošem se na vzniku knihy podílel také slavný malíř a ilustrátor Adolf Kašpar. Sto padesát osm stran textu zdobí na sto devatenáct jeho barevných ilustrací. Kytice se dodnes řadí ke skvostům dětské literatury také díky jejímu grafickému zpracování. Nejvíce místa ve sbírce zaujímají projevy lidové prózy. Bartoš vybral a zařadil do knihy dvacet šest dětských pohádek, ponejvíce se zvířecí tématikou. Mezi ty nejkrásnější a nejznámější náleží například pohádka O řepě, Koblížek na vandru, O poslušných kozlátkách či O perníkové chaloupce. Bartoš však vtělil do knížky také další folklorní žánry jako lidové písně, říkadla, povídáni o ptačí řeči, koledy a hádanky. Celý svazek, vycházející z naší národní tradice, může dobře posloužit jako bohatý pramen radostného potěšení nejen pro děti.
655 #7 $a české pohádky $7 fd133970 $2 czenas
655 #7 $a česká poezie $7 fd133958 $2 czenas
655 #7 $a říkadla $7 fd133992 $2 czenas
655 #7 $a písňové texty $7 fd133190 $2 czenas
655 #7 $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas
700 1# $a Kašpar, Adolf, $d 1877-1934 $7 jk01053160 $4 ill
700 1# $a Havlová, Františka, $d 1913-2004 $7 jk01040405 $4 edt
830 #0 $a Klub mladých čtenářů
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:49bd6209-1ae4-449f-9477-0d2ca56c398e
1198 $c rv
1198 $c zv
1198 $c ra
1198 $c za
1500 $1 9970429000000.0
996 $0 292635 $5 30.00 $3 19.2.1999 $8 A $9 7 $7 M $r 471 $b 377700014724 $s available
996 $0 292634 $5 30.00 $3 1.1.1999 $8 P $9 7 $7 B $r 553 $b 377700248947 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link