Lidová kultura na Moravě v zrcadle času

Helena Beránková a Hana Dvořáková, eds. ; překlad: Irma Charvátová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Content Ethnographie / Národopis? Moravská lidověda? Etnografický ústav? Čím je Etnografický ústav? (Hana Dvořáková) ..................................10 Ethnography / National Studies? Moravian Folklore Studies? Ethnographic Institute? What does the Ethnographic Institute stand for? (Hana Dvořáková)..............10 Příběh domu (Hana Dvořáková)..................................................38 The story of a building.......................................................38 Novokřtěnecké (habánské) příbory .............................................42 Anabaptist (Haban) cutlery ...................................................42 Džbán kunštátského hrnčířského cechu z roku 1657 .............................46 Jug of the Kunštát potters’ guild from 1657 ..................................46 Talíř s motivem stromu a vročením 1685 .......................................48 Plate with the motif of a tree and date 1685..................................48 Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu. Kancionál Martina Buršíka z Kuželová .... 52 A hymnbook to honour and praise the Lord. Hymnbook of Martin Buršík from Kuželov.52 Pluh, kterým oral sám císař. Josefský pluh....................................56 A plough used by an emperor. The plough of Emperor Joseph .......................56 Letitý dřevěný pomocník. Bednářský hoblík z Ladné ...............................60 A historical wooden helper. Barrel-makers plane from Ladná....................60 Pánu Bohu pro potěchu. Kostelní pokrývka z Týnce na Podluží z roku 1764..........62 To our Lord for pleasure. Church cover from Týnec in the Podluží region, 1764 ... 62 Džbán s mlynářským znakem z roku 1785 ....................................... 66 Jug with a miller’s emblem from 1785 ........................................ 66 Čepák s rychtářskou scénou ...................................................70 Čepák (cooling jug) with a scene featuring a magistrate.......................70 Novokřtěnci a zhotovování střešní krytiny.....................................74 Anabaptists and their approach to roofing ....................................74 Džbán se znakem horníků ......................................................78 Jug with a mining emblem .....................................................78 Malovaný poklad v každé jizbě. Truhla z dílny Johanna Buriana.................82 A painted treasure in every front room. Coffer from Johann Burian’s workshop.....82 5 Nalezení Sv. lenovefy. Podmalba na skle............. Ihe I tndn (ícncvicve. Reverse painting on glass Dřevěná plastika Moravské orlice................. Wooden sculpture of the Moravian eagle ............. / ruMvv příběh z Habrovím. Kramářská píse�.......... A nu^jrnfiil story from Habrovany. Broadside ballad ... Hrnec s motivem Ukřižovaného Krista................. Pot with the ( rucifixion motif..................... Malovaná skří� s jeleny............................. Painted wardrobe with deers......................... Kamnářská plastika lva.............................. Lion shaped Stove sculpture ........................ Malba na platné Panna Maria Provodovská............. Painting on canvas Virgin Maria of Provodov ........ Rychtárské právo .......................................................................... Magistrate law............................................................................. 86 86 89 89 92 92 100 100 103 103 106 106 110 110 Mikuláš z pouti. Forma na perník.........................................................112 Saint Nicholas from a fair. Gingerbread mould ...........................................112 Krasa pro věčnost. Pohřební věnec .......................................................115 licaiit\ lot eternity. Funeral wreath ...................................................115 evěná plastika Panny Marie............................................................118 Wooden skulptuřeofthe Virgin Mary ...................................................118 Výklenkový kachel s reliéfem Panny Marie (Immaculaty) ........................121 Niche tile with the relief of the Virgin Mary (Immaculata) ...................121 Montáž v láhvi - Narození Páně................................................124 Composition in a bottle - Birth of Christ.....................................124 Modra a bila. Modrotisková forma.............................. blue tind white. Indigo print mould....................... Koutní hrnec s víkem........................ Corner pot with a lid........................... ........................... hnala sam milota... [Měla jsem milého...]. Ženská zástěra z Jevišovky............ ( nce / had a lover... Female apron from Jevišovka............ Dar 2 lásky z roku 1886. Mandlovací píst A love gift from 1886. Mangle piston /laid láze�: limity ateliérové fotografie Golden bath: the limits of studio photography Žensky kroj z Hošťálkové .. Female folk costume from Hošťálkovk ... 127 127 130 130 134 134 138 138 140 140 142 142 6 ...pěkná dceru má, ach, můj Bože, rozhoze, kýž mně ju pánbů dá. Dívčí kroj z Brněnská .... 145 ...what a pretty daughter he’s got, may the Lord give her to me. Girls folk costume from the Brno region ......................................................................145 Mám já milá Hapolenko, prodává v Brně na renko. Drůbežnická krosna z Líšně.................148 My sweetheart Hapolenka sells chickens at the market in Brno. Poultry carrier from Líše�...148 Když se Josef Dřímal ženil. Mužský sváteční kroj z Bezměrova...............................152 When Josef Dřímal was getting married. Male festive folk costume from Bezměrov 152 Dudy - gajdy...............................................................................156 Bagpipe - gajdy............................................................................156 Jihlavské skřipky..........................................................................160 Jihlava fiddles ...........................................................................160 Josef Klva�a a ideál národopisné fotografie: Vždyť co jest popis bez obrázku! .............162 Josef Klva�a and the ideal of ethnographic photography: What would a description be without a picture! ........................................................................................... 162 Marný sen o nezničitelnosti... Skleněný deskový negativ....................................166 The impossible dream of indestructibility... Glass plate negative .........................166 Vějíř na upomínku Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895 ........................... 168 Fan commemorating, the Czech-Slavic Ethnographic Exhibition in 1895 ...................... 168 Svícen a krucifix ze stříbřeného skla......................................................172 Candlestick and crucifix of silvered glass.................................................172 Zaspala Anička na bílém fěrtůšku. Slavnostní oděv svobodné ženy z Lanžhota.................176 Anička fell asleep on a white apron. Festive garment of a single woman from Lanžhot ... 176 Súsek z Nového Hrozenkova .................................................................182 Súsek from Nový Hrozenkov..................................................................182 Neznámý autor, neznámá lokalita, datování neurčeno.........................................186 Unknown photographer, unknown location, dating unspecified.................................186 Mužský kroj ze Starého Hrozenkova .........................................................188 Male folk costume from Starý Hrozenkov.....................................................188 Parádnice z kraje beze stínu. Ženský kroj z Hanáckého Slovácka ............................191 Dressed-up girl from the region without a shade. Female folk costume from Hanácké Slovácko region 191 V původní ryzosti a kráse. Slavnostní oděv mladé ženy z Velké nad Veličkou.................196 In its original purity and beauty. Festive garment of a young woman from Velká nad Veličkou....................................................................196 Doneste nám z pouti... Poutní upomínky ....................................................199 Bring us a present from pilgrimage... Pilgrimage souvenirs.................................199 Panno Maria, pomoz... Voskové obětiny .....................................................202 Holy Virgin, please help... Wax offerings..................................................202 7 Odvrácená strana lidové kultury: sociální fotografie a venkov.....................206 The dark side of folk culture: social photography and the countryside.............206 Půjdem spolu do Betléma. Skří�kový betlém.........................................208 Let us go together to Bethlehem. Cabinet crib ....................................208 „Bio“ hračky minulosti ...........................................................212 “Organic” toys of the past........................................................212 Poslala nás Smrtonoška pro pár vajec. Smrtonoška z Ořechoviček....................216 Grim Reaper sent us for a few eggs... Smrtonoška from Ořechovičky.................216 Protože vzdělaná a pokroková žena je nutným předpokladem rozvoje národa. Vzorník technik a výšivek spolku Vesna............................................222 Because an educated and progressive woman is a necessary prerequisite for a nations development. Sample of techniques and embrioderies of the Vesna association 222 Nosím kroje, tím pravím, že jsem Češka. Svéráz a jeho doklady v textilní sbírce ..226 I wear a folk costume, thus saying I am Czech. Distinctiveness and its evidence in the textile collection................................................226 Hračky v „národním“ stylu ........................................................230 Toys in a “national” style .......................................................230 Jestli my se rozlúčime... Kraslice ...............................................234 Should we part... Easter egg......................................................234 Erwin Raupp: Morava...............................................................237 Erwin Raupp: Moravia..............................................................237 Svému milému křtěnci. Památka na křest ...........................................242 To my dear godchild. Christening keepsake ........................................242 Josef Braun: podnikatel, mecenáš, sběratel... a amatérský fotograf................246 Josef Braun: entrepreneur, art patron, collector... and an amateur photographer...246 Ustr�te se nad osudem válečných vdov a sirotků. Prádlo z výbavy nevěsty...........250 Have a pity on war widows and orphans... A set of underwear from brides dowry.....250 Zdobená forma na máslo ...........................................................254 Decorated butter mould ...........................................................254 Figurální úl......................................................................256 Figurative beehive ...............................................................256 Antonín Václavík: prostor pro život...............................................260 Antonín Václavík: a space for life................................................260 Dětský kanduš z Vlčnova ..........................................................262 Childrens kanduš from Vlčnov......................................................262 Průkopník etnografického filmu: František Pospíšil (1885-1958) .................. 266 Pioneer of ethnographic film: František Pospíšil (1885-1958) .................... 266 Co dokázal mistr sedlářského řemesla. Sedlářský nůž a kleště .....................270 What a master saddler could do. Saddlers knife and pliers ........................270 8 Svět zaniklých (nejen) dětských her...............................................273 The lost world of (not only) childrens games......................................273 Made in CZ-. Soustružené hračky ..................................................276 Made in CZ: Turned wooden toys....................................................276 Přejem ti, nevěsto, přejem ti štěstí. Svatební koláč z Vojnic ....................279 We wish the bride happiness. Wedding cake from Vojnice............................279 Stála svatba, stála... Svatební prapor z Horáčka..................................283 There, a wedding procession stood... Wedding flag from the Horácko region.........283 Ty vínečku ze žitečka... Dožínkový věnec .........................................286 Wreath, wreath, made of rye... Harvest wreath ....................................286 Malované tabule Heřmana Landsfelda................................................290 Painted boards by Heřman Landsfeld ...............................................290 Robert Smetana: stopy ztracené identity...........................................294 Robert Smetana: traces of lost identity...........................................294 Příběh novokřtěnců na Moravě......................................................298 The story of anabaptists in Moravia...............................................298 Hynek Trunda, podkovář JZD. Vývěsní štít..........................................300 Hynek Trunda, a collective farm horseshoer. Signboard.............................300 Kultura opírající se o lid a vytrysklá z lidu. Kraslice...........................303 A culture leaning on people and rooted in people. Easter eggs.....................303 Modrobílá značka: ÚLUV a Etnografický ústav.......................................306 The blue-white brand: ÚLUV and the Ethnographic Institute.........................306 Čerti idú dědinu. Maska čerta.....................................................310 Devils are going through the village. Mask........................................310 MEMORY. Back to the roots Liběny Rochové..........................................314 MEMORY. Liběna Rochovas �Back to the roots’.......................................314 Etnografické oblasti Moravy (Miroslav Válka) ....................................318 Moravian ethnographic areas (Miroslav Válka).....................................318 Mapa slavnostního oděvu zohled�ující situaci na přelomu 19. a 20. století (Petra Hrbáčová)....................................320 Map of a festive garment from the turn of the 19th and 20th century (Petra Hrbáčová).320 Místní rejstřík (Alena Kalinová) ....................................................322 Index of places (Alena Kalinová) ................................................322 Jmenný rejstřík (Alena Kalinová) ....................................................326 Index of name (Alena Kalinová) ..................................................326 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw21923117
3 CZ-ZlKKF
5 20230307135156.3
7 ta
8 220221s2021----xr abcee||||||001 0#cze||
15 ## $a cnb003397407
20 ## $a 978-80-7028-563-3 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)1329408693
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $a eng $h cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $b e-xr-jm $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 39 $x Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie $2 Konspekt $9 1
80 ## $a 39 $2 MRF
80 ## $a 398 $2 MRF
80 ## $a 069.5:39 $2 MRF
80 ## $a 069.5 $2 MRF
80 ## $a (437.32) $2 MRF
80 ## $a (437.322) $2 MRF
80 ## $a (082) $2 MRF
80 ## $a (084.12) $2 MRF
245 00 $a Lidová kultura na Moravě v zrcadle času = $b Traditional culture in Moravia in the mirror of ages / $c Helena Beránková a Hana Dvořáková, eds. ; překlad: Irma Charvátová
246 31 $a Traditional culture in Moravia in the mirror of ages
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Brno : $b Moravské zemské muzeum, $c 2021
300 ## $a 326 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; $c 27 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Začátky valné většiny evropských muzeí jsou spojeny s osvícenskými ideály 19. století zaměřenými na kulturní povznesení širokých vrstev národa. V pozadí jejich vzniku tak vedle snah sběratelských stálo zároveň šíření vzdělanosti. Nejinak tomu bylo i v Brně, kde bylo při Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy zřízeno muzeum nazvané na počest císaře Františka I.
546 ## $a Souběžný anglický text
610 27 $a Moravské zemské muzeum (Brno, Česko). $b Etnografický ústav $7 kn20010724184 $2 czenas
650 07 $a lidová kultura $7 ph122304 $2 czenas
650 07 $a folklor $7 ph114560 $2 czenas
650 07 $a etnografické sbírky $7 ph120016 $2 czenas
650 07 $a muzejní sbírky $7 ph137908 $2 czenas
651 #7 $a Brno (Česko) $7 ge134084 $2 czenas
651 #7 $a Morava (Česko) $7 ge130070 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a sborníky $7 fd163935 $2 czenas
655 #7 $a fotografické publikace $7 fd132276 $2 czenas
700 1# $a Beránková, Helena, $d 1956- $7 jn20010601359 $4 edt
700 1# $a Dvořáková, Hana, $d 1948- $7 jn19981000895 $4 edt
700 1# $a Charvátová, Irma, $d 1944- $7 ola200204910 $4 trl
910 ## $a ZLG001
1052 $a 39
1198 $c za
996 $b 377700654177 $1 S 39 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPK příruční knihovna $e ZLG001 $3 13.6.2022 $4 N $5 550.00 $6 paragon 4/2022 $7 N $9 7 $8 P $0 974437 $a 0 $s P
996 $b 377700661379 $1 39 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 17.1.2023 $4 D $5 605.00 $6 D1/2023 $7 N $9 7 $8 A $0 981639 $a 0 $s A
980 $f 550.00 $d 13.6.2022 $j Svět knihy Praha, knižní veletrh $w paragon 4/2022 $v P $l 4SPK $1 S 39 $c 974437 $r 2022 $x 7 $t N $n N $b 377700654177
980 $f 605.00 $d 17.1.2023 $j Projekt Česká knihovna $w D1/2023 $v A $l 4DNL $1 39 $c 981639 $r 2023 $x 7 $t N $n D $b 377700661379
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}