Dějiny křesťanské církve

František Šebesta

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva vydavatele...........................................11 Předmluva autora...............................................15 Úvod I. Nástin a rozvržení dějin křesťanské církve..................21 II. Duchovní stav národu před příchodem Pána Ježíše Krista.....23 a) Duchovní stav pohanů....................................23 b) Duchovní stav izraelského lidu..........................25 III. Plnost času...............................................29 Starověká církev - věk první I. Boj křesťanství s pohanstvím................................33 Od apoštolů po Konstantina Velikého..........................33 A) První období - Apoštolská doba..........................33 1. Ježíš Kristus, Spasitel světa.........................33 2. Činnost Pánových apoštolů.............................35 3. Jeruzalémský sbor.....................................43 4. Pronásledování od Židů (r. 36-70).....................45 5. Zkáza Jeruzaléma (r. 70)..............................47 6. Pronásledování od pohanů v apoštolské době (r. 53-98).52 B) Druhé období............................................55 Od apoštola Jana po Konstantina............................55 7. Vzrůst církve (r. 100-320)............................55 8. Život věřících........................................58 9. Pronásledování křesťanů za Trajána (100-117)..........62 10. Židé po zkáze Jeruzaléma (117-230)...................67 11. Pronásledování za Marka Aurélia (161-180)............68 12. Pronásledování za Septiinia Severa (193-211).........72 13. Pronásledování za Decia (249-251)....................74 14. Pronásledování za Valeriana (253-260)................78 15. Přední křesťanští učitelé............................80 a) Apoštolští otcové.....................................80 b) Církevní otcové.......................................81 5 16. Bludaři a bludná učení.................................85 17. Učení nepřátelé křesťanství............................89 18. Církevní řád...........................................91 19. Církevní káze�.........................................93 20. Život křesťanů.........................................94 21. Odchylky od apoštolské církve..........................96 22. Pronásledování za Diokleciána (284-324)................98 II. Vítězství křesťanství........................................103 Od Konstantina Velikého až do obrácení Čechoslovanů na křesťanskou víru...............................103 23. Konstantin a jeho synové (324-361)....................103 24. Julianus Apostata (361-363)...........................106 25. Zánik pohanství v římské říši (364-565)...............109 26. Křesťanství mimo římskou říši (324-863)...............111 27. Spory o církevní učení (329-530)......................114 a)Ariánský spor.......................................115 b) Nestoriánský spor..................................117 c) Monofyzitský a monotheletský spor..................118 d) Pelagiánský spor...................................119 28. Přední církevní otcové................................122 a) Z řecké církve.....................................122 b) Z latinské církve............................................................ 127 29. Úpadek církve (325-450)...............................132 30. Mnišství a řeholnictví (325-450)......................135 31. Papežství (325-1049)..................................138 32. Mohamed a islám (571-1453)............................141 33. Pokřesťanštění germánských národů (325-1040)..........146 34. Rozkol řecké a římské církve (587-1054)...............152 Středověká církev — věk druhý I. Úspěchy papežské církve.......................................157 35. Čechy a Morava v pohanské době (450-836)..............157 36. Obrácení Moravanů a Čechů na křesťanskou víru (873-972).............................160 37. Pokřesťanštění slovanských národů (863-1040)..........167 38. Vítězství římského katolicismu v českomoravské církvi....................................171 39. Křižácká tažení (1095-1291)...........................174 40. Teologická věda středověku (863-1400).................179 41. Knězovláda na vrcholu, církev v největším ponížení....183 $ 6 42. Popis řecké církve (717-842)......................189 43. Všeobecná středověká církev.......................191 II. Odpor proti papežské církvi.............................193 44. Odpůrci vládnoucího směru (840-1380)..............193 45. Sekty ve středověku...............................195 46. Reformační snahy (1400-1516)......................197 47. Předchůdci reformace (1324-1517)..................199 48. Valdenští.........................................202 49. Stav českomoravské církve ve středověku (1306-1400)............................209 Novověká církev — věk třetí I. Česká reformace (1400-1517).............................215 50. Husovi předchůdci (1352-1400)....................215 51. Stav věcí za vlády Václava IV. (1378-1400)........222 52. Hus učitel a kazatel (1369-1400)..................224 53. Hus reformátor (1400-1412)........................227 54. Hus mučedník (1413-1415)..........................234 55. Mistr Jeroným Pražský (1379-1416).................240 56. Následky upálení Jana Husa (1415-1419)............243 57. Husitské války (1420-1432)........................248 58. Náboženské strany v Čechách za husitských válek...257 59. Basilejský koncil a kompaktáta (1432-1436)........263 60. Potlačení táborských (1433-1452)..................267 61. Ovoce kompaktát (1436-1437).......................271 62. Boj utrakvismu s římským katolicismem (1436-1471).273 63. Vývoj utrakvismu pod kompaktáty (1471-1517).......278 64. Vznik Jednoty bratrské (1457-1464)................281 65. Zřízení kazatelského úřadu v Jednotě (1467).......285 66. Jednota a utrakvismus (1461-1471).................287 67. Vývoj Jednoty brati'ské v 15. století (1472-1500).289 68. Uspořádání a život Jednoty bratrské...............293 69. Kontakt Jednoty bratské s valdenskými (1467-1497).298 70. Pronásledování bratří za krále Vladislava (1473-1516)...............................300 II. Evropská reformace (1517-1648)..........................307 71. Švýcarská reformace...............................307 72. Německá reformace.................................328 73. Reformovaná a luteránská církev...................331 74. Francouzská reformace.............................336 7 75. Reformace v Anglii a ve Skotsku.......................340 76. Reformace v Nizozemí..................................347 77. Reformace v Polsku a v Litvě..........................350 78. Reformace v Uhersku a v Sedmihradsku..................359 79. Reformace v Itálii a ve Španělsku.....................361 80. Reformovaná církev v Německu..........................366 81. Sekty vzešlé z reformace..............................369 82. Tridentská protireformace.............................371 83. Německá unie..........................................374 III. Českomoravská církev.......................................377 A) Rozkvět evangelické církve v Čechách a na Moravě (1517-1620)................................377 84. Vliv evropské reformace na českomoravskou církev.377 85. Jednání bratří s Lutherem........................380 86. Jednota za Ferdinanda L (1527-1564)...................382 87. Kontakt Jednoty s reformovanou církví............386 88. Jednota za Maxmiliána II., Česká konfese (1564-1576).......................................387 89. Jednota za Rudolfa II., Majestát (1576-1612)..........390 90. Boj za svobodu evangelia (1612-1620)..................393 B) Pohřbení českomoravské církve (1621-1781)................397 91. Následky bělohorské porážky...........................397 92. Staroměstská poprava..................................398 93. Protireformace za Ferdinanda II. (1621-1628)..........402 94. Čeští vystěhovalci....................................407 95. Návrat českých vystěhovalců (1631-1637)...............410 96. Jan Amos Komenský a Jednota v Polsku..................414 97. Protireformace za Ferdinanda III. (1637-1657).........420 98. Stav evangelia za Leopolda I. a Josefa I. (1657-1711).424 99. Karel VI. a evangelium v českomoravské zemi (1711-1740)..........................................427 100. Ochranovští a Jednota bratrská.......................432 101. Marie Terezie a evangelíci (1740-1780)...............434 102. Život věřících pod křížem............................438 C) Vzkříšení českomoravské církve (1781-1887)...............441 a) Doba tolerance (1781-1848)...............................441 103. Všeobecný přehled....................................441 104. Císař Josef II. a toleranční patent.............443 105. Přihlašování lidu k evangeliu........................444 CO 106. Přijímání vyznání.................................447 107. Povolávání kazatelů...............................449 108. �ád toleranční církve.............................453 109. Bludaři v toleranční době.........................455 110. Zákonné postavení a život věřících pod tolerancí..459 111. Provizorium (1848-1861)...........................464 772. Císařský patent...................................468 113. Současný stav českomoravské církve................471 114. Evangelium a český národ..........................473 Portrét autora z roku 1921...................................477 Rejstřík vybraných pojmů.....................................493 Poznámky.....................................................509
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw21943150
3 CZ-ZlKKF
5 20230310145953.4
7 ta
8 221026t20222022xr ||||e||||||001|0|cze|d
15 ## $a cnb003471200
20 ## $a 978-80-88447-11-5 $q (brožováno) : $c Kč 550.00
40 ## $a KLG001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 27-9 $x Dějiny křesťanské církve $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 271/279 $2 MRF
80 ## $a 27-9 $2 MRF
80 ## $a 27(091) $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Šebesta, František, $d 1844-1896 $7 jk01122608 $4 aut
245 10 $a Dějiny křesťanské církve : $b se zvláštním zaměřením na církev českomoravskou : v jazyce 21. století / $c František Šebesta
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Kroměříž : $b Didasko, $c [2022]
264 #4 $c ©2022
300 ## $a 509 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a "Převod do moderní češtiny: © Lukáš Makovička"--Rub titulní stránky
500 ## $a "Původně vyšlo roku 1888, nákladem Spolku Komenského pod názvem Dějiny křesťanské církve se zvláštním zřetelem na církev česko-moravskou"--Rub titulní stránky
500 ## $a Obsahuje rejstřík
520 2# $a Reformovaný farář František Šebesta poutavě líčí dějiny církve od jejího vzniku až do své současnosti, přičemž zvláštní zřetel klade právě na historii církve na našem území.
610 27 $a Církev českomoravská $7 ko2007402476 $2 czenas
650 07 $a křesťanské církve $7 ph122117 $2 czenas
650 07 $a církevní dějiny $7 ph114283 $2 czenas
650 07 $a dějiny křesťanství $7 ph492508 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
651 #7 $a země světa $7 ge131523 $2 czenas
655 #7 $a přehledy $7 fd133202 $2 czenas
700 1# $a Makovička, Lukáš, $d 1982- $7 mzk2009512554 $4 adp
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
998 $a 009635057
1052 $a 2
1198 $c zp
996 $b 377700661994 $1 2 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 13.2.2023 $4 P $5 590.00 $6 PV48/2023 $7 N $9 7 $8 P $0 982254 $a 0 $s P
980 $f 590.00 $d 13.2.2023 $j Didasko, z.s. $w PV48/2023 $v P $l 4SPV $1 2 $c 982254 $r 2023 $x 7 $t N $n P $b 377700661994
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}