Teorie bezpečnosti II.

Luděk Lukáš a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1 Principy a zákony teorie bezpečnosti.................................................15 1.1 Úvod............................................................................15 1.2 Ontologické aspekty teorie bezpečnosti..........................................15 1.3 Funkcie teorie bezpečnosti......................................................17 1.4 Postuláty teorie bezpečnosti....................................................18 1.5 Principy teorie bezpečnosti.....................................................20 1.5.1 Princip systémového prístupu................................................21 1.5.2 Princíp vzájomnej súvislosti a prepojenosti.................................22 1.5.3 Princíp príčinnosti.........................................................22 1.5.4 Princíp rozhodujúcich činiteľov.............................................22 1.6 Paradigma teórie bezpečnosti.................................................. 22 1.6.1 Paradigma všeobecne.........................................................23 1.6.2 Paradigma securitológie.....................................................24 1.7 Kategórie teórie bezpečnosti....................................................25 1.7.1 Bezpečnosť, nie bezpečnosť a nebezpečnosť...................................26 1.7.2 Príčina a následok..........................................................26 1.7.3 Možnosť, skutočnosť a nemožnosť.............................................27 1.7.4 Nevyhnutnosť a náhodnosť....................................................28 1.7.5 Istota a neistota...........................................................28 1.7.6 Určitosť a neurčitosť.......................................................29 1.8 Zákony teórie bezpečnosti.......................................................29 1.8.1 Zákon jednoty a boja protikladov............................................29 1.8.2 Zákon prechodu kvantitatívnych zmien na kvalitatívne zmeny a naopak 30 1.8.3 Kritické prahy ako miera zmeny..............................................31 1.8.4 Formy prechodu..............................................................32 1.8.5 Kauzálny zákon..............................................................33 1.8.6 Kauzálny mechanizmus........................................................37 1.9 Záver...........................................................................37 Literatúra..........................................................................38 2 Bezpečnostné hrozby a ich vývoj.....................................................40 2.1 Úvod............................................................................40 2.2 Bezpečnostná hrozba.............................................................40 2.3 Kauzalita bezpečnostnej hrozby..................................................41 2.4 Entropia bezpečnostných hrozieb.................................................45 2.5 Priebeh bezpečnostnej hrozby....................................................47 2.6 Identifikácia a hodnotenie bezpečnostnej hrozby.................................53 2.7 Záver...........................................................................54 Literatúra..........................................................................55 3 Bezpečnostní prostředí..............................................................56 3.1 Úvod............................................................................56 3.2 Důvody ke zkoumání bezpečnostního prostředí.....................................56 3.2.1 Z pohledu narušitele........................................................57 3.2.2 Z pohledu ochránce..........................................................58 3.2.3 Komplexní plošný pohled.....................................................58 3.3 Diskuse definic bezpečnostního prostředí........................................58 3.4 Etapy vývoje bezpečnostního prostředí...........................................59 3.5 Víceúrov�ové řešení zajištění bezpečnosti.......................................60 3.6 Rozdělení bezpečnostního prostředí.............................................61 3.6.1 Vnitřní bezpečnostní prostředí..............................................62 3.6.2 Vnější bezpečnostní prostředí...............................................62 3.6.3 Prevence při zajištění bezpečnosti referenčního objektu.....................62 3.7 Parametry bezpečnostního prostředí.............................................63 3.8 Činitele a prvky bezpečnostního prostředí......................................64 3.9 Rozdělení činitelů bezpečnostního prostředí podle funkce.......................65 3.10 Faktory bezpečnostního prostředí..............................................67 3.11 Oblasti bezpečnostního prostředí..............................................68 3.12 Popis bezpečnostního prostředí................................................70 3.12.1 Příklad popisu kyberprostoru (LAN) jako bezpečnostního prostředí...........71 3.13 Trendy vývoje bezpečnostního prostředí........................................73 3.14 Shrnutí.......................................................................75 Literatura.........................................................................75 4 Bezpečnostná situácia...............................................................77 4.1 Situácia.......................................................................77 4.2 Bezpečnostná situácia, jej zložky a dynamika...................................78 4.2.1 Determinujúce, podmie�ujúce činitele........................................79 4.2.2 Dynamizujúce činitele.......................................................95 4.2.3 Činitele prírodnej povahy.................................................97 4.2.4 Činitele ekonomickej povahy...............................................98 4.2.5 Činitele technogénnej povahy..............................................99 4.2.6 Činitele medicínskej povahy...............................................99 4.2.7 Vzťah medzi činiteľmi bezpečnostného prostredia.............................99 4.3 Hodnotenie bezpečnostnej situácie.............................................101 4.4 Záver.........................................................................101 Literatúra........................................................................102 5 Kultúra bezpečnosti................................................................104 5.1 Úvod..........................................................................104 5.2 Vymedzenie pojmu..............................................................104 5.3 Definície kultúry bezpečnosti.................................................105 5.4 Kultúra bezpečnosti a bezpečnostná klíma......................................107 5.5 Úrovne analýzy kultúry bezpečnosti............................................108 5.6 Kultúra bezpečnosti organizácie...............................................109 5.6.1 Bezpečnosť organizácie.....................................................110 5.6.2 Kultúra bezpečnosti organizácie............................................111 5.7 Hodnotenie kultúry bezpečnosti organizácie....................................113 5.7.1 Identifikácia podsektorov kultúry bezpečnosti organizácie..................116 5.7.2 Indikátory kultúry bezpečnosti organizácie.................................117 5.7.3 Hodnotenie identifikovaných indikátorov kultúry bezpečnosti organizácie 118 5.7.4 Hodnotenia podsektorov kultúry bezpečnosti organizácie s využitím hodnôt indikátorov kultúry bezpečnosti..................................................118 5.7.5 Hodnotenie kultúry bezpečnosti.............................................119 5.8 Vplyv kultúry bezpečnosti.....................................................121 5.8.1 Vplyv kultúry bezpečnosti na bezpečnosť organizácie a jej činitele.........121 5.8.2 Kultúra bezpečnosti v negatívnom význame...................................123 5.9 Záver.........................................................................124 Literatúra........................................................................124 6 Civilizace a civilizační vzestup z pohledu bezpečnosti....................................129 6.1 Úvod..................................................................................129 6.2 Civilizace a její současnost..........................................................131 6.3 Stejnosti a odlišnosti civilizací.....................................................132 6.4 Předpoklady civilizačního vzestupu....................................................133 6.5 Znaky civilizace......................................................................135 6.6 Primární státy........................................................................138 6.7 Bezpečnost při vzestupu civilizace....................................................139 6.8 Shrnutí...............................................................................140 Literatura................................................................................141 7 Inštitucionalizácia bezpečnosti v Egyptskej ríši..........................................142 7.1 Charakteristika civilizácie, jej zriadenia, zdôraznenie špecifík......................142 7.2 Stručná história - míľniky............................................................145 7.3 Organizácia spoločnosti, spôsob vládnutia.............................................147 7.4 Bezpečnostné problémy Egypta..........................................................149 7.5 Právo.................................................................................151 7.6 Inštitucionalizácia bezpečnosti.......................................................158 7.7 Zhrnutie..............................................................................161 Literatúra................................................................................162 8 Institucionalizace bezpečnosti v �ímské říši v období raného principátu...................163 8.1 Úvod..................................................................................163 8.2 Historický vývoj - od království k principátu.........................................163 8.3 Administrativní a správní členění �ímské říše.........................................166 8.4 Bezpečnostní problémy.................................................................167 8.5 Pojetí bezpečnosti v období principátu................................................169 8.5.1 �ímská armáda....................................................................169 8.5.2 Vnitřní bezpečnost...............................................................172 8.6 �ímské právo..........................................................................175 8.6.1 Základy římského práva............................................................175 8.6.2 �ímské právo v období principátu.................................................176 8.6.3 Trestní právo v období principátu................................................176 8.7 Shrnutí...............................................................................178 Literatura................................................................................178 9 Institucionalizace bezpečnosti v Aztécké říši.............................................180 9.1 Charakteristika civilizace, její zřízení, specifika...................................180 9.2 Historie Aztécké říše.................................................................184 9.3 Organizace Aztécké říše, způsob vládnutí..............................................184 9.4 Bezpečnostní problémy a rysy Aztécké říše.............................................189 9.5 Právo v Aztécké říši..................................................................193 9.6 Institucionalizace bezpečnosti v Aztécké říši.........................................197 9.7 Shrnutí...............................................................................202 Literatura:............................................................................. 203 10Institucionalizace bezpečnosti v Incké říši...............................................204 10.1 Charakteristika civilizace a jejího zřízení..........................................204 10.2 Stručná historie - milníky...........................................................206 10.3 Organizace společnosti, způsob vládnutí..............................................207 10.4 Bezpečnostní problémy Incké říše.....................................................209 10.5 Právo................................................................................212 10.6 Institucionalizace bezpečnosti.......................................................215 10.7 Shrnutí.........................................................................221 Literatura:...........................................................................222 11 Institucionalizace bezpečnosti ve Velkomoravské říši..................................223 11.1 Charakteristika Velkomoravské říše, jejího zřízení a specifik....................223 11.2 Stručná historie - milníky.......................................................224 11.2.1 Hlavní historické milníky....................................................226 11.3 Organizace společnosti, způsob vládnutí..........................................227 11.4 Bezpečnostní problémy Velkomoravské říše.........................................230 11.4.1 Vojenské hrozby..............................................................231 11.4.2 Politické hrozby.............................................................232 11.4.3 Sociální hrozby..............................................................233 11.4.4 Ekonomické hrozby............................................................234 11.4.5 Ekologické hrozby............................................................235 11.5 Struktura bezpečnostních sil.....................................................236 11.5.1 Knížecí družina..............................................................237 11.5.2 Branná hotovost..............................................................237 11.5.3 Vývoj vojska.................................................................238 11.6 Právo............................................................................240 11.6.1 Velkomoravský penitenciál....................................................240 11.6.2 Zákon sudnyj ljudem..........................................................240 11.6.3 Nomokánon....................................................................242 11.6.4 Anonymní homilie.............................................................242 11.6.5 Obyčejové právo..............................................................243 11.7 Shrnutí..........................................................................245 Literatura............................................................................246 12 Komparace státních útvarů.............................................................248 12.1 Úvod.............................................................................248 12.2 Charakteristika říše: typ státu, rysy říše, geografické podmínky, hospodářství 248 12.3 Základní rysy říše...............................................................250 12.4Geografické podmínky..............................................................251 12.5 Hospodářství.....................................................................252 12.6 Historie státních útvarů.........................................................254 12.7Společenský řád hodnocených říší..................................................256 12.8 Způsob vládnutí v říších.........................................................258 12.9 Systém státní správy.............................................................259 12.10 Právo a tresty v říších.........................................................261 12.11 Náboženství v říších............................................................263 12.12 Bezpečnostní problémy vybraných říší............................................264 12.13 Aktiva vybraných říší...........................................................266 12.14 Bezpečnostní složky vybraných říší..............................................267 12.15 Shrnutí.........................................................................270 Literatura............................................................................271 13 �ád, stát a ochranná funkce...........................................................272 13.1 Úvod.............................................................................272 13.2 �ád a jeho vymezení..............................................................272 13.3 Pravidla, zákazy a příkazy při zajišťování řádu..................................275 13.4 �ád v archaických státech........................................................276 13.5 Vymezení, charakteristika a funkce státu.........................................279 13.6 Definice pojmu „stát\
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22------i-4500
1 kpw01910618
3 CZ-ZlKKF
5 20211221091600.7
7 ta
8 210107s2020----xr ab||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003301515
20 ## $a 978-80-88356-06-6 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 0# $a cze $a slo $b cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 351 $x Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 355.02 $2 MRF
80 ## $a 327.5 $2 MRF
80 ## $a 351.78:614.8 $2 MRF
80 ## $a 351.759.5 $2 MRF
80 ## $a 005.934 $2 MRF
80 ## $a 930.85 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Lukáš, Luděk, $d 1958- $7 mzk2008442886 $4 aut
245 10 $a Teorie bezpečnosti II. / $c Luděk Lukáš a kolektiv
246 1# $i Obálkový podnázev: $a Teorie a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Zlín : $b Radim Bačuvčík - VeRBuM, $c 2020
300 ## $a 298 stran : $b ilustrace, mapy ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a V prelimináriích pod názvem: Teorie bezpečnosti ; Institucionalizace bezpečnosti ve vybraných státních útvarech
500 ## $a 500 výtisků
500 ## $a Obálkový podnázev: Teorie a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
546 ## $a Částečně slovenský text, české a anglické resumé
650 07 $a národní bezpečnost $7 ph123426 $2 czenas
650 07 $a mezinárodní bezpečnost $7 ph122799 $2 czenas
650 07 $a osobní bezpečnost $7 ph123837 $2 czenas
650 07 $a ochrana majetku $7 ph123661 $2 czenas
650 07 $a bezpečnostní management $7 ph170456 $2 czenas
650 07 $a dějiny civilizace $7 ph137927 $2 czenas
650 07 $a bezpečnostní politika $7 ph118836 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
740 02 $a Teorie bezpečnosti
740 02 $a Institucionalizace bezpečnosti ve vybraných státních útvarech
910 ## $a ZLG001
928 9# $a VeRBuM
984 $a Zlín (Česko)
998 $a 009369592
1052 $a 35
1198 $c ra
1198 $c za
1198 $c rp
1198 $c zp
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link