Jak číst účetní výkazy

základy českého účetnictví a výkaznictví

Karel Šteker, Milana Otrusinová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 0 autorech ............................................................................... 9 �ekly o knize л.-, 10 Seznam zkratek >*;:v...v............................................................... 12 Úvod ...................................................................................... 13 1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy............................. 15 1.1 Význam účetnictví ................................................................. 15 1.2 Účetní zásady a principy .......................................................... 17 1.3 Základní prvky účetnictví ......................................................... 23 1.3.1 Účet a soustava účtů ....................................................... 23 1.3.2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh ....................................... 26 1.3.3 Účetní záznamy, doklady a knihy............................................. 27 1.3.4 Oce�ování majetku a závazků ................................................ 31 1.3.5 Kontrolní systém účetnictví................................................. 33 2 Právní úprava účetnictví ............................................................ 35 2.1 Zákon o účetnictví................................................................. 35 2.2 Vyhlášky к zákonu o účetnictví .................................................... 36 2.3 České účetní standardy............................................................. 38 2.4 Vnitřní účetní směrnice.............................................................. 38 3 Dlouhodobý majetek....................................................................... 41 3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku .............................................. 41 3.1.1 Oce�ování dlouhodobého majetku ............................................. 42 3.1.2 Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.......................... 44 3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek............................................... 44 3.2.1 Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku................................... 44 3.2.2 Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku .................................... 46 3.2.3 Základní účetní operace..................................................... 48 3.2.4 Odpisování dlouhodobého majetku ............................................ 56 3.2.5 Rozšiřující účetní operace.................................................. 61 3.2.6 Souhrnný příklad ........................................................... 65 3.3 Dlouhodobý finanční majetek ....................................................... 67 3.3.1 Rozdělení dlouhodobého finančního majetku ................................. 67 3.3.2 Účetní operace ............................................................ 68 3.3.3 Souhrnný příklad .......................................................... 72 4 Oběžná aktiva ........................................................................ 75 4.1 Zásoby.............................................................................. 75 4.1.1 Charakteristika zásob...................................................... 75 4.1.2 Rozdělení zásob............................................................ 76 4.1.3 Oce�ování zásob............................................................ 78 4.1.4 Základní účetní operace.................................................... 81 4.1.5 Rozšiřující účetní operace................................................. 88 4.1.6 Souhrnný příklad ........................................................ 90 4.2 Pohledávky.......................................................................... 92 4.2.1 Charakteristika pohledávek ................................................ 92 4.2.2 Rozdělení pohledávek....................................................... 92 4.2.3 Oce�ování pohledávek....................................................... 94 4.2.4 Základní účetní operace.................................................... 95 4.2.5 Rozšiřující účetní operace................................................ 102 4.2.6 Souhrnný příklad ......................................................... 109 4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky......................... 111 4.3.1 Charakteristika krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků ................................................... 111 4.3.2 Rozdělení krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků ......... 111 4.3.3 Oce�ování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků .... 112 4.3.4 Základní účetní operace................................................... 113 4.3.5 Rozšiřující účetní operace................................................ 121 4.3.6 Souhrnný příklad ......................................................... 122 5 Vlastní kapitál....................................................................... 125 5.1 Základní kapitál................................................................... 125 5.1.1 Charakteristika základního kapitálu ..................................... 125 5.1.2 Rozdělení základního kapitálu............................................. 126 5.1.3 Účetní operace ........................................................... 127 5.1.4 Souhrnný příklad ......................................................... 134 5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku....................................... 136 5.2.1 Charakteristika fondů vlastního kapitálu.................................. 136 5.2.2 Rozdělení fondů vlastního kapitálu ....................................... 136 5.2.3 Účetní operace ........................................................... 137 5.2.4 Souhrnný příklad ......................................................... 142 5.3 Výsledky hospodaření............................................................... 144 5.3.1 Charakteristika výsledků hospodaření...................................... 144 5.3.2 Rozdělení výsledků hospodaření ........................................... 144 5.3.3 Účetní operace ........................................................... 146 5.3.4 Souhrnný příklad ......................................................... 155 6 Cizí zdroje............................................................................. 1 57 6.1 Rezervy .......................................................................... 6.1.1 Charakteristika rezerv....................................................... 157 6.1.2 Rozdělení rezerv ......................................................... 158 6.1.3 Účetní operace .............................................................. 159 6.1.4 Souhrnný příklad ......................................................... 165 6.2 Závazky............................................................................ 167 6.2.1 Charakteristika závazků.................................................... 167 6.2.2 Rozdělení závazků.......................................................... 168 6.2.3 Oce�ování závazků.......................................................... 169 6.2.4 Základní účetní operace.................................................... 170 6.2.5 Rozšiřující účetní operace................................................. 190 6.2.6 Souhrnný příklad .......................................................... 195 7 Časové rozlišení...................................................................................................................................................... 199 7.1 Charakteristika časového rozlišení................................................. 199 7.2 Aktivní časové rozlišení........................................................... 200 7.2.1 Rozdělení aktivního časového rozlišení .................................... 200 7.2.2 Účetní operace ........................................................... 201 7.2.3 Souhrnný příklad .......................................................... 204 7.3 Pasivní časové rozlišení .......................................................... 206 7.3.1 Rozdělení pasivního časového rozlišení..................................... 206 7.3.2 Účetní operace ............................................................ 207 7.3.3 Souhrnný příklad .......................................................... 209 8 Náklady a výnosy..........................................................................211 8.1 Charakteristika nákladů a výnosů .................................................. 211 8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů......................................... 213 8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti .............................................. 216 8.3.1 Rozdělení nákladů a výnosů z provozní činnosti ............................ 216 8.3.2 Souhrnný příklad .......................................................... 223 8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti .............................................. 226 8.4.1 Rozdělení nákladů a výnosů z finanční činnosti............................. 226 8.4.2 Souhrnný příklad .......................................................... 229 9 Účetní uzávěrka a závěrka ............................................................... 231 9.1 Charakteristika účetní uzávěrky.................................................... 231 9.1.1 Uzávěrkové operace........................................................ 231 9.1.2 Inventarizace majetku a závazků............................................ 232 9.1.3 Da�ová analýza a výpočet daně z příjmů .................................. 233 9.1.4 Uzavření účetních knih .................................................... 241 9.2 Charakteristika účetní závěrky..................................................... 242 9.2.1 Rozvaha ................................................................... 247 9.2.2 Výkaz zisku a ztráty...................................................... 247 9.2.3 Přehled o peněžních tocích ............................................... 248 9.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ................................ 250 9.2.5 Příloha................................................................... 251 9.2.6 Zpráva o platbách .......................................... 256 9.2.7 Zpráva o vztazích.................................................... 256 9.2.8 Výroční zpráva............................................................ 257 9.2.9 Audit účetní závěrky...................................................... 258 9.2.10 Schválení a zveřejnění účetní závěrky.................................... 259 9.3 Vypovídací schopnost účetních výkazů ........................................... 261 10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek .................................................................... 263 10.1 Banky a jiné finanční instituce ................................................. 263 10.2 Pojišťovny ...................................................................... 266 10.3 Zdravotní pojišťovny ............................................................ 269 10.4 Nepodnikatelské subjekty ........................................................ 272 10.5 Vybrané účetní jednotky ......................................................... 274 Příloha 1 - Rozvaha pro podnikatele ...................................................... 277 Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění pro podnikatele ...................... 281 Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele ...................... 283 Příloha 4 - Přehled o peněžních tocích pro podnikatele ................................... 284 Příloha 5 - Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele.......................... 285 Příloha 6 - Směrná účtová osnova pro podnikatele ................................... 286 Příloha 7 - Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek........................................ 288 Příloha 8 - České účetní standardy pro podnikatele........................................ 290 Summary................................................................................... 291 Literatura 292
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909261
3 CZ-ZlKKF
5 20220106085812.9
7 ta
8 211026s2021----xr k|||e|f||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003368525
20 ## $a 978-80-271-3184-6 $q (brožováno) : $c Kč 299,00
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 657 $x Účetnictví $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 657 $2 MRF
80 ## $a 657.375 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Šteker, Karel, $d 1981- $7 mzk2008468920 $4 aut
245 10 $a Jak číst účetní výkazy : $b základy českého účetnictví a výkaznictví / $c Karel Šteker, Milana Otrusinová
250 ## $a 3., aktualizované vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2021
300 ## $a 294 stran : $b formuláře ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Prosperita firmy
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 2# $a Teoretické základy účetnictví, vysvětlení základních prvků účetních výkazů a s nimi souvisejících případů. Příručka.
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a účetnictví $7 ph116911 $2 czenas
650 07 $a účetní výkazy $7 ph674496 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
700 1# $a Otrusinová, Milana, $d 1962- $7 mzk2006322881 $4 aut
830 #0 $a Prosperita firmy
910 ## $a ZLG001
1052 $a 657
996 $b 377700648723 $1 657 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 6.12.2021 $4 N $5 299.00 $6 FO:2209252 $7 N $9 7 $8 A $0 968983 $a 0 $s A
980 $f 299.00 $d 6.12.2021 $j Grada $w FO:2209252 $v A $l 4DNL $1 657 $c 968983 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700648723
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link