Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě

Jiří Růžička (ed.)

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Poděkování ........................................................... 15 Předmluva ............................................................ 17 V TRADICI KOMUNITNÍ A SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE SUR A DALŠÍ Úvaha úvodem...........................................................25 Specifika skupinového a komunitního výcviku v SUR.....................25 1 SUR v proudu terapeutických komunit..................................30 1.1 „Demokratické“ a „hierarchické“ terapeutické komunity..............31 1.1.1 Zrození terapeutických komunit z armádní psychiatrie ........31 1.1.2 Předchůdci „demokratických“ terapeutických komunit: hnutí terapeutické výchovy a londýnská psychoanalytická škola.32 1.1.3 Koncepce terapeutické komunity: Jones, Rapoport a Main .......33 1.2 Terapeutické komunity v České republice............................35 1.2.1 Od léčebného kolektivu ? terapeutické komunitě ..............35 1.2.2 První generace - Apolinář a Lobeč ...........................37 1.2.3 Druhá generace: další psychiatricko-psychoterapeutické komunity ... 38 1.2.4 SUR ..........................................................39 1.2.5 Třetí generace: terapeutické komunity po vzniku SUR .........39 1.2.6 Terapeutické komunity pro drogově závislé ....................40 1.3 Filozofie terapeutických komunit ..................................41 1.3.1 Společenství .................................................41 1.3.2 Demokratické ideály...........................................42 1.3.3 Člověk a jeho cesta ..........................................43 1.3.4 Klient TK a jeho psychická porucha ...........................43 1.3.5 Změna ........................................................45 1.3.6 Uzdrava a nový životní styl ..................................46 1.4 Pravidla a normy terapeutické komunity ...........................47 1.4.1 Metapravidla..................................................47 1.4.2 Bezpečí ......................................................47 1.4.3 Sex a erotika.................................................49 1.4.4 Zapojení .....................................................50 1.4.5 Pravidla o moci a odpovědnosti...............................50 1.4.6 Zacházení s pravidly .........................................51 1.5 Strukturovaný program .............................................52 1.5.1 Pojem a význam strukturovaného programu ......................52 1.5.2 Komunitní setkání ............................................52 1.5.3 Skupiny v TK .................................................53 1.5.4 Práce a volný čas jako součást léčebného procesu .............55 1.6 Rituály v terapeutické komunitě ...................................56 1.6.1 Místo rituálů v životě a působení TK .........................56 1.6.2 Komunitní symboly.............................................57 1.6.3 Přijímací rituály ............................................58 1.6.4 Etapové rituály...............................................59 1.6.5 Ukončovací rituály............................................60 1.6.6 Rituály očištění a smíření ...................................61 1.7 Účinné faktory a jejich využívání ................................62 1.7.1 Úvod do tématu účinných faktorů TK ..........................62 1.7.2 Východiska TK jako prostředí sekundárního emočního vývoje ...63 1.7.3 Téma přimknutí (attachment) v terapeutické komunitě .........64 1.7.4 Obsahování/zadržování (containment) a jeho konsekvence v terapeutické komunitě ..................................... 65 1.7.5 Komunikace v terapeutické komunitě: Já a ti druzí, My a ti ostatní ...............................................66 1.7.6 Možnosti a meze u jednotlivých diagnostických okruhů..........67 2 Skupinová a komunitní psychoterapie s důrazem na komunitní PST ....76 2.1 Setkání s klášterní komunitou v Taizé.............................76 2.2 Začlenění do komunitně-skupinového systému SUR ...................77 2.3 Pokus o aplikaci kombinované komunitní a skupinové psychoterapie u psychotických pacientů ...........................................78 2.4 Pojem komunita ....................................................81 2.5 Vznik socioterapeutického klubu (1984) ........................... 84 2.6 Vznik denního sanatoria (1987) ................................... 85 2.7 Výcvikové (VK) a terapeutické (TK) komunity ......................88 3 Výkladové možnosti komunitně-skupinové psychoterapie................92 Uvedení do tématu......................................................92 3.1 Vzdělávací a léčebný systém SUR a jeho pokračovatelé .............93 3.2 Čím je v systému komunita? ........................................94 3.3 Rodina a rodová společnost .......................................96 3.4 Křesťanství a rodinné hodnoty v počátcích Západu ............... 101 3.5 Společenství kmene ............................................. 104 3.6 Narušená rovnováha ............................................. 108 3.7 Koexistence principů ........................................... 114 3.8 Nazpět ? psychoterapii ......................................... 116 Souhrn ............................................................. 118 INTEGROVANÁ PSYCHOTERAPIE JAKO PARALELA SUR 4 Vývoj integrované psychoterapie.................................. 125 Předmluva ........................................................ 125 4.1 Stavební kameny integrované psychoterapie ...................... 126 4.1.1 Psychoanalýza jako východisko ............................. 126 4.1.2 Od mentalismu ? pojetí celého organismu ................... 126 4.1.3 Od systému jedné osoby ? systému malé společenské skupiny . 128 4.1.4 Od Freudova rodinného tabu ? rodinné psychoterapii ........ 130 4.1.5 Od terapeutické komunity ? psychoterapeutické komunitě..... 131 4.1.6 Sociální směna ............................................ 132 4.1.7 Duševní život jako skupinový proces: skupinové schéma...... 133 4.1.8 Hudební zkušenost jako interpersonální proces.............. 136 4.1.9 Příspěvky evoluční psychologie ............................ 137 4.2 Integrovaná psychoterapie v praxi .............................. 138 4.2.1 Psychoterapeutická komunita (dále PK) ..................... 138 4.2.2 Individuální psychoterapie ................................ 142 4.2.3 Výsledky léčby .............................................143 4.2.4 Systém léčby integrované psychoterapie .................... 144 4.2.5 Výuka integrované psychoterapie ........................... 145 4.3 Budoucnost integrované psychoterapie (Knobloch) ................ 146 SKUPINOVÁ ANALÝZA 5 Skupinová analýza a nové české pojmy ve skupinové psychoterapii . 155 Úvod ............................................................... 155 5.1 Od kořenů skupinové analýzy ke knize Behra a Hearstové.......... 155 5.2 Skupinová analýza a Norbert Elias............................... 157 5.3 Význam Wilfreda Biona pro skupinovou analýzu.................... 160 5.4 Nové pojmy ve skupinové psychoterapii .......................... 162 5.4.1 Průvodce (konduktor)....................................... 162 5.4.2 Matrix .....................................................164 5.4.3 Dynamická administrace (dynamic administration) ............. 167 5.4.4 Zrcadlení (mirroring)........................................ 168 5.4.5 Rezonance ....................................................170 5.4.6 Překládání .................................................. 171 5.4.7 Umisťování .................................................. 172 5.4.8 Prolínání/shlukování (incohesion: aggregation/massification). 172 Závěr................................................................. 173 6 Malá lidská skupina v době postkolektivismu ....................... 177 6.1 „Skupina“, ci „kolektiv“? To je, oč tu běží....................... 177 6.2 Falešné „my“ ..................................................... 179 6.3 Skupina, či firemní tým? To je, oč tu běží........................ 183 6.3.1 Instituce - první klíčové slovo.............................. 184 6.3.2 Další klíčový pojem: vědomí sebe jako subjektu............... 185 DASEINS ANALÝZA 7 Daseinsanalytická skupinová a komunitní terapie ................... 189 Úvod.................................................................. 189 7.1 Fenomenologický přístup .......................................... 189 7.2 Celostní přístup.................................................. 190 7.3 Původnost vztahů v daseinsanalytické skupině...................... 191 7.4 Porozumění a výklad v daseinsanalytické skupině .................. 193 7.5 Zacílení skupinové daseinsanalýzy ................................ 194 7.6 Daseinsanalytický styl............................................ 199 7.7 Fenomén komunity...................................................203 8 Sebezkušenostní komunitně-skupinový výcvik v psychosociální perspektivě a jeho aplikace v zážitkové pedagogice ....................207 8.1 Obecná část - význam sebezkušenostní komunity .....................207 8.2 Sociologická perspektiva...........................................208 8.2.1 Teorie individualizované společnosti a společenská potřeba komunit...............................................208 8.2.2 Fragmentarizovaná společnost..................................211 8.3 Sociálně-psychologická perspektiva .............................212 8.3.1 Teorie komunity jako substituce...............................212 8.3.2 Komunita jako sociální inkubátor .............................213 8.3.3 Teorie „léčivého společenství“................................214 8.4 Modely práce s komunitou v rámci komunitně-skupinových výcviků .... 215 8.4.1 Strukturovaná reflektující komunita...........................216 8.4.2 Polostrukturovaná podpůrná komunita...........................217 8.4.3 Tematické vedení komunity s psychoterapeutickými technikami .... 217 8.4.4 Ohniskové - fokusové komunity.................................218 8.4.5 Zážitkové a klubové vedení komunity ........................218 8.5 Zážitková komunita - aplikace principů komunitně-skupinového uspořádání v zážitkové pedagogice...................................219 8.5.1 Nevýhody, úskalí a rizika projektu .........................222 8.5.2 Výhody a přínosy projektu ....................................223 8.5.3 Možnosti uplatnění projektu...................................223 Závěr .................................................................224 9 ? základům komunitní a skupinové daseinsanalýzy ..................226 9.1 Kultura............................................................226 9.2 Vztaženost v archetypální zkušenosti ..............................228 9.3 Psychoterapie v rámci jiných léčebných systémů ..................232 9.4 ? charakteristikám tělesné a duševní nemoci .....................236 9.5 Prameny komunitně-skupinové daseinsanalýzy.........................237 9.5.1 Daseinsanalytická výcviková komunita .........................238 9.5.1.1 Obecné charakteristiky výcvikové komunity................239 9.5.1.2 Komunitní výcvikový program .............................239 9.5.1.3 Komunitní kuloár ........................................240 9.5.2 Daseinsanalytická skupina ....................................241 9.6 Poznámky ? lidské sexualitě a agresi ..............................243 9.7 Poznámka ? emocím a skupinové komunikaci ..........................246 9.8 Poměry v komunitně skupinové daseinsanalýze .......................251 9.8.1 Smysl psychoterapie ..........................................252 9.8.2 Vztahy a vztahovost ..........................................253 9.8.3 Meze a přesahy................................................255 9.9 Zpět ke komunitě...................................................257 10 Rozhovor v daseinsanalýze..........................................260 10.1 Stanoviska .......................................................260 10.1.1 Respektující naslouchání.....................................260 10.1.2 Rozumějící účast.............................................264 10.1.3 Bezpředsudečné přijetí, úcta a agapé ........................268 10.1.4 Hledání smyslu...............................................273 10.1.5 Rozšiřující dotazování, ohled na kontexty ...................278 10.1.6 Přiléhavost vyjádření, hledání věrného výrazu ...............279 10.2 Empatické vyvozování (vrozumívání, vrozumění) .....................281 10.2.1 Imaginace ....................................................284 10.2.2 Výklad snu....................................................287 10.2.3 Další příklad z klinické praxe ...............................290 10.3 Rozhovor ve skupinové a komunitní psychoterapii ..................292 10.3.1 Rozhovor terapeuta s jedním členem skupiny ..................292 10.3.2 Rozhovor členů skupiny mezi sebou ...........................295 10.3.3 Rozhovor členů skupiny ve společném tématu ...................298 Závěr....................................................................299 11 Existenciálni propedeutika...........................................302 11.1 První část .........................................................303 11.1.1 Patočkův odkaz psychologii (HORÁK, 2007a) (Symposium Etika a psychologie) ...............................303 11.1.2 Schizofrenie a bydlení (Horák, 2007c) ........................309 11.1.3 Ovlivnění nálady v psychiatrii (HORÁK, 2000) (Setkání psychiatrů v Mariánských Lázních) ....................314 11.1.4 Neuróza v existenciálni terapii (HORÁK, 2007b) ...............321 11.2 Druhá část.........................................................328 11.2.1 Poznámka ? Descartovi ......................................328 11.2.2 Heideggerova existenciálni analytika ......................330 11.2.3 Budoucnost a náhlost ......................................332 11.2.4 Koncept Alétheia v existenciálni léčbě (HORÁK, 2009)...... 335 Doslov ..................................................................341
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01482288
3 CZ-ZlKKF
5 20111019105822.0
7 ta
8 110913s2011 xr ||||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002224098
20 ## $a 978-80-7387-467-4 (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 615.8 $x Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 364-154-785 $2 MRF
80 ## $a 615.851.6 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě / $c Jiří Růžička (ed.)
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a V Praze : $b Triton, $c 2011
300 ## $a 341 s. ; $c 21 cm
490 1# $a Psyché ; $v sv. č. 72
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
653 0# $a skupinová psychoterapie
653 0# $a psychoterapeutické komunity
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Růžička, Jiří, $d 1945- $7 nlk19990073813 $4 edt
830 #0 $a Psyché (Triton) $0 s
901 $b 9788073874674 $f 1. vyd. $o 20110921
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 615.85
1198 $c zp
1500 $2 0111018095907.0
996 $b 377700518057 $1 615.85 $l Ústřední knihovna $n 8 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 6.10.2011 $4 N $5 349.00 $6 3111293 $7 N $9 7 $8 A $0 839806 $a 0 $s A
996 $b 377700518056 $1 615.85 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.10.2011 $4 P $5 349.00 $6 pv185/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 840643 $a 0 $s P
980 $f 349.00 $d 6.10.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w 3111293 $v A $l 4DNL $1 615.85 $c 839806 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700518057
980 $f 349.00 $d 15.10.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w pv185/2011 $v P $l 4SPV $1 615.85 $c 840643 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700518056
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}