Dějiny zemí Koruny české.

II. Od nástupu osvícenství po naši dobu

Pavel Bělina (ed.), Jaroslav Halada, Jaroslav Hrbek, Zdenko Maršálek, Dagmar Moravcová, Jiří Pernas, Jiří Pokorný, Jiří Rak, Josef Tomeš

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Hlava první LÉTA 1740-1815 -11 I. DUCHOVNÍ REVOLUCE 18. STOLETÍ 12 1/1 Osvícenství 12 1/2 Osvícenský absolutismus 13 I/З Josefinismus -15 II. HABSBURSK� MONARCHIE VE VÍRU V�LEK 17 II/l Válka o dědictví rakouské 17 II/2 Sedmiletá válka 22 II/3 Období od sedmileté války do počátků koaličních válek proti Francii 23 II/4 Od prvního koaličního tažení proti Francii k vyhlášení rakouského císařství 26 II/5 Od zřízení Rakouského císařství do víde�ského kongresu 28 III. SOCI�LNÍ A EKONOMICK� POLITIKA OSVÍCENSKÉHO ABSOLUTISMU 32 III/l Počátky osvícenských reforem 32 III/2 Poddanská otázka 34 III/3 Agrární reformy a jejich ohlas 36 II1/4 �emeslná a manufakturní výroba 38 III/5 Obchod vnitrostátní i zahraniční -41 IV. MEZI ABSOLUTISMEM OSVÍCENSKÝM A POLICEJNÍM 44 IV/1 Výtvarné umění 44 IV/2 Hudba a drama -46 IV/3 Literární tvorba a publicistika 48 IV/4 Reforma školství 50 IV/5 Organizace vědeckého života 52 IV/6 Svobodní zednáři a úrove� sociálního myšlení v českých zemích -IV/7 Od zemského patriotismu k modernímu českému národnímu povědomí -59 Hlava druhá LÉTA 1815-1867 -65 I. OBECNÉ SOUVISLOSTI ČESKÉHO N�RODNÍHO OBROZENÍ 66 1/1 Počátky utváření novodobého českého národa 66 1/2 Kultura romantismu a biedermeieru 68 I/З Politické trendy v Evropě první poloviny 19. století-71 II. RAKOUSKÉ CÍSA�STVÍ A ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ P�EDB�EZNOVÉ II/l Počátky systému Svaté aliance -73 II/2 Krize systému Svaté aliance 75 II/3 Rakouské císařství a české země -78 II/4 Františkovsko-metternichovský absolutismus 80 II/5 Počátky průmyslové revoluce -83 II/6 Zemský patriotismus v době předbřeznové 88 II/7 Jazykové vlastenectví a slavjanofilství v době předbřeznové-90 II/8 Politický život v českých zemích v době předbřeznové 92 III. EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ „JARA N�RODŮ“ 95 III/l Revoluce roku 1848/1949 - 95 III/2 Revoluce roku 1848/1949 v Rakousku -98 III/3 Počátky revoluce v českých zemích 102 III/4 Od svatodušních bouří1848 k májovému spiknutí1849 -106 IV. VZESTUP A P�D BACHOVSKÉHO ABSOLUTISMU 109 IV/1 Rakousko v evropské politice 1848-1859 -109 IV/2 Bachovský systém 111 IV/3 Obnovení ústavnosti a země Koruny české 115 IV/4 Vyvrcholení rakousko-pruského antagonismu -117 Hlava třetí LÉTA 1867-1918 121 I. RAKOUSKO-UHERSKÉ VYROVN�NÍ 122 1/1 Státoprávní uspořádání po roce 1866-122 1/2 Prosincová ústava roku 1867-123 II. NOVÉ MYŠLENKOVÉ PROUDY A JEJICH NOSITELÉ 125 II/l Liberalismus 125 II/2 Socialismus a marxismus 126 �/З Politický katolicismus a konec „krásné epochy“ 129 �/4 Tomáš Garrigue Masaryk -131 III. ČESK� POLITIKA 133 III/l Od vyrovnání s Uhry k nezdařenému vyrovnání s Cechy 133 III/2 Pasivní politika 136 III/3 Aktivní politika 138 III/4 Sociální demokracie 142 III/5 Další politické strany-145 IV. CESTA К TRŽNÍMU HOSPOD��STVÍ 148 IV/1 Průmyslová revoluce a její důsledky 148 IV/2 Podnikání a česká společnost 150 IV/3 Změny v charakteru výroby 151 V. ČESKÉ ZEMĚ P�ED PRVNÍ SVĚTOVOU V�LKOU -KULTURNÍ A N�RODNOSTNÍ VÝVOJ 155 V/l Češi, Němci a rakouský stát 155 V/2 Česká kultura, školství a věda -158 V/3 Vydavatelská činnost, literatura a novinářství 159 V/4 Kulturní činnost spolků, divadlo, výtvarné umění a hudba 1 V/5 Kultura a politika 164 VI. PRVNÍ SVĚTOV� V�LKA 167 VI/1 Evropa v ohni 167 VI/2 Konec války v nedohlednu 170 VI/3 К hořkému konci 173 VI/4 České země ve stínu konfliktu 175 VI/5 Proměny vztahu českého obyvatelstva k vládnoucí dynastii - VI/6 Formování českého odboje 181 VI/7 Na cestě k vyhlášení samostatného Československa 184 Hlava čtvrtá LÉTA 1918-1938 -189 I. ZNAMENÍ ZRODU I ZMARU 190 1/1 Ideové základy československého státu 190 1/2 Idea samostatného československého státu 192 I/З Totalitarismus 20. století 193 II. ST�T ČECHŮ A SLOV�KŮ 199 II/l Vyhlášení republiky -199 II/2 Martinská deklarace 202 II/3 Mírová konference v Paříži 205 II/4 Revoluční národní shromáždění československé — II/5 Připojení Slovenska 207 II/6 Německé snahy o odtržení 208 II/7 Připojení Podkarpatské Rusi 210 II/8Sporo Těšínsko 211 II/9 Československé legie 212 11/10 Hospodářské a sociální důsledky války 213 11/11 Politika prvních vlád 215 11/12 Přijetí ústavy -218 11/13 Národnostní struktura 218 II/14 Politická struktura 221 11/15 Rozkol v sociální demokracii 227 11/16 Zahraniční orientace 229 11/17 Švehlovy vládní kabinety 230 11/18 Rozpad občanské koalice 232 11/19 Hospodářská konjunktura 1924-1929 a světová hospodářská krize 233 11/20 Protikrizová opatření a politické důsledky krize 11/21 Československo a Evropa 1925-1935 -237 11/22 Boj československé demokracie o přežití 239 11/23 Republika ve smrtelném nebezpečí 241 11/24 Mnichovský diktát 243 206 235 III. KULTURNÍ OVZDUŠÍ PRVNÍ REPUBLIKY 246 III/l Kultura první republiky -246 III/2 Česká literární tvorba 250 III/3 Ostatní obory umělecké tvorby 252 III/4 Tělovýchova a sport 256 Hlava pátá LÉTA 1939-1945 -259 I. RYSY OKUPAČNÍHO REŽIMU 260 II. V�LKA, OKUPACE, ODBOJ 264 II/l Konec samostatného československého státu 264 II/2 Zřízení Protektorátu Čechy a Morava a počátky domácího odboje 267 II/3 Boj za obnovu Československa v zahraničí 271 II/4 Domácí odboj v první fázi války a nacistická perzekuce -278 II/5 Situace na Slovensku v prvním období války 283 II/6 Vznik nových koncepcí vnitřní a zahraniční politiky -285 II/7 Domácí a zahraniční odboj v závěrečném období války 290 II/8 Osvobození Československa 293 III. VE STÍNU V�LKY A OKUPACE 299 III/l Život v „šedé zóně(( 299 III/2 Politické poslání kultury v letech okupace 306 III/3 Divadlo a film výrazem nálad české společnosti 310 III/4 Působení hudby a výtvarného umění -313 III/5 Kultura a věda v odboji 314 Hlava šestá LÉTA 1945-1989 -321 I. N�STUP STALINISMU V ČESKOSLOVENSKU 322 1/1 Československo v letech 1945-1948 - 322 1/2 Státní převrat v únoru 1948 330 1/3 Upev�ování nabyté moci -335 1/4 „Zostřování třídního boje(( 338 1/5 Budování socialismu 344 1/6 Hledání nepřítele ve vlastních řadách 346 1/7 První krize komunistického režimu v Československu 1/8 Snahy o překonání krize 351 1/9 Opětná stabilizace režimu 354 1/10 Kultura v padesátých letech 356 1/11 Socialistické Československo 360 II. POKUS O REFORMU SOCIALISMU 363 II/l Neúspěch III. pětiletky 1961-1965 -363 11/2 DopadXXII. sjezdu KSSS v Československu 365 II/3 XII sjezd KSČ -367 II/4 Uvol�ování 368 II/5 Kultura v šedesátých letech 370 II/6 Neúspěšný pokus o zvrat -372 II/7 Pražské jaro 378 III. NORMALIZACE 389 III/l Nástup normalizace 389 III/2 Charta 77 - 392 III/3 Ohlas pereš trojky v Československu 395 III/4 Kultura období normalizace 399 Hlava sedmá LÉTA 1989-1992 -403 I. ZHROUCENÍ KOMUNISTICKÉ MOCI 404 II. PRVNÍ LÉTA DEMOKRACIE 408 ZDROJE VYOBRAZENÍ 413 348 REJST�ÍK OSOB A MÍST 418
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909967
3 CZ-ZlKKF
5 20220114140107.6
7 ta
8 210902s2021----xr ||||e||||||||||0dcze||
20 ## $a 978-80-7637-213-9 $q (vázáno)
40 ## $a PNA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a v-x-
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Bělina, Pavel, $d 1948- $7 jn20000400336 $4 aut $4 edt
245 10 $a Dějiny zemí Koruny české. $n II., $p Od nástupu osvícenství po naši dobu / $c Pavel Bělina (ed.), Jaroslav Halada, Jaroslav Hrbek, Zdenko Maršálek, Dagmar Moravcová, Jiří Pernas, Jiří Pokorný, Jiří Rak, Josef Tomeš
246 30 $a Od nástupu osvícenství po naši dobu
250 ## $a 10., aktualizované a doplněné vydání
264 #1 $a V Praze : $b Paseka s.r.o., $c 2021
300 ## $a 431 stran : $b ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a V tiráži uvedeno: Vydání první
500 ## $a Obsahuje rejstřík
520 2# $a Přehledná příručka poskytuje základní orientaci a shrnuje vše podstatné o našich dějinách na úrovni středoškolských znalostí. Přístupnou formou líčí chronologii událostí politických dějin, zasazuje je do evropského kontextu a celkový obraz dotváří výkladem o hospodářských, sociálních a kulturních dějinách.
648 #7 $a 18.-20. století $7 ch757019 $2 czenas
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
653 0# $a dějiny Česka
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Halada, Jaroslav $4 aut
700 1# $a Hrbek, Jaroslav, $d 1951-2009 $7 jn19990009846 $4 aut
700 1# $a Maršálek, Zdenko, $d 1966- $7 js20020722018 $4 aut
700 1# $a Moravcová, Dagmar, $d 1947- $7 jn20001005018 $4 aut
700 1# $a Pernes, Jiří, $d 1948- $7 jn19990209645 $4 aut
700 1# $a Pokorný, Jiří, $d 1957- $7 jo2002100451 $4 aut
700 1# $a Rak, Jiří, $d 1947- $7 jn20000620303 $4 aut
700 1# $a Tomeš, Josef, $d 1954- $7 jo20000080784 $4 aut
910 ## $a ZLG001
1052 $a 943.7
996 $b 377700649062 $1 943.7 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 15.12.2021 $4 N $5 399.00 $6 2159005679 $7 N $9 7 $8 A $0 969322 $a 0 $s A
980 $f 399.00 $d 15.12.2021 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2159005679 $v A $l 4DNL $1 943.7 $c 969322 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700649062
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link