Finance podniku: komplexní pojetí

Marek Vochozka a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1. Úvod do problematiky financí podniku........................................................9 1.1 Úloha finančního manažera v organizaci .............................................9 1.1.1 Finanční plánování a kontrola ................................................9 1.1.2 Prognózy a plánování ...................................................... 10 1.1.3 Strategické plánování ..................................................... 11 1.1.4 Měnící se role finančního manažera......................................... 11 1.1.5 Přidělení finančních prostředků (investice)................................ 12 1.1.6 Získávání finančních prostředků (financování) ............................. 13 1.1.7 �ízení finančních rizik.................................................... 13 1.2 Prostředí podniku z pohledu finančního manažera .................................. 14 1.2.1 Prostředí podniku ......................................................... 14 1.2.2 Stakeholden ............................................................... 14 1.2.3 Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility - CSR)..................................................... 16 1.3 Vazba controllingu a financí podniku na primární a sekundární funkce podniku ................................................................... 17 1.3.1 Historický vývoj controllingu.............................................. 19 1.3.2 Funkce controllingu a jeho cíle.............................................20 1.3.3 Controller a jeho povinnosti................................................22 1.3.4 Systém controllingu.........................................................24 1.3.5 Nástroje operativního a strategického controllingu .........................26 1.3.6 Návaznost controllingu na primární funkce podniku ..........................27 1.3.7 Návaznost controllingu na sekundární funkce podniku ........................29 1.4 Práce s finančními daty podniku - výkazy účetní závěrky..............................31 1.4.1 Účetní závěrka .............................................................31 1.4.2 Manažerské účetnictví.......................................................32 1.4.3 Rozvaha.....................................................................32 1.5 Časová hodnota peněz ................................................................42 1.5.1 Historie peněz..............................................................43 1.5.2 Funkce a vlastnosti peněz...................................................44 1.5.3 Výměnný obchod..............................................................44 1.5.4 Stanovení hodnoty peněz ....................................................45 1.6 Vztah rizik a výnosů...............................................................50 1.6.1 Výnos.......................................................................50 1.6.2 Riziko .....................................................................52 1.6.3 Náklady.....................................................................57 1.6.4 Teorie užitku ..............................................................60 1.6.5 Produkční funkce............................................................62 1.6.6 Vztah nákladů, výnosů a ceny................................................64 1.6.7 Hospodářský výsledek........................................................64 1.7 Finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců ...........................................................66 1.7.1 Financování rozvoje ........................................................66 1.7.2 Rozvoj zaměstnanců..........................................................67 1.7.3 Náklady na výdaje...........................................................67 1.7.4 Finanční odměny.....................................'........................72 2. Finanční řízení a optimalizace oběžného majetku ..........................................73 2.1 �ízení zásob.......................................................................73 2.1.1 Odlišné přístupy к velikosti zásob .........................................74 2.1.2 Systémy řízení zásob .......................................................75 2.1.3 Q-systém řízení zásob......................................................76 2.1.4 P-systém řízení zásob......................................................77 2.1.5 Systém dvou zásobníků......................................................79 2.1.6 Strategie řízení zásob ....................................................79 2.1.7 Příznaky špatného řízení zásob.............................................80 2.1.8 Metody к řízení zásob......................................................81 2.2 �ízení hotovosti, řízení peněžního toku, jejich optimalizace ....................89 2.2.1 �ízení hotovosti ..........................................................90 2.2.2 Motivy držení hotovosti ...................................................91 2.2.3 Náklady udržení hotovosti .................................................92 2.2.4 Investování peněžní hotovosti .............................................92 2.2.5 Přístupy к určení optimálního stavu hotovosti - modely řízení hotovosti .........................................................93 2.2.6 �ízení cash flow ..........................................................96 2.3 �ízení pohledávek, faktoring, forfaiting....................................... 100 2.3.1 Význam a předmět řízení pohledávek ...................................... 101 2.3.2 Prevence pohledávek ..................................................... 102 2.3.3 Monitorování pohledávek.................................................. 109 2.3.4 Vymáhání pohledávek...................................................... 112 Finanční řízení a optimalizace dlouhodobého majetku................................... 117 3.1 Struktura dlouhodobého majetku podniku......................................... 117 3.1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku..................................... 117 3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM).......................................... 118 3.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)........................................ 119 3.1.4 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) ....................................... 120 3.1.5 Operace s dlouhodobým majetkem .......................................... 120 3.1.6 Goodwill podniku......................................................... 124 3.2 Investice podniku, fáze investice a investiční rozhodování (předrealizační, realizační a postrealizační fáze, statické a dynamické metody, cost-benefit analýza, stínové ceny)..................................... 126 3.2.1 Základní pravidla financování, da�ový štít, finanční páka ............... 131 3.2.2 Investice podniku........................................................ 132 3.2.3 Fáze investičního procesu................................................ 133 3.3 Hodnocení efektivnosti investic ............................................... 139 3.3.1 Metody hodnocení efektivnosti investic .................................. 140 3.3.2 Investiční strategie .................................................... 147 3.3.3 Investiční riziko........................................................ 148 3.3.4 Cost-Benefit analýza..................................................... 150 3.3.5 Stínové ceny............................................................. 155 3.3.6 Neúspěšnost investičních projektů........................................ 156 Kapitálová struktura a hodnota podniku................................................ 159 4.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury................ 159 4.1.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury .... 159 4.1.2 Optimální kapitálová struktura podniku................................... 163 4.2 Dluhová politika podniku (úvěrové riziko, význam zadlužení)....................... 173 4.2.1 Úvěrové riziko........................................................... 174 4.2.2 �ízení úvěrového rizika.................................................. 175 4.2.3 Celková zadluženost...................................................... 175 4.2.4 Stupe� oddlužení ........................................................ 175 4.2.5 Doba splacení dluhu z cash flow ......................................... 175 4.3 Zisk jako nástroj refinancování činnosti podniku. Dividendová politika podniku - payout policy......................................................... 176 4.4 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele. Vazby na stakeholdery.......................................................... 178 4.4.1 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele................... 178 4.4.2 Vazby na stakeholdery.................................................. 184 4.5 �ízení hodnoty podniku s vrcholovým ukazatelem FCFF, FCFE a EVA Entity, EVA Equity ...................................................... 185 4.5.1 FCFF (Free Cash Flow to the Firm)...................................... 185 4.5.2 FCFE (Free Cash Flow to Equity) ....................................... 186 4.5.3 EVA entity a EVA equity................................................ 187 5. Metody hodnocení podniku.............................................................. 188 5.1 Finanční analýza (horizontální, vertikální, poměrová).......................... 188 5.1.1 Horizontální analýza .................................................. 189 5.1.2 Vertikální analýza .................................................... 190 5.1.3 Horizontální a vertikální analýza - dělení............................. 191 5.2 Bonitní modely............................................................... 197 5.2.1 Komparativně-analytické metody......................................... 198 5.2.2 Matematicko-statistické metody......................................... 198 5.2.3 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy.....................205 5.3 Bankrotní modely a ostatní modely...............................................206 5.3.1 Porovnání bankrotních modelů ...........................................206 5.3.2 Kritéria vyžadovaná pro nástroje modelu predikce bankrotu 210 5.3.3 Faktory ovliv�ující bankrot podniků ....................................218 5.3.4 Druhy bankrotních modelů................................................220 5.3.5 Bankrotně bonitní modely ...............................................228 5.4 Metody komplexního hodnocení podniku - EVA, MVA, TSR a další, benchmarkingové modely (INFA, Balance Scorecard a další).......................234 5.4.1 Hodnocení podniku podnikem .............................................234 5.4.2 Hodnocení podniku při změně vlastníka společnosti.......................235 5.4.3 Hodnocení podniku externími subjekty....................................235 5.4.4 Metody využívané к hodnocení podniku dle jeho výkonnosti 236 5.4.5 Průměrné vážené náklady na celkový kapitál - WACC.......................238 5.4.6 Total Shareholder Return - TSR .........................................238 5.4.7 Benchmarkingové modely..................................................239 5.4.8 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů - INFA......................................................240 5.4.9 Balanced Scorecard .....................................................241 5.4.10 Český benchmarkingový Index ...........................................242 5.5 Finanční plánování - metody sestavování plánu, krátkodobý a dlouhodobý finanční plán .....................................................242 5.5.1 Cíle podniku ...........................................................243 5.5.2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán ..................................244 5.5.3 Metody sestavování plánu................................................250 5.5.4 Kontrola plnění plánu...................................................251 6. Mimořádné financování..................................................................253 6.1 Životní cyklus podniku .........................................................253 6.1.1 Životní cyklus podniku..................................................255 6.1.2 Strategie podniku jako recept úspěšnosti................................255 6.2 Financování podniku v době jeho založení - zakladatelský projekt, zakladatelský rozpočet a financování růstu podniku ...................................259 6.2.1 Založení podniku........................................................259 6.3 Financování růstu podniku.......................................................262 6.3.1 Růst podniku............................................................262 6.3.2 Stabilizace podniku.....................................................263 6.3.3 Rizikové (ne)chování podniku aneb jak se na příkladech vyhnout hrozbám.........................................................263 6.4 Krize podniku - krize vedení, krize autonomie, krize kontroly, krize byrokracie................................................................265 6.4.1 Krize podniku ve významu časového vývoje................................270 6.4.2 Pionýrství a krize vedení ..............................................271 6.4.3 �ízení a krize autonomie................................................271 6.4.4 Delegování a krize kontroly.............................................272 6.4.5 Koordinace a krize byrokracie ..........................................272 6.4.6 Spolupráce a krize psychologického nasycení ............................272 6.5 Financování podniku v době insolvence podniku, sanace podniku...................273 6.5.1 Restrukturalizace (sanace) podniku......................................273 6.5.2 Restrukturalizace majetku podniku.......................................278 6.5.3 Aktuality к restrukturalizačnímu plánu (preventivní restrukturalizace)......................................................279 6.6 Restrukturalizace podniku. Transformace podniku. Fúze podniků. Převzetí........................................................................281 6.6.1 Transformace podniku skrze sdružování a jiné formy změny 281 6.6.2 Fúze....................................................................284 6.6.3 Rozdělení...............................................................285 6.6.4 Převod jmění............................................................285 6.6.5 Změna právní formy .....................................................286 6.6.6 Přeshraniční přemístění sídla...........................................287 6.7 Zánik podniku a ostatní mimořádné financování podniku ......................287 Seznam použité literatury..................................................................292 Slovo autorů ..............................................................................312
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01910696
3 CZ-ZlKKF
5 20220114140153.4
7 ta
8 211126s2021----xr a|||fr|||||000|0|cze|d
20 ## $a 978-80-271-3267-6 $q (vázáno)
40 ## $a ABA006 $b cze $c ABA006 $d ABA006 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 658 $x Řízení a správa podniku $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 658.14/.17 $2 MRF
80 ## $a 658.153 $2 MRF
80 ## $a 657.92 $2 MRF
80 ## $a 005.216:658.14/.17 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Vochozka, Marek, $d 1976- $7 mzk2009491839 $4 aut
245 10 $a Finance podniku: komplexní pojetí / $c Marek Vochozka a kolektiv
246 33 $a Finance podniku : $b komplexní pojetí
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2021
300 ## $a 312 stran : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Finanční řízení
490 1# $a Finance
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 2# $a Kapitoly přibližují základní pojmy, problémy a strategie, které se vztahují k podnikovým financím.
650 07 $a finance podniku $7 ph172935 $2 czenas
650 07 $a finanční aktiva $7 ph973385 $2 czenas
650 07 $a oceňování podniků $7 ph137913 $2 czenas
650 07 $a finanční management $7 ph114551 $2 czenas
650 07 $a finanční plánování $7 ph182344 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
830 #0 $a Finanční řízení
830 #0 $a Finance (Grada)
910 ## $a ZLG001
1052 $a 658
996 $b 377700649165 $1 658 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 16.12.2021 $4 N $5 489.00 $6 FO:2212995 $7 N $9 7 $8 A $0 969425 $a 0 $s A
980 $f 489.00 $d 16.12.2021 $j Grada $w FO:2212995 $v A $l 4DNL $1 658 $c 969425 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700649165
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link