Krvácení do trávicího traktu

Zdeněk Krška, Vladimír Frýba, Miroslav Zavoral et al.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvodní slovo (T. Zima)...................................................................................7 Předmluva (Z. Krška)...................................................................................19 1 Úvod .............................................................................................................21 2 Trávicí trubice...................................................................................................21 2.1 Stavba stěny trávicí trubice.............................................................................21 2.2 Žlázy trávicí trubice....................................................................................23 2.3 Enterický nervový systém ................................................................................23 2.4 Horní a dolní úsek trávicí trubice.......................................................................23 3 Cavum oris, dutina ústni..........................................................................................23 4 Pharynx, hltan, farynx............................................................................................23 4.1 Stavba stěny hltanu......................................................................................23 4.2 Nazofarynx, nosohltan....................................................................................26 4.3 Orofarynx................................................................................................26 4.4 Laryngofarynx............................................................................................26 4.5 Krevní zásobení hltanu ..................................................................................26 5 Oesophagus, jícen, ezofagus.......................................................................................26 5.1 Zúžení jícnu.............................................................................................27 5.2 Úsekyjícnu ..............................................................................................27 5.3 Stavba stěny jícnu ......................................................................................27 5.4 Krevní zásobení jícnu....................................................................................27 6 Gaster, žaludek.....................................................................................................ЗО 6.1 Stavba stěny žaludku.....................................................................................31 6.2 Krevní zásobení žaludku..................................................................................32 7 Intestinum tenue, tenké střevo....................................................................................34 7.1 Duodenum.................................................................................................35 7.2 Jejunum, ileum ..........................................................................................37 7.3 Meckelův divertikl (obr. 1.13)...........................................................................37 7.4 Stavba stěny tenkého střeva..............................................................................38 7.5 Tepny duodena (obr. 1.14,1.15)...........................................................................39 7.6 Tepny jejuna a ilea (obr. 1.16)..........................................................................39 7.7 Žíly tenkého střeva......................................................................................40 8 Intestinum crassum, tlusté střevo.................................................................................40 8.1 Stavba stěny tlustého střeva.............................................................................40 8.2 Caecum, slepé střevo, cékum (obr. 1.17a, b)..............................................................40 8.3 Colon ascendens, vzestupný tračník.......................................................................42 8.4 Colon transversum, příčný tračník........................................................................42 8.5 Colon descendens, sestupný tračník.......................................................................42 8.6 Colon sigmoideum, esovitý tračník........................................................................42 8.7 Rectum, rektum (obr. 1.18)...............................................................................43 8.8 Krevní zásobení colon ......................................................................................44 8.9 Krevní zásobení rekta ......................................................................................49 8.10 Hemoroidy..................................................................................................49 9 Anatomie pankreatu, žlučových cest, jater............................................................................49 9.1 Pankreas (obr. 1.12,1.23,1.24) .............................................................................49 9.2 Hepar, játra................................................................................................53 9.3 Žlučové cesty a žlučník (vesica fellea) ....................................................................55 10 Krevní zásobení trávicí trubice v břišní dutině - souhrn ...........................................................57 10.1 Anastomóza tr. coeliacus a a. mesenterica sup..............................................................57 10.2 Anastomóza a. mesenterica sup. a a. mesenterica inf........................................................57 10.3 Anastomóza a. mesenterica inf. a a. iliaca interna.........................................................58 10.4 Vena portae................................................................................................58 1 Obecné vlastnosti a funkce GIT..........................................................................................60 1.1 Hlavní funkce gastrointestinálního traktu .....................................................................60 1.2 Průtok krve GIT................................................................................................60 1.3 InervaceGIT....................................................................................................62 1.4 Gastrointestinální hormony ....................................................................................63 1.5 Motilita GIT a její řízení.....................................................................................63 1.6 Fáze řízení GIT................................................................................................64 2 Dutina ústní a jícen....................................................................................................64 2.1 Slinné žlázy a sliny...........................................................................................64 2.2 Polykání.......................................................................................................65 2.3 Dolní jícnový svěrač..........................................................................................65 2.4 Motorické poruchy jícnu a poruchy polykání....................................................................65 2.5 Jícnové varixy.................................................................................................66 3 Žaludek.................................................................................................................66 3.1 Žaludeční motilita.............................................................................................66 3.2 Žaludeční sekrece..............................................................................................66 3.3 �ízení žaludeční sekrece......................................................................................68 3.4 Vyprazd�ování žaludku ........................................................................................69 3.5 Poruchy žaludeční sekrece.....................................................................................69 3.6 Peptický vřed.................................................................................................70 3.7 Zvracení......................................................................................................70 4 Tenké střevo............................................................................................................71 4.1 Střevní motilita...............................................................................................71 4.2 Střevní sekrece...............................................................................................71 4.3 Malabsorpční syndrom..........................................................................................72 4.4 Ileus.........................................................................................................72 4.5 Střevní kolika ...............................................................................................72 5 Tračník.................................................................................................................72 5.1 Motilita tračníku .............................................................................................72 5.2 Sekreční činnost tračníku.....................................................................................73 5.3 Doba pasáže v tenkém střevě a v tračníku.......................................................................73 5.4 Resorpce v tračníku...........................................................................................73 5.5 Defekace ......................................................................................................73 5.6 Průjem..........................................................................................74 5.7 Megakolon.......................................................................................74 5.8 Chronická zánětlivá onemocnění trávicího traktu.................................................75 1 Dutina ústní (R. Foltán, J. Mazánek)............................................................................76 1.1 Krvácení po extrakcích či úrazech zubů..................................................................76 1.2 Krvácení při poraněních měkkých tkání obličeje ........................................................77 1.3 Krvácení při čelistních zlomeninách ...................................................................78 1.4 Krvácení z nádorů a cévních malformaď..................................................................78 2 Krvácení z ORL oblasti (J. Asti, M. Hrobo�).....................................................................79 2.1 Epistaxe, krvácení z nosu..............................................................................79 2.2 Krvácení z nosohltanu..................................................................................80 2.3 Krvácení z dutiny ústní a mezofaryngu .................................................................80 2.4 Krvácení z hypofaryngu.................................................................................80 2.5 Krvácení z hrtanu......................................................................................81 3 Jícen (M. Voška, Z. Krška)......................................................................................81 3.1 Nevariceální krvácení z jícnu (M. Voška)...............................................................81 3.2 Nevariceální krvácení z jícnu - pohled chirurga (Z. Krška).............................................84 4 Gastroduodenum (Š. Suchánek, Z. Krška)..........................................................................85 4.1 Krvácení z oblasti gastroduodena (M. Zavoral, Š. Suchánek).............................................85 4.2 Krvácení z oblasti gastroduodena - pohled chirurga (Z. Krška, P. Klobusicky)...........................99 5 Portální hypertenze............................................................................................136 5.1 Krvácení do horní části trávicího traktu při portální hypertenzi (J. Petrtýl, R. Brůha, J. Špičák).....136 5.2 Chirurgická léčba portální hypertenze - pohled chirurga (V. Král).................................... 145 6 Krvácení z Vaterovy papily.....................................................................................151 6.1 Krvácení z Vaterovy papily (M. Zavoral)................................................................151 6.2 Chirurgické výkony na Vaterově papile (V. Frýba, J. Šváb).............................................152 6.3 Hemobilie (P. Urbánek, V. Třeška).....................................................................154 6.4 Krvácení z pankreatického vývodného systému (M. Zavoral)..............................................158 6.5 Krvácení do GIT při onemocnění slinivky břišní - pohled chirurga (D. Hoskovec)....................... 160 7 Návrh doporučeného léčebného postupu ČCHS při krvácení do horní části GIT (J. Klein)...........................164 7.1 Identifikační údaje (tab. III.21) .....................................................................164 7.2 Věcný rámec standardu ................................................................................164 7.3 Proces chirurgické péče ..............................................................................165 7.4 Výstupní kritéria a indikátory kvality péče...........................................................168 8 Dolní část gastrointestinálního traktu .......................................................................169 8.1 Krvácení do dolní části trávicí trubice (M. Zavoral)................................................169 8.2 Krvácení do tenkého střeva (G. Vojtěchová).........................................................175 8.3 Krvácení do tenkého střeva - pohled chirurga (I. Čapov) ............................................178 8.4 Krvácení do distální části GIT (J. Hoch) ...........................................................181 8.5 Krvácení do trávicí trubice u idiopatických střevních zánětů (P. Mináriková) ......................189 8.6 Krvácení do trávicí trubice u idiopatických střevních zánětů - pohled chirurga (V. Frýba) ..........195 8.7 Mezenteriální vaskulární onemocnění (E. Konečná, Z. Krška)............................................199 8.8 Krvácení z rekta a análního kanálu (Š. Suchánek)......................................................206 8.9 Kolorektální karcinom (+ screening a dispenzární programy) (M. Zavoral) ..............................217 8.10 Screening kolorektálního karcinomu v České republice (M. Zavoral)...........................................................................222 8.11 Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče (Š. Suchánek) ..............................227 1 Etiologie......................................................................................................236 2 Klinický obraz.................................................................................................236 3 Diagnostika a léčba............................................................................................236 4 Přehled jednotlivých základních úrazových krvácení.............................................................237 5 Úrazová poranění...............................................................................................237 5.1 Poranění jater.........................................................................................237 5.2 Poranění pankreatu....................................................................................239 5.3 Poranění dutých orgánů dutiny břišní...............................................................240 1 Hemostáza a léčba krvácivých stavů při její poruše............................................................243 1.1 Krvácivé stavy - koagulopatie.........................................................................247 1.2 Trombocytární hemoragické diatézy.....................................................................251 1.3 Vaskulopatie.........................................................................................252 1.4 Kombinované hemoragické diatézy......................................................................253 1.5 Krvácení při aktivaci fibrinolýzy.....................................................................253 2 Krvácivé komplikace při léčbě antitrombotiky....................................................................253 2.1 Parenterální (injekční) antikoagulancia...............................................................254 2.2 Perorální antikoagulancia............................................................................257 2.3 Protidestičkové léky.................................................................................263 2.4 Trombolytická léčba..................................................................................267 2.5 Závěr................................................................................................267 1 Klasifikace A-E pištěli..........................................................................................269 2 Patogeneze A-E pištěli...........................................................................................270 3 Klinický obraz...................................................................................................270 4 Diagnostika......................................................................................................270 5 Léčba............................................................................................................271 6 Závěr............................................................................................................273 1 Krvácení do GIT v gynekologii..........................................................................274 2 Krvácení do GIT v porodnictví.............................................................................275 1 Enteroragie po transrektální biopsii prostaty ... 2 Léčba krvácení z konečníku po biopsii prostaty 277 278 3 Postradiační proktitis a enteroragie po radioterapii karcinomu prostaty.......................................278 4 Léčba postradiační proktitis a enteroragie po radioterapii karcinomu prostaty.................................279 1 Vaskulitidy a systémová Sklerodermie............................................................................281 1.1 Primární vaskulitidy..................................................................................282 1.2 Sekundární vaskulitidy................................................................................282 1.3 Systémová Sklerodermie................................................................................283 2 Krvácení do gastrointestinálního traktu vyvolané NSA............................................................283 2.1 Nežádoucí účinky NSA..................................................................................283 2.2 Gastrointestinální toxicita NSA ......................................................................284 2.3 Toxicita NSA v horní části GIT (gastroduodenální toxicita)............................................284 3 Toxicita NSA v dolní části GIT (NSA enteropatie/kolopatie) .....................................................287 3.1 Mechanismus vzniku....................................................................................287 3.2 Klinické projevy vedoucí ke krvácení do GIT...........................................................287 1 Jícen......................................................................................................292 1.1 Krvácení z jícnových varixů při portální hypertenzi................................................292 2 Žaludek....................................................................................................298 2.1 Vředová choroba....................................................................................298 2.2 Malloryho-Weissův syndrom..........................................................................299 3 Tenké střevo...............................................................................................299 3.1 Invaginace.........................................................................................299 3.2 Nekrotizující enterokolitida.......................................................................300 3.3 Kongenitální volvulus středního střeva ............................................................303 3.4 Meckelův divertikl............................................................................... 303 4 Chronická zánětlivá střevní onemocnění.....................................................................305 4.1 Crohnova nemoc (CN)................................................................................305 4.2 Ulcerózní kolitida (UC)............................................................................306 5 Duplikatury střevního traktu ..............................................................................307 6 Nádory tenkého a tlustého střeva.............................................................................307 6.1 Non-hodgkinský lymfom (NHL)........................................................................308 6.2 Benigní a maligní nádory tenkého střeva............................................................308 6.3 Syndrom Peutzův-Jeghersův..........................................................................308 7 Nádory tlustého střeva.......................................................................................309 7.1 Juvenilní, solitární (zánětlivý) polyp.............................................................309 7.2 Lymfoidní pseudopolypóza ..........................................................................309 7.3 Familiární adenomatózní polypóza tračníku (FAP) ...................................................309 7.4 Kolorektální adenokarcinom ........................................................................309 8 Tlusté střevo a konečník - získaná anorektální onemocnění..................................................310 8.1 Anální fisura......................................................................................310 8.2 Hemoroidy..........................................................................................310 9 Poranění jater.............................................................................................311 10 Henochova-Schönleinova purpura (HSP) - anafylaktoidní purpura...........................................311 XI. RADIODIAGNOSTICKÉ METODY DETEKCE A OŠET�ENÍ KRV�CENÍ DO GIT (J. Křivánek, J. Hořejš)....................................................312 1 Přehled diagnostických metod ....................................................................................312 1.1 Ultrasonografie (US)...................................................................................312 1.2 Magnetická rezonance (MR).............................................................................312 1.3 CT a CT angiografie (CTAG)............................................................................313 1.4 Angiografie (AG)......................................................................................314 2 Diagnostika a léčba horní části GIT............................................................................314 2.1 Oblast hlavy, krku a hrudníku...........................................................................314 2.2 Krvácení z jícnových varixů, žaludku a duodena..........................................................316 2.3 Krvácení z jater a žlučovodů ...........................................................................317 3 Diagnostika a léčba dolní části GIT............................................................................318 1 Určení místa akutního krvácení do GIT...............................................................................325 2 Stanovení ektopické žaludeční sliznice (Meckelův divertikl)...........................................................326 Antibiotická profylaxe.....................................................................................................328 Charakteristika vhodného antibiotika.......................................................................................328 Obecná rizika antimikrobiální profylaxe....................................................................................328 Principy antibiotické terapie..............................................................................................328 Farmakokinetické a farmakodynamické parametry antibiotické terapie.........................................................329 Infekční komplikace u krvácení do horní části zažívacího traktu ...........................................................329 Bakteriemie, pneumonie, močové infekce - empirická terapie.................................................................330 Spontánní bakteriální peritonitída.........................................................................................330 Prevence SBP...............................................................................................................331 Idiopatické střevní záněty (IBD) ..........................................................................................331 Bakteriální infekce jako možné příčiny krvácení do zažívacího traktu.......................................................332 1 Úvod .......................................................................................................334 2 Predoperační období.........................................................................................334 2.1 Zhodnocení perioperačního rizika ....................................................................335 2.2 POSSUM skóre ........................................................................................336 2.3 Premedikace..........................................................................................336 2.4 Volba anestezie......................................................................................336 3 Úvod do anestezie...........................................................................................339 3.1 Farmakologie látek užívaných к celkové anestezii.....................................................340 3.2 Ко-anestetika, sedativa..............................................................................341 3.3 Opioidní analgetika....................................................................................342 3.4 Volatilní anestetika...................................................................................344 3.5 Svalová relaxancia.....................................................................................345 4 Zajištění dýchacích cest........................................................................................347 5 Udržování anestezie........................................................................................... 347 6 Prevence aspirace žaludečního obsahu............................................................................347 7 Monitorace......................................................................................................348 8 Zhodnocení krevních ztrát.......................................................................................354 8.1 Hrazení krevních ztrát..................................................................................354 8.2 Krevní deriváty........................................................................................358 8.3 Specifické postupy.....................................................................................359 9 Pooperační péče ................................................................................................367 1 Úvod ............................................................................................................374 2 Klinický obraz...................................................................................................375 2.1 Anamnéza................................................................................................375 2.2 Objektivní nález .......................................................................................375 2.3 Pomocná vyšetření ......................................................................................376 3 Primární zajištění...............................................................................................376 3.1 Indikace к přijetí do JIP...............................................................................376 3.2 Resuscitace.............................................................................................376 3.3 Lokalizace krvácení.....................................................................................378 3.4 Farmakoterapie..........................................................................................379 3.5 Chirurgická léčba ......................................................................................379 4 Pokračující intenzivní péče......................................................................................380 4.1 Monitorace..............................................................................................380 4.2 Komplexní symptomatická podpora orgánových funkcí.......................................................380 4.3 Další opatření к posílení integrity GIT.................................................................380 5 Život ohrožující komplikace gastrointestinálního krvácení........................................................381 5.1 Recidiva krvácení ......................................................................................381 5.2 Jaterní encefalopatie a jaterní selhání.................................................................381 5.3 Hepatorenální syndrom...................................................................................382 5.4 Infekční komplikace ....................................................................................382 5.5 Akutní infarkt myokardu ................................................................................382 5.6 Multiorgánová dysfunkce ................................................................................383 1 Krevní ztráty chronické.................................................................................................386 1.1 Patofyziologie.................................................................................................386 1.2 Klinický obraz ...............................................................................................386 1.3 Léčba ........................................................................................................386 2 Krevní ztráty akutní....................................................................................................386 2.1 Patofyziologie.................................................................................................386 2.2 Klinický obraz ..............................................................................................387 2.3 Význam pomocných a laboratorních vyšetření ..................................................................388 2.4 Monitorace...................................................................................................388 2.5 Léčba .......................................................................................................389 XVII. FUNKCE LEDVIN A KREVNÍ ZTR�TY (V. Tesař).........................391 1 Patofyziologie akutního selhání ledvin ve vztahu ke krevním ztrátám..........................................391 2 Definice akutního selhání ledvin...............................................................................391 3 Příčiny akutního selhání ledvin................................................................................392 3.1 Prerenální selhání ledvin ............................................................................392 3.2 „Vnitřní" renální akutní selhání ledvin...............................................................392 4 Průběh akutního selhání ledvin.................................................................................393 5 Klinický obraz akutního selhání ledvin a diferenciální diagnóza................................................393 6 Laboratorní vyšetření u akutního selhání ledvin................................................................394 7 Prognóza a komplikace..........................................................................................394 8 Prevence akutního selhání ledvin...............................................................................394 9 Léčba .........................................................................................................394 9.1 Léčba akutního selhání ledvin.........................................................................394 9.2 Léčba komplikací akutního selhání ledvin..............................................................395 9.3 Dialyzační metody v léčbě akutního selhání ledvin.....................................................395 10 Závěr...........................................................................................................396 XVIII. EKONOMIKA A KVALITA V LÉČBĚ KRV�CENÍ DO GIT (J. Bříza)...398 1 Úvod ...................................................................................................398 2 Ekonomika diagnostiky a léčby krvácení do trávicího traktu..............................................398 3 Kvalita zdravotní péče..................................................................................400 4 Doporučení .............................................................................................404 Závěr.......................................................................................................406 Seznam zkratek 407
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01904111
3 CZ-ZlKKF
5 20210719112457.7
7 ta
8 210524s2021----xr aod|e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003302689
20 ## $a 978-80-7553-852-9 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA008 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.32/.37 $2 MRF
80 ## $a 611.3 $2 MRF
80 ## $a 612.31/.36 $2 MRF
80 ## $a 616.32/.35-005.1 $2 MRF
100 1# $a Krška, Zdeněk, $d 1958- $7 jn19990209431 $4 aut
245 10 $a Krvácení do trávicího traktu : $b aktuální poznatky v diagnostice a léčbě / $c Zdeněk Krška, Vladimír Frýba, Miroslav Zavoral et al.
264 #1 $a Praha : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2021
300 ## $a 410 stran : $b ilustrace, tabulky ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje literaturu
520 2# $a Monografie přináší aktuální a dostatečně reprezentativní přehled problematiky krvácení do trávicího traktu s důrazem na diagnostický algoritmus a terapii jednotlivých chorobných stavů. Ke spolupráci na vzniku knihy byli vyzváni přední odborníci jednotlivých oborů, kteří se vybranými určenými otázkami skutečně zabývají v denní praxi. Jsou tak schopni předat nejen aktuální stav poznání, ale i praktické zkušenosti a dovednosti. Vydávaná kniha je komplexní dílo, které je svým rozsahem určeno jak pro pregraduální, tak i pro pokročilou postgraduální přípravu a studium. Velkou předností publikace je bohatá fotografická a obrazová dokumentace.
650 17 $a gastroenterologie $7 ph120471 $2 czenas
650 #7 $a nemoci trávicího ústrojí $7 ph135861 $2 czenas
650 #7 $a trávicí ústrojí $7 ph126779 $2 czenas
650 #7 $a gastrointestinální krvácení $7 ph513628 $2 czenas
650 07 $a terapie $7 ph116435 $2 czenas
650 07 $a diagnostika (lékařství) $7 ph114312 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Frýba, Vladimír $7 jk01032051 $4 aut
700 1# $a Zavoral, Miroslav, $d 1953- $7 xx0036686 $4 aut
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 616.3
1198 $c zp
996 $b 377700643098 $1 616.3 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 16.6.2021 $4 P $5 1498.00 $6 PV60/2021 $7 N $9 7 $8 P $0 963358 $a 0 $s P
980 $f 1498.00 $d 16.6.2021 $j Triton $w PV60/2021 $v P $l 4SPV $1 616.3 $c 963358 $r 2021 $x 7 $t N $n P $b 377700643098
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}