Základy odborné práce včetně základů informační etiky

Věra Radváková, Tomáš Sigmund

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5 1.1 Členění systémů iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 12 1.2 Systémová analýza a syntéza і�іі�іі��ііі��і���іі���іі���іі��іі�і�і��і��іііі 13 1.3 Přístup к systémům ��ііііі�ііііііі�ііі�і��ііі�і��ііііі�ііііііі�і�ііііііііі�іі�іі�і�мі�іі�і 13 1.4 Systémové řešení problémů iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15 1.5 Systematická vědecká práce iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18 1.6 Etika v systémovém myšlení ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііімііііііііііііііііміііііііііііііі 18 2.1 Druhy a žánry odborného textu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23 2.2 Uspořádání odborné práce iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 30 2.2.1 Téma, motivace, cíl, název odborné práce iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 30 2.2.2 Osnova hlavního textu іі��іііі�������ііііі�ііііі�ііі���і��іі���і�ііі���іі�ііі�і 34 2.2.3 Základní členění odborné publikace iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 35 2.3 Metody vědecké práce іімііі�ііімііі�іміііііі�іі�іі�імі�іііі�іміііііі�і�ііі�і�іі��іі��іміі 39 2.3.1 Charakteristika vybraných metod iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 39 2.3.2 Požadavky na kvalitu dat iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 44 2.3.3 Prezentace dat iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 48 2.4 Zásady empirického výzkumu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 49 2.4.1 Základní typy empirického výzkumu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 50 2.4.2 Základní metody empirického výzkumu �і�іі�іі�іііііііііімііііі�імііііііііі�ііііі��іімі��� 52 2.4.3 Výzkumné techniky iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 53 2.4.4 Struktura odborné práce zaměřené na výzkum iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 55 2.5 Bibliografická data a reference iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 57 2.5.1 "Prameny vědeckých informací iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 58 2.5.2 Bibliografické citace iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 59 2.5.3 Odkaz na citaci iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 61 2.5.4 Citační manažery мііііііііііііііііііііііііі�іііііі�ііііміі�ііі�іііііімі�ііі�ііііііі�іііі�і�ііі�ііі��і�іі 63 2.6 Jazyk odborné práce �і�ііііііі�ііі��������ім�����іі�іі�іім�іі�іі��іі�іі�і�і 64 2.6.1 Lingvistické prostředky útvarů odborného stylu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 65 2.6.2 Formální úprava iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 68 3.1 Formy odborných setkání iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 71 3.2 Odborná prezentace iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 72 3.2.1 Tvorba elektronické prezentace і��іііііі�ііі�і�ііііііі�іі�і��імі�і��м�ііі�і�ііі�ііііі�і 73 3.2.2 Postery ІІІІІІІІІІІМІІІІІШМІШІІІІМІІІІІШШІШШІМШІШІІММІІМІШІІММШІІШМІІМІІІІІІІММШІІІІІШІІІІІІМІМІІІІІ 75 3.2.3 Písemné podklady iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 78 Obsah 3.3 Přednesení prezentace �ііі�іііііііі�і�ііііііііііііііііі�ііі�ііі�ііі�ііііііііііі�ііііііі�ііііііііі�іі�і 79 3.3.1 Neverbální komunikace iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 80 3.3.2 Verbální komunikace iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 82 4.1 Hlavní etické teorie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 87 4.2 Pojem a historie informační etiky ііі�ііііі��ііі�іііііі���ііі�іііііі�і�ііі�іі�ііі�ім�і� 89 4.2.1 Definice informační etiky і�іі�ііііііі�ііі�ііі�іііііі�ііі�іі�ііім�ії�іііііі�ііі�іііі��іїїіімііі� 91 4.2.2 Hyperrealita 111 м ими м ni i и м и м м м i м�и и м�и м 11 и 11 м м и i и м м �и� и 11 м ми її 11 ми 111 им м м i �и м і пі i м i nn 92 4.2.3 Vývoj informační etiky iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 92 4.3 Hlavní současné přístupy к informační etice iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 95 4.4 Čtyři oblasti informační etiky podle R. Masona iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 98 4.4.1 Soukromí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 99 4.4.2 Rozhodování o soukromí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 100 4.4.3 Paradox soukromí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 101 4.4.4 Přesnost informací iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 101 4.4.5 Vlastnictví informací iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 101 4.4.6 Dostupnost informací iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 102 4.4.7 Aktualizace Masonových čtyř oblastí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 103 4.4.8 Doplnění Masonových čtyř oblastí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 105 4.4.9 Hodnota soukromí, přesnosti informací, dostupnosti a respektu к jejich vlastnictví iiiiiiiiiiiiii 109 4.4.10 Technologie ohrožující soukromí a další etické hodnoty iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 115 4.5 Kybernalita iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 123 4.5.1 Útoky na lidskou důstojnost využívající ICT iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi ими 126 4.5.2 Sociální inženýrství iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 127 4.6 Právní úprava zacházení s informacemi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 131 4.6.1 Zákony České republiky týkající se informací iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 131 4.6.2 Směrnice EU o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským iiiiiiiiiiiiin 131 4.6.3 Právní úprava soukromí v EU a USA iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 132 4.6.4 GDPR iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii him mi lil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 133 4.7 Kodexy informační etiky iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 137 4.7.1 Kodex Netiquette iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 138 4.7.2 Kodex knihovníka iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 138 4.7.3 Kodex novináře iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 139 4.8 Autorské právo v informační společnosti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 140 4.8.1 Problémy autorského práva iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 140 4.9 Zelené IT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 143 literatury 153 161 � 163 Věra Radváková, Tomáš Sigmund: Základy odborné práce
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909530
3 CZ-ZlKKF
5 20220114140107.1
7 ta
8 210428s2020----xr ab||e|p||||001|0#cze||
15 ## $a cnb003321533
20 ## $a 978-80-245-2404-7 $q (brožováno) : $c Kč 324,00
35 ## $a (OCoLC)1263273520
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 378 $x Vysoké školy $2 Konspekt $9 22
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 378.2 $2 MRF
80 ## $a 17:001.811 $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Radváková, Věra $7 vse2014836960 $4 aut
245 10 $a Základy odborné práce včetně základů informační etiky / $c Věra Radváková, Tomáš Sigmund
246 18 $a Základy odborné práce
250 ## $a Druhé aktualizované a rozšířené vydání
264 #1 $a Praha : $b Oeconomica, nakladatelství VŠE, $c 2020
300 ## $a 163 stran : $b ilustrace, mapy ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Na obálce nad názvem: Fakulta informatiky a statistiky, pod názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
500 ## $a Přehled souvisejících právních předpisů
500 ## $a Hřbetní název: Základy odborné práce
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Praktické poznatky pro vysokoškolské studenty zaměřené na tvorbu písemných odborných prací.
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a odborné písemné práce $7 ph115556 $2 czenas
650 07 $a informační etika $7 ph1028787 $2 czenas
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
700 1# $a Sigmund, Tomáš $7 vse2015871538 $4 aut
710 2# $a Vysoká škola ekonomická v Praze. $b Fakulta informatiky a statistiky $7 kn20010709399 $4 pbl
910 ## $a ZLG001
1052 $a 378
996 $b 377700648482 $1 378 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 24.11.2021 $4 N $5 324.00 $6 6210301316 $7 N $9 7 $8 A $0 968742 $a 0 $s A
980 $f 324.00 $d 24.11.2021 $j Knihkupectví Ekopress $w 6210301316 $v A $l 4DNL $1 378 $c 968742 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700648482
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link